Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ယွၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် တၼ်းႁဵင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း PPST

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ယွၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်  တၼ်းႁဵင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း PPST ဢၼ်မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/6/2021 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA ဢၼ်ႁပ်ႉတၢၼ်းႁဵင်းဝႆႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း PPST ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင်...

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈတီႈ RCSS မွၵ်ႈ 300

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ  ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈ RCSS တေမီးႁူဝ်ၵူၼ်း  မွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပၢႆႈၵႂႃႇ သွၼ်ႈဝႆႉတီႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁူဝ်ၵူၼ်းတေမီးမွၵ်ႈ...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ႁိူဝ်းငမ်းယဵၼ်လူင် NCA လူမ်ႉၸူမ်

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA  ၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇသေ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ၵိတ်ႇၶႂၢင်ၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်ဢၢၼ်းၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇႁူပ်ႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၊ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ  ပိူဝ်ႈတႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ မိူၼ်ႁိူဝ်းလူင်ငမ်းယဵၼ်လူမ်ႉၸူမ်ၵႂႃႇၵၢင်ၽွင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း မွၵ်ႇႁူပ်ႉ ၽူႈယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဝ်ႈၸွႆႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း RCSS မွၵ်ႇႁူပ်ႉ ၽူႈယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ႁူပ်ႉဢုပ်ႇ ၵၼ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸွႆႈပၼ်သိုၵ်းတႆး 2 ၾၢႆႇ ဢၼ်တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလီၵၼ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/03/2019 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA တူၵ်ႇတၵ်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း တိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ...... ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ၶႅၵ်ႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢၼ်မႃးႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းပၢင်ပွႆးတင်းသဵင်ႈလႄႈ ဢၼ်ဢမ်ႇႁွတ်ႈမႃးသေယူႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တၢင်းသဵင်ႈ ယွၼ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ယူႇဢေႃႈ။ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(72)ပီ ၵေႃႈထိုင်မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ယွၼ်းဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းပွႆးၼႆႉသေ မွၵ်ႇ လၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၼႄ ပိုၼ်းပိူင်ပဵၼ်ဝၼ်းပွႆးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးဢိတ်းၼိုင်ႈသေ ယွၼ်းၽၢၵ်ႇတၢင်းႁၼ် ထိုင်လႄႈ ဢဵၼ်းဢၢၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်း ဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးတႃႇၶၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈယူႇဢေႃႈ။ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝၼ်းတႆးမိူင်းတႆး တိုၵ်ႉမီးမႃး ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ ပိုၼ်းတႆး...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း တူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇ TNLA တင်း RCSS တေလီၵၼ် ယူႇတီႈဝႃႉ UWSA

RCSS တင်း TNLA ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2018 ၼႆႉသေ ပႆႇၸၢင်ႈသိုပ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်ၶိုၼ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းတီႈ 2 ၼႆႉၵေႃႈ TNLA ႁၢင်ႈသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းလႄႈ ဢဝ်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸိူင်ႉၵၢတ်ႈ တႃႇTNLA တင်း RCSS တေလီၵၼ်မီးတီႈဝႃႉ UWSA ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA (တွၼ်ႈ 3)

  ထၢမ် - ငဝ်းလၢႆး ပၢင်တိုၵ်း တၢင်းမိူင်းၵိုင် သိုပ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ထႅင်ႈၶႃႈ။ တွပ်ႇ- ပၢင်တိုၵ်းတီႈၼႆႈၼႆႉ ၶဝ်တင်ႈၸႂ်မီးၽႅၼ်သေ မႃးယိုဝ်းႁဝ်း ဢၼ်ၼႆႉတပ်ႉမတေႃႇမီးၽႅၼ်သေ ၶိုၼ်ႈၸူးႁဝ်း မီး 8 တပ်ႉၵွင်လူး(တပ်ရင်း) ၊ ဢၼ်မႃးယိုဝ်းတႄႉတႄႉ မီးသွင်တပ်ႉၵွင်(တပ်ရင်း) ။ ၵူၼ်းႁဝ်းယူႇတီႈၼၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈႁူႉယူႇလူး။ တင်ႈၸႂ်သေ မႃးယိုဝ်း ၊...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA (တွၼ်ႈ 2)

ထၢမ် - ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႇၵၢင်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵေႃႈၼမ်၊ ပၼ်ႁႃၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈယႂ်ႇ ။ လွင်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းၶွၼ်ႊၵရႅတ်ႉၸိုင်ႈတႆး ၼၼ်ႉၶႃႈလူး ၸွင်ႇတေႁဵတ်းယူႇၶႃႈ။ တွပ်ႇ - ယိင်ႈသုၵ်းသၵ်ႉ ယိင်ႈၶႅၼ်းလူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်း ပေႃးမႃးတူၺ်း ပိုၼ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇသုမ်း ယွၼ်ႉၽူႈၶဵၼ်သေပွၵ်ႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၽူႈၶဵၼ်တပ်ႉမတေႃႇၵႂႃႇသိမ်းလႆႈတပ်ႉၼႆႉၸုမ်းၼႆႉၵွႆၼႆ။ ဢၼ်ႁဝ်းၵွႆမႃးၼႆႉ ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၾႆးၼႂ်း။...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မၢႆတွင်းဝၼ်းၶုၵ်းထူပ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း လူႉသဵင်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 27 ပီ

ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း(ႁွင်ႉ) ၸဝ်ႈမူဝ်ႁိူင်း ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 27 ပီၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/07/2018 ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း(ႁွင်ႉ) ၸဝ်ႈမူဝ်ႁိူင်း လူႉသဵင်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 27 ပီသေ ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၶုၵ်း ထူပ်းမၢႆတွင်း တီႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း...

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးရၢင်းဝလ်း လွင်ႈတိုဝ်းၵမ်လီ ထိုင်ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉသူး ရၢင်းဝလ်း “တူၼ်ႈထမ်း” လွင်ႈတိုဝ်းၵမ် ႁဵတ်းသၢင်ႈလီ ။ ဝၼ်းတီႈ 04/05/2018 မူႇလၼိထိ ၸိတ်ႇတသူဝ်ၾူၼ်ႊၽႃဝၼႃးလႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးရၢင်းဝလ်း “တူၼ်ႈထမ်း” သိၼ်သီႇလလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈလီ ထိုင်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ရၢတ်ႊၶျၽတ်ႊၽရႃႊၼၶွၼ်ႊ ဢိူင်ႇဢၼုသႃဝရီႊ...

Latest news

- Advertisement -spot_img