ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA (တွၼ်ႈ 2)

1

ထၢမ် – ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႇၵၢင်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵေႃႈၼမ်၊ ပၼ်ႁႃၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈယႂ်ႇ ။ လွင်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းၶွၼ်ႊၵရႅတ်ႉၸိုင်ႈတႆး ၼၼ်ႉၶႃႈလူး ၸွင်ႇတေႁဵတ်းယူႇၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ယိင်ႈသုၵ်းသၵ်ႉ ယိင်ႈၶႅၼ်းလူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်း ပေႃးမႃးတူၺ်း ပိုၼ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇသုမ်း ယွၼ်ႉၽူႈၶဵၼ်သေပွၵ်ႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၽူႈၶဵၼ်တပ်ႉမတေႃႇၵႂႃႇသိမ်းလႆႈတပ်ႉၼႆႉၸုမ်းၼႆႉၵွႆၼႆ။ ဢၼ်ႁဝ်းၵွႆမႃးၼႆႉ ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၾႆးၼႂ်း။ ၾႆးၼႂ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းတင်း မူတ်း။ ၵႂႃႇၼႄးၽႂ် ဢမ်ႇလႆႈ။ ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ ၼိူဝ်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ မၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ။ တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃ ၾႆးၼႂ်းၼႆႉ ပဵၼ်ထီႉၼိုင်ႈ၊ ပေႃးႁဝ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၾႆးၼႂ်း၊ ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းလႆႈၼႆ ၸွင်ႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ တၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်း။ (1) ၵႄႈပၼ်ႁႃၸုမ်းတေႃႇၸုမ်း ၵေႃႈပဵၼ်ၾႆးၼႂ်း၊ ပၼ်ႁႃၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၾႆးၼႂ်း၊ ဢၼ်ၸုမ်းမၼ်းၼမ်ၵႂႃႇသဵင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပၢႆးၼႂ်းတင်းမူတ်း။ ၵွႆယွၼ်ႉ ပၼ်ႁႃတင်းၼႂ်း ၵူႈၸုမ်းယဝ်ႉ ။ ၵႃႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပၢႆးၼႂ်းႁဝ်း ၵုမ်ႇလဵၼ်ႈႁူဝ်ၵၼ် တိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်းလႄႈ ၸုမ်းလႂ်သမ်ႉဢွင်ႇလႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 60 ပီ ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇဢွင်ႇလူး။

မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ MTA ၵွႆ၊ ၵမ်းၼႆႉ MTA ၵေႃႈၵွႆမႃးယဝ်ႉၼႃႇ ၶဝ်သမ်ႉလႆႈဢီႈသင်လႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵေႃႈႁၼ်ယဝ်ႉလူး ဢမ်ႇလႆႈသင်လူး။ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈဢီႈသင်လူး၊ ၸုမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈဢီႈသင်လႃႇ ၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈဢီႈသင်လူး။

ၵွၼ်ႊၵရႅတ်ႊၼႆႉ ယိင်ႈသုၵ်ႉသၵ်ႉ ယိင်ႈၶႅၼ်းလူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ။ ႁဵတ်းၵႂၢင်ႈ ႁဵတ်းၵႅပ်ႈ မၼ်းယူႇတီႈငဝ်းလၢႆး တိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်း။ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်းၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၼႂ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ၵေႃႈတေပွင်ႇၸႂ်ယဝ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၼ်ႁႃၾႆးၼႂ်း၊ တူၺ်းလႄႈ ပၵပ၊ CPB၊ ပတဵင်းတိၼ်ႇ (ဘသိန်းတင်) ဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ်ၵေႃႈယႂ်ႇမွၵ်ႇၵႃႈႁိုဝ် လိုၼ်းသုတ်းမႃးၵေႃႈ ပၼ်ႁႃၾႆးၼႂ်း ၶဝ်ၵေႃႈတႅၵ်ႇၵၼ် ပဵၼ်ဝႆႉလၢႆၸုမ်းတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ NDF ႁဵတ်းတပ်ႉ ပွင်း ၸူႉၵၼ်မႃးၵေႃႈ တေႃႈၼင်ႇၼၼ်။ ၵမ်းလိုၼ်းၵေႃႈ ၵႂႃႇၸၵ်ႉၾႆးၼွၵ်ႈ မႃးသႂ်ႇၾႆးၼႂ်း ပဵၼ်ၾႆးၼႂ်း ၵမ်းလိုၼ်း KNU ပဵၼ်သင် ၵႂႃႇႁၼ်ယူႇလူး။ MTA ၵွႆၼႆႉ ၽႂ်ဢမ်ႇမႃးယိုဝ်း သေဢိတ်း ဢဵၼ်ႁႅင်း 2-3 မိုၼ်ႇ ၵွပ်ႈပဵၼ် ၾႆးၼႂ်း လႄႈၵွႆ၊ ၾႆးၼႂ်းတင်းမူတ်းယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ သႅင်ၵႅဝ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈတႅၵ်ႇပဵၼ်သွင်ၸုမ်း ၸုမ်းၶျႃႉ၊ ၸုမ်းဢမ်ႇၶျႃႉ ၼႆႉၵေႃႉပဵၼ်ၾႆးၼႂ်းၼႃႇ။ ၸိူဝ်းၼႆႉမၼ်းလူဝ်ႇမူၼ်ႉမႄးပၢႆးဝူၼ်ႉ တင်းမူတ်း ၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ။ ၾႆးၼႂ်းဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇမႄးသင် လူဝ်ႇမႄးတီႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မႃႇၼ၊ တေႃးသ၊ လေႃးၽ၊ မေႃးႁ သေ ႁဵတ်းၸွမ်းလူမ်းဢၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈပဵၼ်ၵူၺ်း ႁဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇ ႁၼ်ထိုင် ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း 62,500 လၵ်းပၼ်ႇႁွပ်ႈ။

ႁဝ်းဢမ်ႇႁၼ်ထိုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းတင်းသဵင်ႈ ႁဝ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ဢွင်ႈလႂ်ဢွင်ႈၼၼ်ႈလႄႈ တီႈလႂ်တီႈၼၼ်ႈၵူၺ်း။ ၵႃႈလႂ်တီႈလႂ်ပဵၼ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးတီႈၵဝ်ၵတ်းယဵၼ် ၵဝ်ၵေႃႈပေႃး ၼႆမၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ မိူင်းတႆးၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇ ၵတ်းယဵၼ်မူတ်းၼႆ တီႈလႂ်ၵေႃႈ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၵတ်း ယဵၼ်။

ၸင်ႇဝႃႈၶွၼ်ႊၵရႅတ်ႊ ၼႆႉမၼ်းတိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်း။ ႁဝ်းၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈဢုပ်ႇၵၼ် မၼ်းထိုင်ၶၢဝ်းမၼ်းယဝ်ႉ။ ႁဝ်းလူဝ်ႇၵႄႈပၼ်ႁႃၾႆးၼႂ်းလႆႈ ႁဝ်းၸင်ႇလႆႈၵႄႈပၼ်ႁႃၾႆးၼွၵ်ႈလႆႈ ၊ ၵႃႈၸူဝ်ႈ ႁဝ်းပႆႇလႆႈၵႄႈပၼ်ႁႃၾႆးၼႂ်းလႆႈၼႆႉ ႁဝ်းၵႂႃႇၵႄႈပၼ်ႁႃၾႆးၼွၵ်ႈဢမ်ႇလႆႈ ဢၼ်ႁဝ်းဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်ယူႇၼႆႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈလေႃႇ မၼ်းဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၾႆးၼႂ်းႁဝ်း မၼ်းဢမ်ႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်။

ထၢမ် – ပေႃးမိူၼ်ၸိူင်ႉၼႆ လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၼႂ်းၵွၼ်ႊၵရႅတ်ႊ ဢၼ်မီးၼႂ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈႁၢင်ပီၼၼ်ႉၶႃႈလူး ထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ်ၽွင်ႈၶႃႈလႃႇ။

တွပ်ႇ – ႁဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းပႆႇလၢတ်ႈလႆႈၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႆႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းလၢတ်ႈမၼ်း။

ထၢမ် – မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းလၢႆ မုင်ႈမွင်းဝႆႉဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပႃႇတီႇတႆးႁဝ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ဝႃႇ၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းႁဝ်း ၽွမ်ႉၵၼ်ဝႃႇ ၵေႃႇတင်ႈမီးမႃး CSSU ၵေႃႈပႆႇပဵၼ်ၵၢၼ်ၵွပ်ႈသင်။

တွပ်ႇ – ပၼ်ႁႃႁႂ်ႈပႃႇတီႇၽွမ်ႉၵၼ်ဝႃႇ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉၵၼ်ဝႃႇ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉမၼ်းၸိုၼ်ႈသႂ်လီ၊ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်း မိူင်း ၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈသင်ၶၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢင်ၸႂ်ၸိုၼ်ႈသႂ် ယဝ်ႉပဵၼ်ၵၢင်ၸႂ်ဢၼ်ဝႃႈ ၼိူဝ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းၼႆႉ ၸူဝ်ႈၵႃႈႁဝ်းဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း။ ပေႃးၽွမ်ႉၵၼ် ၼႆႉမၼ်းလီဢိူဝ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇ မႃးႁၼ် ပၼ်ႁႃဢၼ်ဝႃႈ ႁဵတ်းသင်လႄႈဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ် ၶဝ်ပႆႇမႃးႁၼ်။

ၸုမ်းမၼ်းပဵၼ်ဢီႈသင်လႄႈ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ် ပႃႇတီႇလႄႈပႃႇတီႇမၼ်းပဵၼ်သင်လႄႈ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းလူဝ်ႇလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၸွင်ႇဝႃႈႁဝ်းတိုၵ်းသူၼ်းယူႇတႃႇသေႇ ၵူၼ်းမိူင်းလီလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ် မိူင်းၼမ်ၼမ်၊ ယႃႇပေဝႃႈ ၽႂ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဝ်းပဵၼ်ၶႃႈၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းလူဝ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း။

ပေႃႇလသီႇပႃႇတီႇလႂ် ဢၼ်ပဵၼ်ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်လႂ် တေပဵၼ်ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း၊ တပ်ႉသိုၵ်းၼၼ်ႉ ပေႃႇလသီႇမၼ်းမီးဢီႇသင် လူဝ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼမ်ၼမ်။ လွင်ႈဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်ၼႆႉ မၢင်ၸိူဝ်ႉမၢင် ပိူင် ပႃးတီႈၵူၼ်းမိူင်းၽွင်ႈ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ဢမ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ယူႇၸမ်ၽႂ်ၵေႃႈပဵၼ်ၸႂ်မၼ်း လႆႈၵိၼ်ၸွမ်းၽႂ်ၵေႃႈပဵၼ်ၸႂ်မၼ်း ၶဝ်ဢမ်ႇမွင်းႁၼ်ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း။ ငဝ်းလၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵဝ်ၵႃႉၶၢႆၸွမ်းၸုမ်းၼႆႉ ၵဝ်လႆႈငိုၼ်းဢိူဝ်ႈ ၼႆၵေႃႈ ပဵၼ်ၸႂ်ၸုမ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႃႇ ပေႃးဢမ်ႇမီးၸုမ်းၼၼ်ႉ ၵဝ်ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းမႂ်းၼႆၵေႃႈ တၢႆတၢႆလိပ်းလိပ်း ၵေႃႈ ယဝ်ႉ မၼ်းၵေႃႈၵႂႃႇၸွႆႈၼၼ်ႉၼႃႇ ၼႆႉၵေႃႈမၼ်းပဵၼ်သၽႃႇဝၵူၺ်း ပဵၼ်သၽႃႇဝလူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉ။

ပေႃးလဵပ်ႈ ႁဵၼ်းတူၺ်းၼႆ – ဢေႃးၵဝ်မၢၵ်ႈမီးၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢမ်ႇလီၼႆႉ ပႃးၵဝ်ဢိူဝ်ႈၼႆႉ ပေႃးမေႃဝူၼ်ႉ ၵၢၼ်မိူင်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတင်းသဵင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်ဢိူဝ်ႈၼႆၵေႃႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်လႆႈလူး မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ပႃႇတီႇၼႆႉလီတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢိူဝ်ႈၼႆၵေႃႈ ၵႂႃႇသႂ်ႇပၼ်သဵင်ပႃႇတီႇဢၼ်ၼၼ်ႉ။ ၸၢင်ႈၵႂႃႇသႂ်ႇ ႁဵတ်းသင်လႃႇ ပႃႇတီႇဢၼ်ႁဝ်း ဢမ်ႇႁၼ်လီ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ဢေႃႊတေႃႊမိတ်ႊတိတ်ႊ မၼ်းၽွမ်ႉၵၼ်ၵႂႃႇ ပေႃးဢမ်ႇ မီးၽႂ်ၵမ်ႉထႅမ်မၼ်းၵေႃႈ ပႃႇတီႇဢၼ်ၼၼ်ႉမၼ်းလူမ်ႉၵႂႃႇၵေႃႉလဵဝ်မၼ်းယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းၵေႃႈတေႃႈၼၼ်။ တပ်ႉသိုၵ်း ၵေႃႈပေႃႇလသီႇ မၼ်း လီဢိူဝ်ႈၼႆ သိုၵ်းၵေႃႈၶဝ်ႈဝႆႉၼမ်ၼမ် ။ ပေႃႈမႄႈၶဝ်ၵေႃႈ လၢတ်ႈလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၸၼ်လုၵ်ႈလၢင်းမႃး ၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်း ဢၼ်တေ မီးၽွၼ်းလီတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ။ ၵမ်းလိုၼ်းမႃးၵေႃႈ ၵွင်ႈမၼ်းပဵၼ်ၵွင်ဝႆႉၵူၺ်းဢိူဝ်ႈ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ် မၼ်းၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းႁိုဝ်။

ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ မၼ်းၶတ်းၸႂ်လၢတ်ႈ လွင်ႈၸုမ်းမၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလီၵူၺ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇလိူဝ်ၵၢၼ်လၢႆး လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်းၵေႃႈ လႅၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမႃးဢိူဝ်ႈ။ ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း မၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်းပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႆႈဢီႈသင် ။ ၸုမ်းဢၼ်လႆႈလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၼွၵ်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပၵပ ၵေႃႈ လႆႈလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ဢိတ်းၼိုင်ႈၵူၺ်းၵေႃႈ ၸူမ်းၼႃႇယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းသမ်ႉဢမ်ႇႁူႉ ၸူမ်းၸွမ်းၼၼ်ႉၼႃႇ မၼ်းလႅၼ်ပႃးၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၼႃႇ။

မိူဝ်ႈပၢၼ်ပၵပ လႆႈလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်း ထၢင်ႇဝႃႈၼွၵ်ႈမိူင်း ၸွႆႈတႄႉၸွႆႈဝႃႈ။ ဢၵျွင်းဝႃႈႁဝ်းပဵၼ် မၢၵ်ႇလဵၼ်ႈ ပိူၼ်ႈၵူၺ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ။ ပေႃးပိူၼ်ႈတတ်း ပိူၼ်ႈယိုတ်း ၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈၵေႃႈ မီးပၼ်ႁႃၾႆးၼႂ်းတႅၵ်ႇၵၼ် ႁဝ်းဢမ်ႇပိုင်ႈၼိူဝ်ၶႃႁဝ်း။ MTA ၼႆႉ  ဢမ်ႇၵႂႃႇၸႂ်ယႂ်ႇမိူင်းလႂ် ပိုင်ႈၼိူဝ်ၶႃ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇမႃး။

ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်သမ်ႉမင်ၵၼ်၊ ၵမ်းလိုၼ်းယွၼ်ႉ ၾႆးၼႂ်း သေ လူႉၵွႆၵႂႃႇယဝ်ႉၼႃႇ ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ငဝ်းလၢႆး မဝ်သိုဝ်တုင်း သိမ်းဢႃႇၼႃႇ မိူင်းၶႄႇ။ ၵွပ်ႈမဝ်သိုဝ်တုင်း သိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၊ ပိၼ်ႇၵွင်ႈမႂ်ႇပၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းမၼ်း ပိူၼ်ႈၶႂ်ႈတိူၼ်းဢႃႇၼႃႇၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုၼ်ႉၵွင်ႈၵဝ်ႇပၼ် ၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႉမၢၼ်ႈ။  ပတဵင်းတိၼ်ႇ ၸင်ႇမႃးၽႄပၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်းလိုၼ်းမႃးငဝ်းလၢႆးမိူင်းၶႄႇ ငဝ်းလၢႆးၵမ်ႇၽႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၵမ်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈတတ်းပႅတ်ႈလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈ ၶဝ်ၼင်ႇၵၼ်ၵေႃႈ တႅၵ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉၼႃႇ ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ်မႃး။

ၸင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်ဝႃႇ ႁႂ်ႈပႃႇတီႇၽွမ်ႉၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း လူဝ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၽွင်ႈ။

CSSU ဢၼ် ႁဝ်းဢွၼ်ႁဵတ်းမႃးၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶႂ်ႈၵႄႈပၼ်ႁႃၸိူဝ်းၼႆႉ ၸင်ႇၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး။ ႁဝ်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်း ၵႂႃႇၵဵဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း။ ၶဝ်သမ်ႉ ဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်း ႁႂ်ႈမၼ်းၵဵဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်းပႅတ်ႈၼၼ်ႉၼႃႇ။ တင်ႈ CSSU ၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ ၶႂ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇဝႃႈၸုမ်းလႂ်ႁႂ်ႈၶဝ်ႈမႃးမူတ်းမူတ်း ဢမ်ႇဝႃႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၸုမ်းသင်ၶၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းလူဝ်ႇၶဝ်ႈမႃး။ ပေႃးၶဝ်ႈမႃးမူတ်းမူတ်းယဝ်ႉၼႆ မၼ်းလူဝ်ႇ ဝၢင်းၽႅၼ်  ပေႃႇလသီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ မႁႃႇပိဝ်ႇႁႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မၼ်းလူဝ်ႇလႆႈမီး။ မိူဝ်ႈလဵဝ် CSSU ၼႆႉ ၾၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း လၢၵ်ႈၵႂႃႇ လႄႈ ဢဝ်ၵႂႃႇၵိတ်ႇၶႂၢင် တၢင်း ၵၢၼ်မိူင်း။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းႁၼ်ၶဝ်လႄႈႁဝ်းၵေႃႈပႆႇၶႂ်ႈဝႃႈၼၼ်ႉၼႃႇ ပွႆႇၵႂႃႇတူၺ်းၵွၼ်ႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်း ပေႃးႁဝ်းၵႂႃႇ ႁၢမ်ႈမၼ်းဢမ်ႇလႆႈ။ တီႈတႄႉတႄႉမၼ်း ဢၼ်လူင်းသူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်း (တႃႇႁဵတ်း ND တႆးၼႆ) မၼ်းဢမ်ႇ လူဝ်ႇဢဝ် CSSU သေလူင်းလူး၊ မၼ်းလူဝ်ႇပဵၼ်ၸုမ်း RCSS သေလူင်းလူး။ ၵွပ်ႈ ပိူဝ်ႈဝႃႈ RCSS ပဵၼ်ၵူၼ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၶဝ်ၸဝ်ႈသမ်ႉဝႃႈ ဢဝ် CSSU သေလူင်းလႃႈ မၼ်းပႃးၵူႈၸုမ်း ။ မၼ်းပဵၼ်တၢင်းႁၼ်ၶဝ် ၸင်ႇဝႃႈ CSSU ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႄႈပၼ်ႁႃၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ မၼ်းမႃးၵဵဝ်ႇၵၢၼ် မိူင်းပႅတ်ႈ မၼ်းလူဝ်ႇလႆႈမႄးၶိုၼ်းတႄႉတႄႉ CSSU ၼႆႉ။

ထၢမ် –  ပေႃးၼႆ ပေႃး  CSSU ဢမ်ႇၸွႆႈလႆႈ – ယူႇတီႈသုၼ်ႇ RCSS သေ ၶပ်းၶိုင် တႃႇၵၢၼ်ၽွမ်ႉ တင်း ၸုမ်း SSPP/SSA ၵမ်းသိုဝ်ႈတေပဵၼ်ႁိုဝ်။ ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ယၢမ်ႈလႆႈငိၼ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ယူႇ ၵွပ်ႈသင် ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်။

တွပ်ႇ – တီႈတႄႉမၼ်း CSSU ၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸၼ်ႉၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵေႃႈၶဝ်ဢုပ်ႇၵၼ်တႃႇသေယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢုပ်ႇၵၼ်တႃႇတေၶိုၼ်ႈၼႃႈၼႆႉ မၼ်းယၢပ်ႇ။ ၵွပ်ႈႁဝ်းလူဝ်ႇဢဝ်ၼမ်ႉၸႂ်ၵၼ်။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ CSSU ၵဝ်ၶဝ်ႈ ဢွၼ်ႁဵတ်းမႃး လႄႈလူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆ ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းဢိူဝ်ႈ ၼႆ။ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ၶဝ်တေၼႄးၶႃႈ ပဵၼ် ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ႁႂ်ႈဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်မၼ်းဝႃႈၵူၺ်းၼႆ။  ၵွပ်ႈမၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇ ။ ၸင်ႇဝႃႈႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးတၵ်း သဵင်ၸွမ်းၵႃႈႁိုဝ်။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ CSSU ၼႆႉ ႁၵ်ႉသႃၼမ်ႉၸႂ်ၵၼ် ယႃႇပေႁႂ်ႈမၼ်းယၢႆႈၵၼ် ၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁဝ်းလၢတ်ႈၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈၽႂ်ဢွၵ်ႇ CSSU ၵေႃႈ ပွင်ႇဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇႁၼ်လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ။ ၽႂ်ယႃႉ CSSU ၵေႃႈပွင်ႇဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇႁၼ်ထိုင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမၼ်းဝၢၼ်ႇဝႆႉယဝ်ႉ ၽႂ်မႃးထူၺ်ႈၵေႃႈ တၢင်းၽိတ်းမီးတီႈမၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈမၼ်းမီးၸိူဝ်ႉ မၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ လႄႈမၼ်းလူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း ။ ႁဝ်းၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ ၽူႈမီးပၺ်ၺႃ တၢင်းႁူႉ တၢင်းႁၼ်ၶဝ် ၵေႃႈ လူဝ်ႇ ဢဝ်ၸႂ်သႂ်ႇ CSSU ။ ႁဝ်းလူဝ်ႇမီးၸိၵ်းၸွင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵႃႈၸူဝ်ႈႁဝ်းပႆႇမီး ၸိၵ်းၸွင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၽႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းသင် ႁဵတ်းလူင်ၵႂႃႇ ၽႂ်ၶႂ်ႈတင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ တင်ႈလူင်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း မုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃႈ 4-5 ၵေႃႉ ၵေႃႈပဵၼ်ၵႂႃႇမုၵ်ႉၸုမ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးၸိူင်ႉၼႆၼၼ်ႉ မုၵ်ႉၸုမ်း 4-5 ၵေႃႉ မၼ်းတေၵႂႃႇႁဵတ်းဢီႈသင်လႆႈ လိူဝ်သေ ဝႃႈမၼ်းၶတ်းၵၼ် လိူဝ်သေဝႃႈ ပၼ်ႁႃၼႂ်းမိူင်းတႆးတေၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ထႅင်ႈ မၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်းသင်လႆႈ။

ထၢမ် – ပေႃး ၵူႈၸုမ်းၽၢမ်းတႃ ၵူၼ်းမိူင်းယူႇၸိူင်ႉၼႆ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းႁိုဝ်ထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈလႃႇ။

တွပ်ႇ – မီးတီႈၽွမ်ႉၵၼ်ၼႆႉဢိူဝ်ႈ ၵႃႈၸူဝ်ႈႁဝ်းပႆႇၽွမ်ႉၵၼ် ႁဝ်းပႆႇႁဵတ်းဢီႈသင်လႆႈ ပေႃးဝႃႈတိုၵ်ႉ ဢၢႆႈဝႃႈၸီႇ ဢီႇ ဝႃႈၽဝ်။ ပေႃးတိုၵ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တိုၵ်ႉၸႂ်ႉယူႇ လၢႆးၵဝ်ႇၵဝ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းလႆႈလွင်ႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၼႆႈ မိူင်းၼႆႉၸွႆႈႁဝ်း ၵႃႈၼႆႈၸွႆႈႁဝ်း ႁဝ်းႁဵတ်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈယဝ်ႉ ႁဝ်းႁဵတ်းတပ်ႉပွင်းၸူႉၵၼ်ယဝ်ႉ ႁဵတ်းၼႆလႅၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယူႇတိၵ်းတႄႉ မၼ်းလူဝ်ႇတူၺ်းတီႈပေႃႇလသီႇ လၢႆးႁဵတ်းမၼ်း မၼ်းၵေႃႈပဵၼ်လၢႆးၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ၵႃႈပူၼ်ႉမႃး မိူၼ်ၼင်ႇ ႁဝ်းဝႃႈမိူဝ်ႈၵႆႈ NDF လႅၼ်ပႃးၵူၼ်းမိူင်း ။ ၵမ်းလိုၼ်း သုတ်း ၵႂႃႇမီးတီႈလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ UNFC  ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၼႆႉ ႁဝ်းဝႃႈယူႇလူး UNFC လၢႆးႁဵတ်းမၼ်း ဢမ်ႇမႅၼ်ႈ ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇၶဝ်ႈ UNFC လိုၼ်းသုတ်းမၼ်းပဵၼ်သင်လႃႇ။ UNFC ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵမ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် ၸူမ်း FPNCC ၵေႃႈ လိုၼ်းသုတ်း  မၼ်းၵေႃႈတေ ၵႂႃႇၽႂ်ၵႂႃႇမၼ်းၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းလႅၼ်တႃၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း။

ႁဝ်းလၢတ်ႈယူႇတႃႇသေႇ ၵၢၼ်ၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းလူၺ်ႈသၽႃႇဝ သူၼ်းတုမ်လူၺ်ႈသၽႃႇဝ ႁဵတ်းၵၢၼ် လူၺ်ႈသၽႃႇဝ၊ ၵႄႈလူၺ်ႈပိူင်ပဵၼ်သၽႃႇဝ၊ ဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ  ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈထမ်းတြႃး မၼ်းၸင်ႇၵွႆႈဢွင်ႇ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ပူဝ်ႇၶျူၵ်ႉမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလၢတ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၶတ်းသၽႃႇဝ ပေႃးၶတ်းသၽႃႇဝၼႆ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၵတ်း ယဵၼ်လႆႈသေပွၵ်ႈ။

ၸင်ႇဝႃႈ ၵၢၼ်ၵႄႈၵၢၼ်မိူင်းၸွမ်းသၽႃႇဝပဵၼ်သင်လႃႇ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ၼႆႉ မၼ်းလူဝ်ႇတူၺ်းၶိုၼ်း။ မိူၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇဝႃႈ မၼ်းႁပ်ႉၶၢမ်ႇ ၼႂ်း NCA ႁပ်ႉၶၢမ်ႇဝႃႈ ၼမ်ႉၸႂ်ပၢင်လူင် ၼမ်ႉၸႂ် ပၢင်လူင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ မၼ်းလီယဝ်ႉလူး ၵွပ်ႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈယဝ်ႉၸွင်ႇမီး (စာချုပ်ပင်လုံ)။ ပေႃးမီး (စာချုပ်ပင်လုံ) ၼၼ်ႉ မၼ်းၸင်ႇတေပဵၼ်မႃး(ကတိကဝတ်ပင်လုံ) မၼ်းၶၢတ်ႇၵၼ် ဢမ်ႇလႆႈ ၼမ်ႉၸႂ်ပၢင်လူင်ဝႃႇ (စာချုပ်ပင်လုံ) ဝႃႇ (ကတိကဝတ်ပင်လုံ) ၼႆႉ မၼ်းၶၢတ်ႇဢမ်ႇလႆႈ ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်သၽႃႇဝ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းဢၼ်ႁဝ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်မႃး လူဝ်ႇၶိုၼ်း ၵႂႃႇၶိုၼ်း တီႈပၢင်လူင်ၼႆႉၶိုၼ်းဢိူဝ်ႈ။ ပေႃးဝႃႈၶၢမ်ႈတီႈၼႆႉမၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ။

ထၢမ် ။   ။ ပေႃးၼႆ လွင်ႈပႃႇတီႇ ဢမ်ႇပႆႇၽွမ်ႉၵၼ်ၼႆႉၶႃႈလူး ။

ပေႃးဝႃႈတႄႉတႄႉမၼ်း ႁူဝ်သိူဝ်လႄႈတင်း သိူဝ်ၽိူၵ်ႇဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ၵေႃႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇလိၵ်ႈႁူမ်ႈ မၢႆပၢင်လူင်မိူၼ်ၵၼ်လူး ။ ဢၼ် မႃးပိူင်ႈၵၼ် ၼႆႉ လွင်ႈ 8 ၸႄႈမိူင်းလႄႈ 14 ၸႄႈမိူင်း ၵူၺ်း ။  ပေႃးႁပ်ႉၶၢမ်ႇလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် မၼ်းၵေႃႈပေႃးၶၢမ်ႈမူတ်းယဝ်ႉၼႄႇ 8 ၸႄႈမိူင်း 14 ၸႄႈမိူင်းၼႆႉ မၼ်းမႃးတီႈလင်ၵူၺ်းလူး။

ထၢမ် – ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇတႅၵ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈ လိူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ- မီးတီႈဝႃႈ မႄး၊ ႁၵ်ႉ၊ ၽွမ်ႉ၊ ၸွႆႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းသင်ႇသွၼ်မႃး တႃႇတေဢမ်ႇတႅၵ်ႇၵၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇမေႃ မႄးၵၼ်။ ၾႆးၼႂ်းႁဝ်း ႁဝ်းလူဝ်ႇပၼ်တင်းႁူႉၵၼ် ၾႆးၼႂ်းႁဝ်း ႁဝ်းလူဝ်ႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ပေႃးၾႆးၼႂ်းႁဝ်း မႄးၵၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ႁဝ်းၸွင်ႇၵႂ်ႈၽွမ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်တင်းသဵင်ႈ ပေႃးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇမေႃပူၵ်း ပွင်ၵၼ် ။ ပေႃးႁဝ်းမေႃပူၵ်းပွင်ၵၼ် မေႃၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉၼႆ ႁဝ်းၸင်ႇတေၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းလႆႈ။

ၸူဝ်ႈႁဝ်းတိုၵ်ႉႁၼ်သုၼ်ႇတူဝ်၊ ႁၼ်ၼိုင်ႈပွတ်းၼိုင်ႈယွမ်ႇၵူၺ်း –  မီးမႃႇၼ၊ တေႃးသ၊ လေႃးၽ။ ႁဝ်းဢမ်ႇမူၼ်ႉမႄး လႆႈၶိုၼ်းၼႆ၊ ၵမ်းလိုၼ်းမႃးၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးမုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈၵွႆ မိူၼ် ႁဝ်းဝႃႈၼၼ်ႉ ၼႃႇ မုၵ်ႉၸုမ်းဢၼ်ၵွႆမႃးယူႇတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ ၾႆးၼႂ်းလၢႆလၢႆ ယႃႇပေဝႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းလႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်း တူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်းၵေႃႈၵွႆ ယွၼ်ႉ ၾႆးၼႂ်းၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽႂ်ဢမ်ႇၵႂႃႇယႃႉၶဝ်လူး။

ထၢမ် – ပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇသမ်ႉယႂ်ႇမႃးတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ တႃႇဢုပ်ႇ တင်း SSPP/SSA ၵမ်းသိုဝ်ႈၶႃႈလူး။

တွပ်ႇ – SSPP တင်းႁဝ်းၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၶဵၼ်ၵၼ်၊ ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇမၵ်ႉမၼ်ႈႁဝ်းပဵၼ်ၶဵၼ်ၶဝ်ၼႃ ၊ ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈၶဝ်ပဵၼ်ၶဵၼ်ႁဝ်း။ ဢၼ်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၼွႆႉၼွႆႉ ယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈဢုပ်ႇၵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈၵၼ် ယႃႇပေဝႃႈသင် ၼႂ်းၸုမ်းလဵဝ်ၵူၺ်းၵေႃႈ မီးပၼ်ႁႃ ။ ယႃႇပေဝႃႈတၢင်ႇၸုမ်းလႃႈ ၼႂ်း ၸုမ်းႁဝ်းၵူၺ်းၵေႃႈမီးပၼ်ႁႃယူႇယဝ်ႉလႄႇ ၸုမ်းၶဝ်လႄႈၸုမ်းႁဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတင်းတႂ်ႈဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈလႆႈလူး မၼ်းတိုၼ်းလူဝ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈ ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယူႇ ႁဝ်းၵေႃႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယူႇ ၶဝ်သမ်ႉငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉပၢင်လူင်ယူႇ ႁဝ်းၵေႃႈငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉပၢင်လူင်ယူႇ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇႁူႉၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေႁဵတ်းဢီႈသင်လႆႈလႃႇ။ ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈ ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈ    မၼ်းယူႇတီႈ ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၶေႃႈယုမ်ႇယမ်။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် တႄႉမၼ်းမီးလွင်ႈတၢင်းမၼ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း။ ဢဝ်ဢၼ်ၼၼ်ႉမႃးသႂ်ႇ ဢဝ်ဢၼ်ၼႆႉမႃးသႂ်ႇ ဢဝ်မႃးသႂ်ႇၼမ်ၼႃႇ ၵွပ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၵွပ်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉ၊ ဢဝ်ဢၼ်ၵွပ်ႈမၼ်းမႃးၵွပ်ႈၼမ်ၼႃႇ မၼ်းႁႃၶေႃႈဢၢင်ႈမၼ်းလႆႈ ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ၶေႃႈဢၢင်ႈမၼ်းၼမ် ပေႃးဝႃႈၶႂ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၵၼ်တႄႉတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇမီးၶေႃႈဢၢင်ႈဢီႈသင် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ လႆႈၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ယၢမ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈယွၼ်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၵဝ်ၶႃႈမီးငိုၼ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်မႃးပွင် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်မႃး ႁဵတ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်မႃးၵိၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ပေႃးမႃးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေမႃးပၼ်ၵွင်ႈသူ ႁဝ်းတေမႃးပၼ် ငိုၼ်းသူ ႁဝ်းတေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသူမူတ်းမူတ်းဢိူဝ်ႈၼႆ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ။

ၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ၽႂ်တေဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၽႂ်လႆႈလႃႇ ၽႂ်ဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်လႆႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵၢၼ်လုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၸုၼ်ႉပုၼ်ႈတႃႇသုၼ်ႇ တူဝ်ႁဝ်းသေယဝ်ႉ တႃႇတေႁဵတ်း တႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းလူး။ ပေႃးမၼ်း ပဵၼ်ၽွၼ်းလီပုၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းၼႆ မၼ်းလူဝ်ႇႁဵတ်းၵူၺ်းၼႃႇ ၸၢင်ႈလူဝ်ႇႁဵတ်းသင်ထႅင်ႈ ပေႃးႁဝ်းၶႂ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်။

ထၢမ် – ယၢမ်ႈငိၼ်း ၽူႈၸွႆႈသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – ႁဝ်းလႆႈႁူပ်ႉတင်း RCSS ၵေႃႈယဝ်ႉ ႁဝ်းလႆႈႁူပ်ႉတင်း SSPP ၵေႃႈယဝ်ႉ ႁဝ်းမၢႆ ပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၼႆႉ  ၶဝ်တႄႉမၢႆသူၸဝ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်း။

တွပ်ႇ – ဢၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢဝ်ၶဵမ်ၸီးႁူဝ်ၸႂ်ယဝ်ႉဢိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶဵမ်ပၵ်း မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ယဝ်ႉ ဢိူဝ်ႈၼၼ်ႉ။ ပိူၼ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းမႃးၽွမ်ႉၵၼ် ပိူၼ်ႈမၢႆ ႁဝ်းပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ် ၵၼ် ဢၼ်ၼႆ မႅၼ်ႈ သၽႃႇဝမၼ်း ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွၵ်းလၢႆးပၢႆးတိုၵ်း ၶဝ်မီးဢၼ်သွၼ်ႉတၢင်းလင်ၶဝ်ဝႆႉယူႇ ဢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်း သၽႃႇဝၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်လေႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၼႆႉ မၼ်းပၵ်းသႂ်ႇႁူဝ်ၸႂ်၊ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈဝူၼ်ႉ ႁဵတ်းသင် မၼ်းသမ်ႉမႃးလၢတ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆ – ပဵၼ်ၶေႃႈလီဝူၼ်ႉ။

ထၢမ် – တႃႇလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တႃႇဢုပ်ႇတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ FPNCC ၶႃႈလူး ။

တွပ်ႇ- ႁဝ်းမီးဝႆႉၽႅၼ်ၵၢၼ် ႁဝ်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၸုမ်းဝႃႉၶဝ်ၵေႃႈမီး ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉၶဝ်ၵေႃႈမီး ၶဝ်ၵေႃႈႁူႉ လွင်ႈဢမ်ႇ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်၊ ပဝ်းယဵဝ်ႇသျႅင်ၵေႃႉႁူႉ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ဝႃႉတင်း တပ်ႉမ တေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မၼ်းလဵၼ်ႈၵၼ်ၸၼ်ႉမၼ်းသုင်ၶိုၼ်ႈမႃး တပ်ႉမတေႃႇၵေႃႈမၼ်းဢမ်ႇယုမ်ႇဝႃႉလေႃႇ၊ ဝႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇယုမ်ႇတပ်ႉမတေႃႇလေႃႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ဝၼ်းၼိုင်ႈမႃး တေလႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁူႉပဝ်းယဵဝ်ႇသျႅင်ႇ ဝႃႉႁဝ်းဢမ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈဢမ်ႇလႆႈၼႆ ၶဝ်ႁူႉ။ တပ်ႉမတေႃႇၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈ ပွႆႇဝႆႉၼၢၼ်းၼၢၼ်းဢမ်ႇလႆႈၼႃ ၶဝ်ၵေႃႈႁူႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉမၼ်းသုင်ၶိုၼ်ႈ ပေႃးႁူႉၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ တေယူႇလၢႆလၢႆႁႃႉ ဢမ်ႇလႆႈ ၵဝ်ၶႃႈၵေႃႈႁူႉ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ ယူႇၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆဢမ်ႇလႆႈ။  မၼ်းတေမီးသွင်တၢင်းၵူၺ်း ႁဝ်းတေႁူမ်ႈၵၼ် တိုၵ်းၽူႈၶဵၼ်ၼႄႇ ဢမ်ႇၼၼ် တေႁူမ်ႈၽူႈၶဵၼ်သေ ၶိုၼ်းတိုၵ်းၵၼ်ၶိုၼ်း။ လၢႆးတေႁူမ်ႈၽူႈၶဵၼ်သေ တိုၵ်းၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းထၢင်ႇမၼ်းတေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ထၢမ် – တင်း TNLA ၶႃႈလူး ယၢမ်ႈငိၼ်း ဝႃႈႁူပ်ႉၵၼ်မႃးယူႇ။ ပၼ်ႁႃဢၼ်ပဵၼ်ယၢမ်းလဵဝ် လူးမီးသဵၼ်ႈတၢင်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – မိူဝ်ႈႁဝ်းဢုပ်ႇၵၼ်ၵမ်းဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းပေႃးၶပ်းၶိုင်တႃႇဢုပ်ႇထႅင်ႈ ၵမ်းထီႉသွင်ယဝ်ႉ။ ၶဝ်မႃးယိုဝ်းႁဝ်း ၼၼ်ႉ ၼႃႇ ပေႃးၸိူင်ႉၼႆတႄႉ မၼ်းပႆႇပဵၼ်လႆႈ တႃႇဢုပ်ႇၵၼ် ႁဝ်းၵေႃႈ ၵိုတ်းပႅတ်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇ သိုဝ်ႈယူဝ်း။ ပေႃးဝႃႈၶဝ်သိုဝ်ႈယူဝ်းယူႇပေႃးၼႆ ၶဝ်သမ်ႉမႃးယိုဝ်းႁဝ်း ႁဵတ်းသင်။ ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းၼႄဝႃႈ ႁဝ်း ဢမ်ႇတၢပ်ႈဢုပ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉႁႃႉ မၼ်းပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ် ။

ထၢမ် – ပေႃးၼႆ ဢမ်ႇတၢပ်ႈဢုပ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ – မၼ်းလူဝ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်ၵူၺ်း။ တိုၵ်းၵၼ်ၵေႃႈမၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇယဝ်ႉ။ ၶဝ်မႃးတိုၵ်းႁဝ်းၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ႁဝ်းၵႂႃႇတိုၵ်းၶဝ် ၵေႃႈပႆႇယဝ်ႉ တိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈဢုပ်ႇၵၼ် ။ လိူဝ်သေသဵၼ်ႈတၢင်းလူဝ်ႇဢုပ်ႇၵၼ် မၼ်းဢမ်ႇမီး တၢင်းလႂ် ။ သဵၼ်ႈတၢင်းလူဝ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်တၢင်းလဵဝ် မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇယၢပ်ႇသင်လူး ။ TNLA ၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈသုၼ်ႇၽွင်းငမ်း ႁင်းၶေႃ ႁင်းၶဝ်ၼႆ ဢၼ်မၢၼ်ႈပၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇၵႂႃႇသုၵ်ႉသင်ႁင်းၶဝ်လူး ႁဝ်းယင်းဢမ်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇ။ ၼမ်ႉသၼ်ႇၼိူဝ်သၼ်လွႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ပေႃးၶႂ်ႈၶဝ်ႈ ၵႂႃႇၵေႃႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇလႆႈမူတ်းဢိူဝ်ႈ ၵႂႃႇတင်ႈတပ်ႉသေ ယူႇဝႆႉၵေႃႈ လႆႈဢိူဝ်ႈ။ ႁဝ်းတိုၼ်းလၢတ်ႈမႃးတႃႇသေႇယဝ်ႉ။ မၼ်းတိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈဢုပ်ႇၵၼ် ။ ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ် တႄႉမၼ်း ယူႇတီႈဝႃႉ ပေႃးဝႃႉဝႃႈသူယႃႇပေယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ သူယႃႇပေယိုဝ်း RCSS မၼ်းၵေႃႈယဝ်ႉယဝ်ႉ။ ပၼ်ႁႃယႂ်ႇႁႃႉၼႆၵေႃႈ ပေႃးမႃးတူၺ်းတင်းၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇယႂ်ႇ ။

ထၢမ် – ပေႃးၼႆႉ တႃႇတေဢုပ်ႇၵၼ်တင်း TNLA ၼႆႉ ။

တွပ်ႇ – ပႆႇမီး။

ထၢမ် – ပၼ်ႁႃ မိူင်းတႆး သေ ငဝ်းလၢႆးလုမ်ႈၾႃႉ ႁႅင်းၶႄႇ ႁႅင်း US ၶႃႈလူး ။

တွပ်ႇ – ငဝ်းလၢႆးၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉမၼ်းလႅၵ်ႈ ႁဝ်းၵႂႃႇတူၺ်းပိူင်ၵဝ်ႇမၼ်းဢမ်ႇလႆႈ။  ဢမေရိၵၢၼ်ႊ တင်းၶႄႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ပွႆးတိုၵ်းယဵၼ်။ ၵူႈပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွႆးတိုၵ်းဝႃႇတ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉပဵၼ်ပွႆးတိုၵ်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်တိုၵ်းပၢႆး       မၢၵ်ႈမီးၼႆႉ ၶႄႇၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃး။ ၶႄႇၼႆႉဢဝ်ၸိုဝ်ႈမၼ်းဝႃႈၵူၺ်း ၶွမ်ႊမၼိတ်ႊ ပေႃးၼႂ်းမိူင်းၶဝ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်တီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊဝႆႉမူတ်း လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ တႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၶႄႇၶဝ် ၊ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃး ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢမ်ႇၽႃႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈမႃး တူၺ်းလႄႈၶူဝ်းရီးယိူဝ်း ႁွင်ႇ တင်း ၶူဝ်းရီးယိူဝ်းၸၢၼ်း။ ၶဝ်ၼႆႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်သွင်မိူင်းဝႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႇတ ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမေရိၵၢၼ်ႊ၊ ရတ်ႉသျိူဝ်း၊ ၶႄႇ၊ ၶူဝ်းရီးယိူဝ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်သွင်ပွတ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမေႃ ႁဵတ်းၼႆ ၸၢင်ႈပဵၼ်သွင်ပွတ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ် တႄႉ မၼ်းၶၢမ်ႈပူၼ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပၢၼ် ပၵပ ၼႆႉ ၸင်ႈပဵၼ်သွင်ပွတ်း မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပၵပလူမ်ႉယဝ်ႉ ၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ ငဝ်းလၢႆးမိူင်းၶႄႇသမ်ႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၶိုၼ်ႈမႃး ပေႃႇလသီႇမိူင်းၶႄႇၼႆႉ မီး 3 ဢၼ် – (1) တေပူၵ်းပွင် မိူင်းၶႄႇၶဝ် ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်၊ တေပူၵ်းပွင် ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇၶဝ် ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၶဝ် ႁႂ်ႈမၼ်ႈၵိုမ်း။ (2) ၶဝ်ပႃးၼႂ်း လုၵ်ႈၸုမ်း ၶွင်ႊသီႊႁူမ်ႈလူမ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ ။ (3)    ၶဝ်တေ ဢမ်ႇၶဝ်ႈၸိမ် ၶဝ်ႈၵႅဝ်ၸွမ်းၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း မိူင်းလႂ် ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ် ပေႃႇလသီႇ ၶႄႇမီးဝႆႉ။ ၵူၺ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းသင်မႃးၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းလႃႇ ၵွပ်ႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႅၼ်လိၼ် တိတ်း ၵၼ်။ ပေႃးမိူင်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ် မၼ်းတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်းမိူင်းၶႄႇ ။ မၼ်းၸုၵ်းဢမ်ႇလႆႈ ဢၼ်ၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၶဝ်မႃးႁၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ မႃးၸွႆႈမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မၼ်းၵဵဝ်ႇလွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတင်း မူတ်း။ ၶဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းၾၢႆမိတ်ႉသူင်ႇ ၶႂ်ႈႁဵတ်းတၢင်းရထႃး ၊ တႃႇသိုပ်ႇတေႃႉၼမ်ႉၼမ်း ၶိုၼ်ႈမိူင်းၶႄႇၼႃႇ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမူတ်းမူတ်းၼႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပေႃးၸိူင်ႉၼႆ မိူင်းတႆးတင်း မိူင်းၶႄႇၼႆႉ ႁဝ်းတိတ်းၵၼ် ၵမ်းၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵႃႉၶၢႆၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ၊ ၶၢႆၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆးသမ်ႉဢမ်ႇမီးၼႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ထႆးဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉ လႆႈသဵင်ႈလူး ၶၢႆၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ  ဢီႈသင်ၵေႃႈမိူင်းၶႄႇသိုဝ်ႉမူတ်း။ ပွင်ႇဝႃႈမိူင်းၶႄႇၼႆႉပဵၼ် ၵၢတ်ႇၶၢႆ တႃႇမိူင်းႁဝ်း။ ၵွပ်ႈၼႆႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၶၢမ်ႈပူၼ်ႉၶႄႇ ႁဝ်းၵႃႈလႆႈပိုင်ႈဢိင်ၶႄႇ။ 1) ၼႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်းႁဝ်းၵေႃႈ မၼ်းမႃးယူႇႁူမ်ႈၵၼ်။ ၶႄႇတႆးၼႆႉ ႁဝ်းယူႇႁူမ်ႈၵၼ်မႃး ယဝ်ႉပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ်မႃး တိုၵ်းၵၼ်မႃး ၵွပ်ႈၼႆႁဝ်းဢမ်ႇၶၢတ်ႇၵၼ်လႆႈ ပေႃးႁဝ်းမေႃႁဵတ်းၵေႃႉၶႄႇ ႁဝ်းၵေႃႈၸၢင်ႈ လႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇမေႃႁဵတ်းၵေႃႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၵေႃႈၸၢင်ႈသုမ်း၊ သုမ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶႅၼ်းတေႃႈ ပႂ်ႉဢၢၼ်ႇထႅင်ႈ တွၼ်ႈသၢမ်သေၵမ်း။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

1 COMMENT

  1. การจะกู้ชาติได้ ต้องมีสภาเชื้อชาติ ถ้าไม่มีสภาเชื้อชาติ มีแค่กลุ่มหรือองค์กร มันก็มีสิทธิ์แค่กลุ่มหรือองค์กรนั้นๆเท่านั้น สภาเชื้อชาติ ที่ทุกคนสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วม และร่วมกันตัดสินชตากรรมของบ้านเมือง ถึงจะเป็นทางออก ถึงจะเป็นอำนาจตัดสินของเชื้อชาติ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here