ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA (တွၼ်ႈ 3)

0

 

ထၢမ်ငဝ်းလၢႆး ပၢင်တိုၵ်း တၢင်းမိူင်းၵိုင် သိုပ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ထႅင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇပၢင်တိုၵ်းတီႈၼႆႈၼႆႉ ၶဝ်တင်ႈၸႂ်မီးၽႅၼ်သေ မႃးယိုဝ်းႁဝ်း ဢၼ်ၼႆႉတပ်ႉမတေႃႇမီးၽႅၼ်သေ ၶိုၼ်ႈၸူးႁဝ်း မီး 8 တပ်ႉၵွင်လူး(တပ်ရင်း) ၊ ဢၼ်မႃးယိုဝ်းတႄႉတႄႉ မီးသွင်တပ်ႉၵွင်(တပ်ရင်း) ၵူၼ်းႁဝ်းယူႇတီႈၼၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈႁူႉယူႇလူး။ တင်ႈၸႂ်သေ မႃးယိုဝ်း ၊ ပေႃးၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၵေႃႈလူဝ်ႇၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ႁဝ်းလူး သိုၵ်းႁဝ်းမီးၼၼ်ႈ ၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဢေႇ မီး 4-5 ပၢၵ်ႇ။ ပေႃးၶဝ်မႃးၵေႃႈၺႃးလူမ်ႇ။

ထၢမ်ပၢင်တိုၵ်းတီႈထုင်ႉၼႆႉ ၸွင်ႇၸၢင်ႈယႂ်ႇထႅင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇႁဝ်းတႄႉႁဝ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၺ်း။ ပေႃးပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉၵေႃႈႁဝ်းၶၢႆႉသေ ႁဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမီးတပ်ႉလူး ႁဝ်းတိုၵ်ႉ လႆႈၵႅတ်ႇၶႄ တူဝ်ႁဝ်းၵူၺ်း ပေႃးတိုၵ်းယဝ်ႉၵေႃႈၶၢႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတိုၵ်းသင်ယဝ်ႉၼႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်းၵေႃႈႁၼ်ဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းသိုပ်ႇတိုၵ်းၵႂႃႇၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈတေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈ ႁဝ်းတိုၵ်ႉပဵၼ် ၼႂ်းၶၵ်ႉ NCA ယူႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ၵူၺ်း ႁဝ်းပႆႇၽိတ်းၼိူဝ် NCA ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇပႂ်ႉတူၺ်းဝႃႈ တပ်ႉမတေႃႇၶဝ်တေႁဵတ်းႁိုဝ်ထႅင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်တေသိုပ်ႇတိုၵ်းထႅင်ႈႁႃႉ။ ပေႃးၶဝ်သိုပ်ႇတိုၵ်း ႁဝ်းၵေႃႈ လူဝ်ႇသိုပ်ႇတိုၵ်းၵူၺ်း။ ႁဝ်းတႄႉႁဝ်းဢမ်ႇယွမ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇယိုဝ်းၶဝ်ဢွၼ်တၢင်း။ ႁဝ်းတိုၵ်ႉ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၸွမ်း NCA တဵမ်ထူၼ်ႈယူႇၵူၺ်း။

ထၢမ်တႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၶႃႈလူး ၸွင်ႇတေမီးၼႄႇ။

တွပ်ႇၵေႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းယူႇၼႃႇ တၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ႁဝ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/7/2018 ၼႆႉ ၽူႈတၢင်တူဝ်ႁဝ်း ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း EAOs ၶဝ် ႁဝ်းထၢင်ႇဝႃႈၶဝ်တေဢုပ်ႇလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ။ ၵူၺ်းၶဝ်သမ်ႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈဢွၵ်ႇ သေၵမ်း။ ပေႃးၶဝ်ဢမ်ႇလၢတ်ႈဢွၵ်ႇၵေႃႈ ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇၽိတ်းလူး ႁဝ်းတေၵႂႃႇယွၼ်းဝႃႈသူယႃႇပေတိုၵ်းႁဝ်းၼႆၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇယွၼ်း။ ပေႃးမႃးႁဝ်းၵေႃႈပတ်ႉၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈႁဝ်းလူဝ်ႇၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ႁဝ်း ႁဝ်းတေၵွတ်ႇၵႆႇသေပႂ်ႉ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈမႃးထိူဝ်ၶေႃး ႁဝ်းတၢႆ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလူး။

ထၢမ်ဢၼ်ၶႂ်ႈလၢတ်ႈထႅင်ႈမီးသင်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတႄႉ မီးယူႇ 3 လွင်ႈ – (1)ငဝ်းလၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်း မိူင်းထႆး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၶဝ် မူၼ်ႉမႄးၵူတ်းမၢႆ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တီႈၼႆႈၵေႃႈ ဝႆႉမဝ်မၢင်ဢမ်ႇလႆႈ ငဝ်းလၢႆး မိူင်းထႆးၵေႃႈ မၼ်းၸၢင်ႈယုၵ်ႈယၢင်ႈ ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းယူႇတီႈလႂ်ၵေႃႈလူဝ်ႇဝႆႉသတိ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈမီးဝတ်းမီးဝႂ် ႁႂ်ႈထုၵ်ႇ မႅၼ်ႈၸွမ်းၵူတ်းမၢႆပိူၼ်ႈ

(2) တႆးႁဝ်းၼႂ်းမိူင်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵၢၼ်မိူင်းတႄႉတႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉ ၵၢၼ်မိူင်းသေ ႁဝ်းၸွမ်းပိူၼ်ႈမႃး ႁဝ်းသုမ်းမႃးတႃႇသေႇ ။ ငဝ်းလၢႆး မၼ်းလီဢိူဝ်ႈ မိူဝ်ႈပၢၼ်သူဝ်ႇသျေႇလိတ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ႁဵတ်းပႃႇတီႇ ၵွင်ႇသီႇငဝ်းလၢႆး တိုဝ်ႉတၢင်းမၼ်းလီဢိူဝ်ႈ ၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈမႃး ၵမ်းလိုၼ်းမႃးၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈဢီႈသင်။

တႆးႁဝ်းၵူၺ်းသုမ်း တင်ႈပႃႇတီႇၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ တေႃႈၼင်ႇၼႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢွၼ်ၵၼ် လႅၼ်ႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢွၼ်ၵၼ်လဵၼ်ႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ဢၼ်လႅၼ်ႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉ ယုင်းၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶဝ်မီးသုၼ်ႇလႆႈ။ႁဝ်းဢဝ်ဢၶႂၢင်ႉဢယေးဢၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းပုၼ်ႈတႃႇတႆးႁဝ်း လၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်လႆႈမၼ်းၼႆႉ ဢိတ်းဢွၼ်ႇၵူၺ်း ဢၼ်ႁဝ်းသုမ်းၼႆႉၼမ်ၼႃႇ။ ဢၼ်ၼႆႉပွင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇႁူႉတူဝ်သေလႄႈ ၵႂႃႇၵမ်ႉပိူၼ်ႈဝႆႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸီႉသင်ႇဝႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်း၊ တပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ ၵႅတ်ႇၶႄ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢိူဝ်ႈ၊ ဢၼ် ၶဝ်ႁဵတ်း ယူႇ ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၵူႈတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉ ၊ ႁဝ်းယုမ်ႇဝႃႈ ပိူၼ်ႈတေပၼ် သုၼ်ႇ လႆႈႁဝ်းဢိူဝ်ႈၼႆ ၵႂႃႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ပိူၼ်ႈလုမ်းလုမ်း။ ဢၼ်ၼႆႉပွင်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းႁဝ်းဢမ်ႇမေႃ ၵႅတ်ႇၶႄ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢၼ်ဝႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆ ၵူၼ်းႁဝ်းဢမ်ႇမေႃႁဵတ်း၊ ဢမ်ႇႁူႉတူဝ်သေလႄႈ ၵႂႃႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်၊ ႁၼ်သုၼ်ႇ လႆႈဢိတ်းၼိုင်ႈၵူၺ်းၵေႃႈ လႄႇႁႃၵႂႃႇၵမ်ႉထႅမ်ပိူၼ်ႈ တီႈတႄႉမၼ်းႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈဢီႈသင်မႃး  ဢၼ်ၼႆႉပွင်ႇဝႃႈ ႁဵတ်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယူႇ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ယဵၼ်းပဵၼ်ယႃႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶိုၼ်း။

ပေႃး ပိူၼ်ႈၸီႉသင်ႇသင်ၵေႃႈၵႂႃႇ။ ႁဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇ ပေႃးၼႆဢၼ်ၼႄၵၢင် ၸႂ်ယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ။ ပႃႇတီႇၵေႃႈ တေႃႈၼင်ႇ  ၼႆယဝ်ႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉငဝ်းလၢႆး 2008  ႁဝ်းဢမ်ႇႁၼ်လီဢီႈသင် ႁဝ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇတင်ႈၵေႃႈလႆႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇ သီႈ ႁဝ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈၵေႃႈလႆႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းႁဝ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈၵေႃႈလႆႈ ၼႂ်းလုတ်ႉတေႃႇယႃႇႁႂ်ႈမီးတႆးသေၵေႃႉလႄႈ ငဝ်းလၢႆး မၼ်းတေလႅၵ်ႈၵမ်းလဵဝ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ဝႃႈ ၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ယူႇယဵၼ်ယဵၼ်ႁဝ်းပေႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇမေႃယူႇယဵၼ် လၢတ်ႈၼမ်ၼမ် ႁဵတ်းဢေႇဢေႇ ၵမ်းလိုၼ်းမႃးၵေႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်ပိူၼ်ႈ ၼႆႉႁဝ်းသုမ်းပိူၼ်ႈ။

တႆးႁဝ်းသုမ်းမႃးလွင်ႈ ငမ်းယဵၼ်တႃႇသေႇ ႁဝ်းဢမ်ႇသုမ်းမႃးလွင်ႈပွႆးတိုၵ်း ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇ မေႃႁဵတ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းယဵၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းႁၢႆ ။ ပေႃးမေႃႁဵတ်းၵေႃႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းလွတ်ႈလႅဝ်း။ ဢၼ် ႁဝ်းသုမ်းမႃးၼႆႉ 3 ဢၼ် – (1) ႁဝ်းသုမ်း ငမ်းယဵၼ်။ 2) ႁဝ်းသုမ်းၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ။ 3) ႁဝ်းသုမ်းယွၼ်ႉလူၺ်ႈ ႁဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၽူႈၶဵၼ်ၼႆႉ ဢဝ်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ ဝၢၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်ႉပိုၼ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ်ၵေႃႈ ယဝ်ႉ လူဝ်ႇမေႃလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမူတ်း။ ပေႃးမေႃလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ ႁူႉလွင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူႉပိုၼ်းမၢၼ်ႈ ပေႃးၼႆ တင်းႁူႉပိုၼ်း ၵဝ်ႇႁဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းႁၢႆပႅတ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ။  မီးၵူၼ်းၵဝ်ႇၵူၼ်းမွၼ်ၵူၺ်း ဢၼ်ႁူႉမၼ်း ၵူၼ်းမႂ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈလိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းဢမ်ႇၽႄႈလိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ဢမ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းၵေႃႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵေႃႈဢမ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်း။ ၵတ်ႉၵႃႈ  ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉတိုၼ်ႇလွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆး လွင်ႈၾိင်ႈငႄႈ ၾိင်ႈထုင်းတႆး

လွင်ႈၼႆႉ ၵူၺ်းပႆႇပေႃး တႆးႁဝ်းၼႆႉလူဝ်ႇမီးၸၼ်ႉၸွမ် ပေႃးတႆးႁဝ်းမီးၸၼ်ႉၸွမ်မိူဝ်ႈလႂ် ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း တိုၼ်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။ ၵႃႈၸူဝ်ႈတႆးႁဝ်းပႆႇမီး ၸၼ်ႉၸွမ် ပႆႇပူၵ်းပွင်လႆႈၸၼ်ႉၸွမ်ပေႃးၼႆ တႆးႁဝ်းပႆႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။

လွင်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆႉ ၵဝ်ၶႃႈလၢတ်ႈမႃး 10 ပီပၢႆယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃး။ ၸဝ်ႈပၢႆးပၺ်ၺႃႁဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇၶပ်း ၶိုင်မႃး၊ ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းတီႈလွႆတႆးလႅင်း ထိုင်ၸၼ်ႉၵဝ်ႈၼႆႉ မီးပႃႈၶိူဝ်းသႅၼ်ၵူၺ်းၼႃႇ တႅမ်ႈယူႇတိၵ်းတိၵ်းမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လွင်ႈၼႆႉ ယင်းလီဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ပႃႈၶိူဝ်းသႅၼ် ၵွၼ်ႇဢေႃႈ။

ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈသမ်ႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ပေႃးၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ပႃႇတီႇၽွမ်ႉၵၼ်၊ တပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉၵၼ် လူဝ်ႇလဵပ်ႈ ႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၼမ်ၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်တူၺ်းဝႃႈၸုမ်းလႂ်ႁဵတ်းဢီႈသင် ဢွၼ်ၵၼ်တူၺ်း ဝႃႈ ၵေႃႉလႂ်ႁဵတ်းဢီႈသင်။

တႆးၼွၵ်ႈမိူင်းႁဝ်းၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလဵဝ်ၵၼ် ၵဝ်မၢၵ်ႈမီးယဝ်ႉ ၵဝ်ၵႂႃႇယူႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၵဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းယဝ်ႉ ၵဝ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းတႆးယဝ်ႉ။ ပေႃးၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇ ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸွင်ႇၼႃႈလဵၵ်ႉႁႃႉ၊ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈပွႆႉလူင် လၢႆပွႆႉၵေႃႈယဝ်ႉ ၽႂ်ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်းဢီႈသင်လႆႈလႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇ။ ၸိူဝ်ႉမူင်ႈၵေႃႈမူင်ႈပႅင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵေႃႈ မႅင်းႁၵ်ႉ ၼႆၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇမေႃႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼႆႉ ၸၼ်ႉႁဝ်း မၼ်းတႅမ်ႇလိူဝ်သတ်းယဝ်ႉ။  တေႃႈၼင်ႇ မႃယင်းမေႃႁၵ်ႉလုၵ်ႈလၢင်းမၼ်းလူး ၵႆႇပဵတ်းမေႃႁၵ်ႉလုၵ်ႈလၢင်း မၼ်းလူး ႁဝ်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်း ႁဝ်းဢမ်ႇ မေႃႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပေႃးၼႆၼႆႉ ၵႂႃႇယူႇတီႈလႂ်ၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမီးၼႃႈ မီးတႃ

ႁဝ်းယႃႇပေၼွၼ်းၾၼ်ဢဝ်ၵူၺ်း ႁႂ်ႈတူဝ်ၶဝ်ႈႁဵတ်းတူၺ်း ႁဝ်းၼွၼ်းၾၼ်ၶိုၼ်ႈမိူင်းၼိပ်ႉပၢၼ်ႇဝႃႇ တိုၼ်ႇမႃး ၼွၼ်းယူႇတီႈၽၢၵ်ႈၵူၺ်း။ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈဢီႈသင်လူး။ ၾၼ်ႁႂ်ႈပဵၼ် တႄႉ ၼႆတႄႉ မၼ်းလူဝ်ႇမႃး ဝူၼ်ႉတူၺ်းၵွၼ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ မၼ်းယၢပ်ႇမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မၼ်းယၢပ်ႇမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈၸုၼ်ႉမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈပၼ်ႁႅင်းၶဝ် မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ၼၼ်ႉၼႃႇတႆးၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇၶွၼ်ႈၵၼ် ပေႃးမႃးတူၺ်းပိုၼ်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဢေႇ တႆးႁဝ်း မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈမၢၼ်ႈပဵၼ်ၼိုင်ႈ။ ၵဝ်ၶႃႈတိုၼ်းႁတ်းဝႃႈ တႆးပဵၼ်ၼိုင်ႈယူႇတိၵ်းတိၵ်း။ ႁဝ်းၵႂႃႇႁၼ် ဢၼ်မၢၼ်ႈမႃးမီး ယူႇၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉၵူၺ်း ႁဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇႁၼ်တႆးႁဝ်း ဢၼ်မီးယူႇၼွၵ်ႈမိူင်းလူး ပေႃးမႃးထတ်းတူၺ်း လႄႈ တႆး မီးၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆႉ မၢၼ်ႈမီးၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆႉ ၽႂ်ၼမ်။

တူၺ်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း တိုၵ်းမႃး 50 ပီၼႆႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶဝ် ၶၢမ်ႇတၢႆမႃးမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ၶဝ်ၸွင်ႇလႆႈ လူင်ႇမွၵ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ပေႃးဝႅတ်ႉၼၢမ်း လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းယဝ်ႉ ပေႃးၼႆၼႆႉ ၶိူဝ်းဝႅတ်ႉၼမ်းၵႂႃႇယူႇၵႃႈလႂ်ၵေႃႈ မီးၵုင်ႇမီးမုၼ်ဢိူဝ်ႈ၊ ၶိူဝ်းလၢဝ်းၶဝ် ၵႂႃႇယူႇတီႈလႂ်ၵေႃႈ မီးၵုင်ႇမီးမုၼ် ဢိူဝ်ႈ၊ ၶိူဝ်းၵမ်ႇပူးၶျႃးၶဝ်ၵႂႃႇယူႇတီႈလႂ်ၵေႃႈ မီးၵုင်ႇမီးမုၼ်ဢိူဝ်ႈ။ ၶဝ်လႆႈၶၢမ်ႇတၢႆမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်လႃႇ ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉ မၼ်းဢိူဝ်ႈ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ယူႇတီႈလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ႁႂ်ႈမေႃႁၵ်ႉၶိူဝ်း  ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ၼင်ႇၼႆ။

 

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here