Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸဝ်ႈၵႃး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉလၢၼ်ႇၼႂ်းၵႄႈမိူင်းတူၼ်-မိူင်းပၼ်ႇ ယွၼ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈၵႃးၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပႂ်ႉၵိၵ်ႉလၢၼ်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းတူၼ် - မိူင်းပၼ်ႇ ယွၼ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈၵႃးၵႂႃႇမႃး လိူဝ်ႁႅင်း။ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းတူၼ် - မိူင်းပၼ်ႇ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉတီႈ ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉၶူင်းတႃႈသၢင်း ႁေႉႁၢမ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းလိူဝ်ႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵႃး ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ၶႃႈလုၵ်ႉမိူင်းတူၼ်မိူဝ်း ၶႃႈႁေႃႈၵႃးပိူၼ်ႈမိူဝ်းသူင်ႇတၢင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ...

ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈႁေႃႈၵႃး ၺႃးၵိၼ်တူတ်ႈၶွၵ်ႈလၢႆလၢႆ 15 ပီ ၸဝ်ႈၵႃးဢမ်ႇႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်

ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းတီႈၵျွၵ့်မႄး ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၺႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းၵႃး ၼၼ်ႉယၢမ်းလဵဝ်  ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 15 ပီ ၾၢႆႇၸဝ်ႈၵႃးဢမ်ႇၸွႆႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်  ။ ၵူဝ်ႇပျေႉၽဵဝ်းမွင်ႇ(ဢမ်ႇၼၼ်) ပူဝ်ႇပူဝ်ႇ ဢႃယု 31 ပီ ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်း သၢႆ/လႅင်း တဵင်းၸၢၼ်ႇ( သိမ်းစံ ) ဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး၊  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/4/2022  ၽွင်းၵႃးမၼ်းႁေႃႈၼၼ်ႉထိုင်တီ တူဝ်းၵဵတ်ႉ ၼွင်ၶဵဝ်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူတ်ႉၶၢႆ 2 ၵေႃႉ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ  ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၵႃးသေယိုဝ်းတၢႆ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸဝ်ႈၵႃးၵူတ်ႉၶၢႆ 2 ၵေႃႉၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီ့မတ့်ၸူၼ်ဢဝ်ၵႃးသေယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈၵူတ့်ၶၢႆလႄႈ တႃႈမိူင်းငႅၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/12/2022 ၵၢင်ဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ့် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းၸၢႆး ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇမတ်ႉမိုဝ်းပႄႈပိၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆသေ ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇ  ။ ပဵၼ်တီႈႁိမ်း  ဝၢၼ်ႈမေႃႇႁၢၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵူတ့်ၶၢႆလႄႈ တႃႈမိူင်းငႅၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵူၼ်းၸၢႆးဢႃယု 30 ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸူၼ် လိူင်ႇၼမ် ၸဝ်ႈၵႃး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ မူႇၸေႊ ၵိၼ်းၸႂ်

ၸဝ်ႈၵႃး သၢႆမူႇၸေႊ - လႃႈသဵဝ်ႈ - ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်  ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ထဵတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ယွၼ်းငိုၼ်းၼမ်။ ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021   ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်  ၶၢဝ်းတၢင်း 11 လိူၼ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၵႃး ၸိူဝ်းလႅၼ်ႈတၢင်းသၢႆမူႇၸေႊ - လႃႈသဵဝ်ႈ...

ၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းတၢင်ႇၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢပ်ႇၼႂ်းၵႄႈၽေးသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းလႄႈၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလီလီၼႆႉ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သမ်ႉၽႄႈလၢမ်းမႃးထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 3 လႄႈ ပႃးၸဵမ်ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃးဢၼ်လဵၼ်ႈႁပ်ႉၸၢင်ႈ တၢင်ႇၵူၼ်း/ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021...

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး တၢင်ႇထၢၼ်ႇၶၢႆ တီႈမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်း ၽွင်းလတ်းၼႃႈတပ်ႉမၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇထၢၼ်ႇ ၶၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း  တိူဝ်ႉၶႃလူင် ပွင်ႇပဵၼ်ႁူး ယၢမ်းလဵဝ်ယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃမူႇၸေႊ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈ ၽွင်းၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇထၢၼ်ႇ ႁေႃႈၵႃး ႁွတ်ႈထိုင်ႁိမ်း ပၢင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁွႆ ဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ105 လၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းသၢမ်ၵေႃႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းတင်းလင်သေယိုဝ်းသႂ်ႇလႄႈ...

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီး သွင်ပၢၵ်ႇပၢႆ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉတႃႈၵုင်ႈမႃး

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်း မူတ်းမီးၵႂႃႇ 242 ၵေႃႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်း လုၵ်ႉတၢင်းတႃႈၵုင်ႈမႃး ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီမိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ။    ဝၼ်းတီႈ 20/11/2020 ၼႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ႁၼ်မႅၼ်ႈတီႈၸဝ်ႈၵႃး၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉ ၶဝ်ႈမိူင်းတႆး   တင်းမူတ်း...

ၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်းတီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယဵၼ်ၵႂႃႇယင်းပႆႇႁိုင် ၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 8/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵႃး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢႃးတီ ဢႃယု 42 ပီ ၺႃး ယိုဝ်း တိူဝ်ႉၺႃးတီႈမိုဝ်းၾၢႆႇၶႂႃ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဢႃးတီ...

Latest news

- Advertisement -spot_img