Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉလၢၼ်ႇၼႂ်းၵႄႈမိူင်းတူၼ်-မိူင်းပၼ်ႇ ယွၼ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈၵႃးၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး

Must read


သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပႂ်ႉၵိၵ်ႉလၢၼ်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းတူၼ် – မိူင်းပၼ်ႇ ယွၼ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈၵႃးၵႂႃႇမႃး လိူဝ်ႁႅင်း။
ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းတူၼ် – မိူင်းပၼ်ႇ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉတီႈ ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉၶူင်းတႃႈသၢင်း ႁေႉႁၢမ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းလိူဝ်ႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵႃး ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။


ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ၶႃႈလုၵ်ႉမိူင်းတူၼ်မိူဝ်း ၶႃႈႁေႃႈၵႃးပိူၼ်ႈမိူဝ်းသူင်ႇတၢင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ ၶႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈ ပေႃးမိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်းၼႆ ၶႅၼ်းသေမိူဝ်းလၢႆလၢႆ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းၶႃႈ သမ်ႉၸႂ်ႉႁႂ်ႈၶႃႈ ဢဝ်ၵႃးမိူဝ်းသူင်ႇပႃး ။ ၵူႈပွၵ်ႈၵေႃႈ ႁေႃႈပၼ်ပိူၼ်ႈယူႇၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃ။ပိူၼ်ႈတၢင်ႇၵေႃႉၵေႃႈ ႁေႃႈသူင်ႇၵၼ်ယူႇ ။ ၵူၺ်းၼႃႇ မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉဝႃႈ ႁၼ်ၵႃးမႂ်ႇၼႃႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇသႂ်ႇပၢႆႉၵႃး ဢၼ်ၶဝ်သင်ႇႁႂ်ႈသႂ်ႇၼၼ်ႉၼႆလႄႈ ယွၼ်းငိုၼ်းၶႃႈ 4 သႅၼ်ၼႆဢေႃႈ။ ပေႃးဢမ်ႇပၼ်ၼႆ သမ်ႉတေသိမ်းရူတ်ႉၵႃးပႅတ်ႈဝႃႈၼႆႁင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၶႃႈၵေႃႈ ဝႃႈ ၶႃႈတေႃႉတႄႉလႆႈငိုၼ်းၸူၵ်းငိုၼ်းၸၢႆႇဢိတ်းဢွတ်းၵွႆးဢေႃႈ ၶႃႈဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၼမ်ၼႆၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၽွမ်ႉ ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၼႆ ၵႃးၵေႃႈ တေသိမ်း ၵူၼ်းၵေႃႈ တေလႆႈတူၵ်းၶွၵ်ႈ သမ်ႉဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်ထႅင်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈႁႂ်ႈၶႃႈၵူဝ် ၸိူင်ႉၼၼ်ဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -


ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူတ်းယွၼ်ႇပၼ်ၶဝ်ၼႆသေတႃႉၶဝ်ဢမ်ႇယွမ်း ထိုင်တီႈ ႁွင်ႉဢဝ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇထိုင် ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶဝ်သေ တဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်းတေႃႇပေႃးလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။


ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လၢတ်ႈၼွမ်းၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇယွမ်း သမ်ႉပၢႆႁွင်ႉၶႃႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းလုၵ်းသေယဝ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇပၼ် ဢမ်ႇပွႆႇမိူဝ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶႃႈထၢမ်ဝႃႈ ပေႃးထိုင်ၵဵၵ်ႉလၢင်းၶိူဝ်းလူး ၶႃႈၸွင်ႇတေလႆႈသဵင်ႈထႅင်ႈၸိူင်ႉၼႆ ပေႃးၶႃႈ ပၼ်တီႈၼႆယဝ်ႉ တေလွတ်ႈယူႇႁႃႉၼႆ ၵမ်းၼႆႉ ၶဝ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈမႂ်းလႅတ်းၵူၺ်းဢိူဝ်ႈ ဝႃႈၼႆႁင်းၶႃႈထႅင်ႈ ” – ဝႃႈၼႆ။


တီႈၵိၵ်ႉမၢၼ်ႈတႃႈသၢင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းမႃးပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ မီးလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ် ႁဵတ်းသုမ်ႉသေ ပႂ်ႉဝႆႉ လၢႆတီႈ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵႂႃႇမႃး မၢင်ၸိူဝ်း လႆႈပၼ်ငိုၼ်းၵႂႃႇၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၸင်ႇလတ်းၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။


ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတူၼ်ၼႆႉမိူဝ်း ၾၢႆႇၼႆႉ ၶူဝ်တႃႈသၢင်းၼႆႉၵူၺ်းၵေႃႈ ပေႃးလႆႈသဵင်ႈပဵၼ်လၢႆတီႈဢေႃႈ တီႈမူးယိတ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်းငိုၼ်း ပဵၼ် 4 မိုၼ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ သဵတ်ႈၵႂႃႇသဵတ်ႈမႃး လႆႈပၼ် 5 ႁဵင် ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်းဢေႃႈ။ ၼႂ်းၵဵၵ်ႉပွင်းသူင်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတႆးၵေႃႈပႃးယူႇသွင်သၢမ်ၵေႃႉဢေႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈသင်ၸွႆႈပၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈ ၊ ၶႃႈလၢတ်ႈ ဢေႃႈၸဝ်ႈဢေႃႈၶႃႈယူႇၵေႃႈ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်း သမ်ႉပၢႆႁဵတ်းၼႃႈ ၸႂ်လမ်သႆႈၵမ်ႇၼႄထႅင်ႈၵွၼ်ႇဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။


ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇယူႇၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ တင်ႈၵိၵ်ႉလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈ သၢႆတၢင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းႁေႃႈရူတ့်ၵႃး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ။


ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းယဝ့် သိုၵ်းလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢၼ်ပႂ့်ၸွမ်းၵိၵ့်လၢၼ်ႇၵေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ် တႃႇဢွၵ်ႇၼႃႈသိုၵ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းမႃးပႂ်ႉတႅၼ်းၸွမ်းၵိၵ့်လၢၼ်ႇၵေႃႈ ယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းႁေႃႈရူတ့်ႁေႃႈၵႃး ၵႃႈဝႃႈၵႃႈပဵၼ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈယဝ့်လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ့်ၵႃးၶဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇတႃႈဢွၵ်ႇတၢင်းၵေႃႈ ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇမႃးၵူႈဝၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း