Sunday, June 16, 2024

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၸၢၼ်းလၢႆးၶႃႈ ငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸမ် 20 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်း

Must read

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 60 ပၢႆ ငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃး ၸမ် 20 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း ယွၼ်ႉသိုၵ်း RCSS တင်း SSPP တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်မေႊ 2023 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လိူဝ် ဢိူင်ႇၼႃးမၢင်း ဢွၼ်ၵၼ် ငိူင်ႉပၢႆႈၽေး သိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၸႅၼ်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပုင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ် ၵူၼ်း 68 ၵေႃႉ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ယွၼ်ႉၸွမ်းႁိမ်းၾင်ႇတဵင်း တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်း တေႃႇၵၼ် ၼႆ ယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ် ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၸွမ်းၾင်ႇတဵင်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လိူဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵူဝ်သေ ဢွၼ် ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၵျွင်းဝၢၼ်ႈၸႅၼ်ႇ။ တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၼႃႈတီႈ PNO ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈမူင်ႈ လင်ႁိူၼ်း မွၵ်ႈ 20 လင် လႆႈငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵၼ် မႃးသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယွၼ်ႉ SSPP တင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ်မႃး တႄႇ ဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/4/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၵၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢင်ဢိူင်ႇ ပႆႇႁတ်းလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵူဝ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်ႇလိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“မၢၵ်ႇၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈတႅၵ်ႇၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇတဵင်းၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ပႆႇႁတ်းလူင်း ႁဵတ်းၵၢၼ် ယွၼ်ႉမီးသိုၵ်းယူႇၸမ်ဝၢၼ်ႈ၊ ၵႆႉၵႂႃႇမႃး၊ ၵႆႉမီးလွင်ႈငွႆးယိုဝ်းၵၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူဝ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ၊ ၵူဝ်သိုၵ်းတီႉၺွပ်း ၸႅတ်ႈထၢမ်ပႃး ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၽွင်းလူဝ်ႇၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ပေႃးၵၢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ ပေႃးလူဝ်ႇလူင်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼႃးထႅင်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပႆႇ ႁတ်းလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူဝ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ၊ ၵူဝ်ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တီႉၺွပ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တေပဵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၢင်း၊ ဢိူင်ႇၼွင်ၵေႃႇ၊ ဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈၸိၸေႃႉ၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼၼ်ႉမႃး ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈမႃး တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူဝ်ယူႇၵူႈၶၢဝ်းလႄႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:15 မူင်း ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု မွၵ်ႈ 30 ပီ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶီႇၵႃးမႃးၸွမ်းၵၼ် 3 ၵေႃႉသေ ယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၾၢႆႇၸၢၼ်းၵၢတ်ႇ ပွၵ်ႉ 3 ၵၢင်ဝဵင်းလၢႆး ၶႃႈမႃး ၼႆႉယဝ်ႉ။

ၽူႈၸၢႆး ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၽူႈၸၢႆး ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၾၢႆႇၸၢၼ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ 15/6/2023

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈၵူၼ်းတၢႆမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆး တေႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈလုမ်းလႃး။ တေပႂ်ႉတူၺ်းပီႈၼွင်ႉမၼ်းၸၢႆး တႃႇ 3 ဝၼ်း။ မၼ်းၸၢႆးၺႃးယိုဝ်းတီႈပဵမ်ႉ 3 ၵမ်း။ တီႈတူဝ် မၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉ တီႈၶႅၼ်မၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ လိၵ်ႈတႆး “ပိုၼ်းၶိူဝ်း” ဝႃႈၼႆဝႆႉ ၸိုဝ်ႈမၼ်းတႄႉ လႅပ်ႈတေႁွင်ႉဝႃႈ “ၸၢႆး ပိုၼ်းၶိူဝ်း” ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ တီႈလႂ်ပႆႇႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵၼ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇယၢမ်းမီးမႃးသေပွၵ်ႈ လွင်ႈယိုဝ်းၵၼ်တၢႆ တီႈၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း၊ ၸုမ်းပျီႇတူႉ ၸိတ်ႉ၊ သိုၵ်း SSPP ၊ သိုၵ်း UWSA လႄႈ သိုၵ်း RCSS ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း