Saturday, May 25, 2024

ၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းတၢင်ႇၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢပ်ႇၼႂ်းၵႄႈၽေးသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းလႄႈၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

Must read

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလီလီၼႆႉ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သမ်ႉၽႄႈလၢမ်းမႃးထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 3 လႄႈ ပႃးၸဵမ်ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃးဢၼ်လဵၼ်ႈႁပ်ႉၸၢင်ႈ တၢင်ႇၵူၼ်း/ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

Photo CJ-ၵႃးႁပ်ႉၸၢင်ႈတၢင်ႇၵူၼ်းလႄႈ ၵႃးလူင်တၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉမႃးသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်း လဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 140 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်းၵတ်းယဵၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးထႅင်ႈ ၵမ်း 3 သေ ၸဵမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸဝ်ႈၵႃး ဢၼ်လဵၼ်ႈႁပ်ႉၵူၼ်း/ တၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈ ၵိုတ်းယၢင်ႉလိုဝ်ႈၵၼ်တင်းၼမ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵၼ်မႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၵႃး ႁပ်ႉၸၢင်ႈတၢင်ႇၵူၼ်း လႃႈသဵဝ်ႈ – မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈ သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈလီလီ မိူၼ်မိူဝ်ႈ ၵူႈပွၵ်ႈယဝ်ႉ ယေႃးၵႃႈတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းတႃႇႁပ်ႉၸၢင်ႈတၢင်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇ မီးယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈလူင်း လႃႈသဵဝ်ႈ – မူႇၸေႊၵေႃႈဢေႇ ဢမ်ႇၼမ်မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်မီး 1-2 ၵေႃႉ ၼႆႉၵူၺ်း။ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇ ၵႃႈႁပ်ႉၸၢင်ႈ တေႃႇၵေႃႉ 25,000 ပျႃးၵူၺ်း။ ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉၵေႃႈၶိုၼ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆႉလႄႈ ၸဝ်ႈၵႃး ၸိူဝ်းႁပ်ႉၸၢင်ႈတၢင်ႇၵူၼ်းၶိုၼ်ႈလူင်း လႃႈသဵဝ်ႈ – မူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼႆႉၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်း တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ် ၸဝ်ႈၵႃးမၢင်ၵေႃႉ ဝူၼ်ႉဝႃႈ ပေႃးတေႃႉၵူၼ်းၶိုၼ်ႈၵႂႃႇမူႇၸေႊယဝ်ႉ ၸွင်ႇတေမီးၵူၼ်း ၶူဝ်းသေ တၢင်ႇလူင်းမႃးၶိုၼ်း။ သမ်ႉထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ သင်ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ တီႈဢေးသုတ်းမၼ်း ၵႃႈၵိၼ် ၵႃႈၼွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူႉတိုၼ်းလႆႈသဵင်ႈ ၵွပ်ႈၼႆႉ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၵုမ်းၵႃႈႁႅင်း ၵၢၼ်ႁပ်ႉၸၢင်ႈတေႃႉသူင်ႇၶိုၼ်ႈလူင်းၼႆ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ် ၵိုတ်းယၢင်ႉ ၵၼ်ဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – လႃႈသဵဝ်ႈ – မူႇၸေႊ  ၼႆႉၵေႃႈ ၵႆႉမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ ႁႄႉရူတ်ႉၵႃးၸႅတ်ႈထၢမ်  ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ  ၵေႃႈမီးလႄႈ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃးပႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

“မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်ယဝ်ႉၶႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵေႃႈ ၵႆႉမႃးႁႄႉသေ ထဵတ်ႈ ထၢမ်တႂ်ႈတႂ်ႈၼိူဝ်ၼိူဝ်၊ ၵူတ်ႇသွၵ်ႈၶူဝ်း၊ ပေႃးၵႂႃႇတၢင်းမူႇၸေႊ ယိင်ႈၶႅၼ်းလႆႈမႆႈၸႂ်။ ၵႆႉမီးၸုမ်း ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ၊ ပေႃးဢမ်ႇ ပၼ် သမ်ႉၺွပ်းၵူၼ်း ၽဝ်ၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ”- ၸဝ်ႈၵႃး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်းၶႄႇလႄႈ လႅၼ်လိၼ်တႆး− ၶႄႇၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉ ဝႆႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵူႈတီႈၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ၸဵမ်ၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ၊ တၢင်ႇတႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မၢင်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇမီးၵၢၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈလူင်းလႄႈ လႆႈလိုဝ်ႈဝႆႉ ၵေႃႈမီး တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇတႅင်ႇ ၶိုၼ်ႈမိူင်းၶႄႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႅၼ်ႈၵႃးၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ ၊ လိုဝ်ႈဝႆႉသေ ၶိုၼ်းမႃးႁဵတ်းၼႃး။ လႅၼ်ႈၵႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈသင်ၶႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉၶႃႈဢေႃႈ လွင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလီငၢမ်းမႃးပီပၢႆ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းၵေႃႈ ပိၵ်ႉလႅၼ်လိၼ် ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ယင်းပႆႇပိုတ်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းတႆးသမ်ႉတႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇမိူင်းထႆး၊ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတီႉၺွပ်းၵူႈဝၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း