Thursday, April 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵႃးၽႃႇၵၼ်

ၵႃးၽႃႇၵၼ်တီႈၵျွၵ်ႉမႄး မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵႃး 2 လမ်း ၽႃႇၵၼ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 5 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၵႃး သွင်လမ်းၽႃႇၵၼ်...

ၵႃးတင်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ်တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼုမ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉ တၢႆထင်တီႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႃးတင်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူး ဢိူင်ႇၶူဝ်မုင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼုမ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉ လူႉတၢႆထင်တီႈ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉၼမ်ႉၶူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ တီႈၼႆၼႆႉ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇပေႃးသူႈၽႃႇၵၼ် ။ ယွၼ်ႉၶဝ်ႁေႃႈၽႂ်းၼႃႇၶႃႈယူဝ်ႉ ။ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆႉ ႁူဝ်မၼ်းဝၢင်ႈၽၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇဢေႃႈ။...

ၵႃးလႄႈလေႃႉၶၢႆၶဝ်ႈသွႆးၽႃႇၵၼ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉၵွႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ19/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵႃးၽႃႇၺႃး ရူတ်ႉၶိူင်ႈ(လေႃႉၶၢႆၶဝ်ႈသွႆး)  (ဘေးတွဲဆိုင်ကယ်) တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၾၢႆႇၼႃႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ႁိမ်းႁူင်းယႃၵဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉသုမ်း။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇၵူၼ်းဢူးလႃႉမူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ သမ်ႉႁေႃႈမႃး ၽႂ်းဢိတ်းၼိုင်ႈ မႃးၽႃႇသႂ်ႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈလေႃႉၶၢႆၶဝ်ႈသွႆး( ဘေးတွဲဆိုင်ကယ်)လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉလႅၼ်ႈ ယူႇၼိူဝ်...

ၵႃးလူင်ၽႃႇၵၼ် တီႈႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ 3 လမ်းသွၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃးလဵၵ်ႉ-ယႂ်ႇတိတ်းၶမ်ယၢဝ်းတင်းသွင်ၾင်ႇ

ၵႃးလူင်ၽႃႇၵၼ် 3 လမ်းသွၼ်ႉၵၼ်ၶႂၢင်တၢင်းဝႆႉလႄႈ ၵႃးၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်း တီႈႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၊ သဵၼ်ႈတၢင်းပိၵ်ႉတၼ် ရူတ်ႉၵႃးတိတ်းၶမ်သွင်ၾင်ႇ တၢင်းၶိုၼ်ႈလႄႈတၢင်းလူင်း ဢမ်ႇယွမ်း 300 လမ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/3/2023 ၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ပရိၵ်ႈ(ပရဵၵ်ႇ)ပွင်ႇ လေႃႈလူင်းလွႆ ၽွင်းထိုင်တီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းငွၵ်းၼၼ်ႉ...

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈလႅၼ်ႈမႃးၽႃႇသႂ်ႇၽွင်းတူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉ တမ်ပုမ်ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉတၢႆထင်တီႈ

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လႅၼ်ႈမႃးၸွမ်းတၢင်း ၽွင်းၼၼ်ႉတူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉ ရူတ်ႉၵႃးမႃးၽႃႇၺႃးမႅၼ်ႈဢဝ်လီလီ တူၼ်ႈမႆႉသဵပ်ႇႁူဝ်ၵႃးပွင်ႇၶဝ်ႈမႃးၸူးပုမ်ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ တၢႆထင်တီႈ  ။  ဝၼ်းတီႈ  5/2/2023 ၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လႅၼ်ႈမႃးၸွမ်းတၢင်း တီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ (ပျိၼ်ႇဢူးလုၼ်ႇ) ၽွင်းထိုင်တီႈပၢင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ႁိမ်းဢၼီးသၶၢၼ်းၼၼ်ႉ တူၼ်ႈမႆႉၶၢင်ႈတၢင်းလူမ်ႉ၊ ၵႃးမႃးၽႃႇၺႃးတူၼ်ႈမႆ့ သဵပ်ႇၶဝ်ႈႁူဝ်ၵႃးပွင်ႇထိုင်ပုမ်ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး  ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သုတိတႃႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ...

ရူတ်ႉၵႃးႁေႃႈဝႆး ၽႃႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသၢမ်လေႃႉ ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃဝႆးၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၽႃႇၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈသၢမ်လေႃႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးပႃး ရူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်းလမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈလူႉၵွႆ။ ဝၼ်းတီႈ 22/01/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 5 မူင်း ရူတ်ႉၵႃးသီလမ်လမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁေႃႈဝႆးလိူဝ်ႁႅင်း၊ ၽႃႇသႂ်ႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ 3 လေႃႉယဝ်ႉသေ ၵႃးလမ်းၼၼ်ႉ ပိဝ် ပိၼ်ႈတဵင်သႂ်ႇၵႃးဢွၼ်ႇဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်းလမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈလူႉၵွႆၸွမ်း ။ ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ၸဝ်ႈၵႃးလမ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ၸၢဝ်းၶႄႇဢေႃႈ။ မၼ်းႁေႃႈမႃးဝႆးၼႃႇၶႃႈလူင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

ၵႃးၽႃႇၵၼ် 3 လမ်းတီႈသီႇပေႃႇ မႄႈမၢၼ်း 2 လိူၼ်တၢႆထင်တီႈ  

ၵႃး 3 လမ်းၽႃႇၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ မႄႈမၢၼ်း 2 လိူၼ်ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 24/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆ ၵႃး 3 လမ်းၽႃႇၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၸၢမ်လဝ်း - ဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊...

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းလႄႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၽႃႇၵၼ်တီႈပၢင်ႇဢူႈလူင် တၢႆ 8 မၢတ်ႇ 6

ၵႃး Light Truck လႄႈရူတ်ႉလူင် 22 ၼိမ်း ၽႃႇၵၼ်တီႈ ၸႄႈဝဵင်း ပၢင်ႇဢူႈလူင်( ပျိၼ်ႇဢူးလုၼ်ႇ) တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ၊ တၢႆ  8 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး 28/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ၵႃး Light Truck တၢင်ႇၵူၼ်းလႄႈ ရူတ်ႉလူင် 22...

Latest news

- Advertisement -spot_img