Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ

တီႈထုင်ႉပူင်းဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁဵတ်းၼႃး လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ငိုၼ်းတိုၼ်းတူၵ်းၼမ်

ၸူဝ်ႈၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတုၵ်းၼႆႉ ၵူၼ်းထုင်ႉပူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇမိူင်းၼမ် ပီၼႆႉၼႂ်းတိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး လႆႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တႅၼ်းၵူၼ်း၊ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇငိုၼ်းတိုၼ်းတူၵ်းၼမ်   ။  ၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတိုၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၼႃးႁဵတ်းသူၼ် ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇတႃႇႁႃလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်းတႃယေး။ ၸဝ်ႈၼႃးထုင့်ပူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  ဢမ်ႇမီးႁႅင်းၵူၼ်းလႄႈ လႆႈၸၢင်ႈၸၢၵ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ယွၼ့်ၼၼ့် ပေႃးၸဝ်ႈၼႃးဢမ်ႇမီးတိုၼ်းလၢင်းၼၼ့် ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၼႃး မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ၵူၼ်းၼမ်လႄႈ ဢမ်ႇသင်ၵေႃႈ ၸွႆႈၵၼ်ႁဵတ်း ၶဵင်ႇၸွႆႈၵၼ်သေ ငိုၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈ သဵင်ႈၼမ်” -...

ပီၼႆႉၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင်သုင် ၵူၺ်းၵႃႈၶၼ်ၾုၼ်ႇထၢတ်ႈၵေႃႈၵႃႈယႂ်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉတွၼ်းသင်

ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် လႆႈလီ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်း ယွၼ်ႉၶၼ်ၾုၼ်ႇထၢတ်ႈပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း။ ပီၼႆႉ ၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် တီႈၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶၢႆလႆႈၶၼ်သုင်   1 လုၵ်ႈလႂ် ထိုင် 700 - 800 ပျႃး ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵႃႈၶၼ်ၾုၼ်ႇထၢတ်ႈ 1 ထူင် သႅၼ်ပၢႆ၊...

ငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်းယႂ်ႇ ၶဝ်ႈၼႃးသမ်ႉလႆႈၶၢႆထုၵ်ႇ  ၸဝ်ႈၼႃး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇႁႅင်း

ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈသဵင်ႈၼမ် ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးသမ်ႉလႆႈၶၢႆထုၵ်ႇၶၢႆပေႃး၊ ၸဝ်ႈၼႃးၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၵိၼ်းၸႂ်။   ၶၢဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵႃႈပီပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၾိင်ႈၾႃႉဢမ်ႇလီ ၾူၼ်ဢမ်ႇလိူင်ႇ တႃႇႁႂ်ႈတူၼ်ႈမၢၵ်ႇပူင်းလီ ၼၼ်ႉလႆႈၸႂ်ႉၾုၼ်ႇထၢတ်ႈၼမ် ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတူၵ်းမႅၼ်ႈၼမ်သေ ၽိူဝ်ႇထိုင်ၶၢဝ်းၵဵပ်း ပၢတ်ႇမႃး မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉဢၼ်ဢွၵ်ႇတီႈၼႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇသမ်ႉ ၶၢႆလႆႈၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇပေႃးလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃးယွင်ႁူၺ်ႈယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။ ၸဝ်ႈၼႃး ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၾုၼ်ႇထၢတ်ႈ 1 ထူင် သႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။...

မိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉတႅင် ၸဝ်ႈသူၼ်မိူင်းတႆးထူပ်းတင်းယၢပ်ႇ

ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉတႅင်တဝ်ႈ/ တႅင်ၸမ်ႇပူႇလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်လႆႈၵိုတ်းယင်ႉလိုဝ်ႈ လွင်ႈ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတႅင်။ ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ၼႆႉသေ ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ - ၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းသူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး...

သိုၵ်းထႆး ၸတ်းပၢင်သွၼ် လၢႆးပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်

တပ်ႉသိုၵ်းထႆး ၸတ်းပၢင်ၾိုၵ်းသွၼ် လၢႆးၸတ်းပွင်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ပိူဝ်ႈယုၵ်ႉမုၼ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 07 – 14/03/2018 တပ်ႉသိုၵ်းထႆးပဵၼ်ၵဝ်ႉၵၼ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် လၢႆးၸတ်းပွင်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်၊ လွၵ်းလၢႆးၽုၵ်ႇၶဝ်ႈႁႂ်ႈဢွၵ်ႇၼမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဢိူင်ႇၶူႊၶူတ်ႊ ၸႄႈဝဵင်းလမ်ႊလုၵ်ႊၵႃႊ ၸႄႈတွၼ်ႈပထုမ်းထႃႊၼီႊ ၸိုင်ႈထႆး ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 14 ၵေႃႉ ။ Maesainews ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ ပိူဝ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈလႄႈ...

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသႂ်ႇၸႂ် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႃပၼ်ပႃးလွၵ်းၵၢတ်ႇၶၢႆ

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ပၼ်ႁႅင်းႁႂ်ႈ လုၵ်ႈလၢၼ်သႂ်ႇၸႂ်ၼိူဝ် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ။ မၼ်းၼၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၶဝ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 06/ 03/ 2018 ၼၼ်ႉဝႃႈ - ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢၼ် သႂ်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသိၼ်းႁႂႃပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ။ ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ လၢတ်ႈတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဝႃႈ - “ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မႃးယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ မိူဝ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img