Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၼႄယၼ်ႁႅင်းမဵတ်ႇပႅင်းၵၢၼ်သိုၵ်း

လူၺ်ႈၶေႃႈမုလ်းႁွင်ႈၵၢၼ်သူၼ်ႇလႆႈၵၢၼ်တဵင်ႈထမ်းၵႅၼ်ႇၸိုင်ႈ (OCHA) ဝူင်ႇဝွၵ်ႇၸီႉၸမ်ႈၼႄထိုင် ၵၢၼ်ပိုတ်း ယိုဝ်းၵၼ်လူၺ်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵမ်းၼႆႉ ထိုဝ်ဝႃႈပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းယႂ်ႇသုတ်း လႄႈ မႄႇ ၶႂၢၵ်ႈ ယိုတ်ႈယႂ်းပဵၼ်ဝူင်းၵႂၢင်ႈယႂ်ႇၶိုၼ်ႈ ၼပ်ႉတင်ႈတႄႇမီးၵၢၼ်ႁုပ်ႈယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈ။ လူၺ်ႈငဝ်းလၢႆးလိူင်ႈၼႆႉၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၵူႈၸုမ်းၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်မွင်းပႂ်ႉတၢင်းမုင်ႈမၢႆ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ။ မိူဝ်ႈလႆႈႁၼ်ၵၢၼ်ၸႆးၸၼ(ဢွင်ႇပေႉ) ၸုမ်းၵိူဝ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈၶႄးတေထိုဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းသေ လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃးၽွင်ႈလႄႈၸၢင်ႈတေၵၢႆယဵၼ်းပဵၼ် ၵၢၼ်ပိၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈၼႂ်းၵၢၼ်တေႃႇသူႈ တၢင်းၵၢၼ် မိူင်း  တေႃႇမိူဝ်ႈမီးဢူငဝ်းပဵင်းပေႃးၶိုၼ်ႈမႃးတေႃႇလွင်းသဵတ်ႈၵႃႈသဵတ်ႈႁူဝ် ၼႂ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ထိုင်ၸၼ်ႉ...

ၼႂ်လဵဝ်ၵူၺ်းပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ 2 ပၢင် မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်/ဢွၼ်ႇတူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/8/2023 တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇၾၢႆႇ 105 လၵ်းသေ ဝၢႆႇပၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇ တၢင်းဝဵင်းၸေႊလၢၼ်ႉ ပွတ်းၼႂ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵမ်း ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ တီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ထွမ်ႇသဵင်မၼ်းတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ယူႇတၢင်း...

ၵူၼ်းမူၺ်ႉ ယူႇၸမ် ၵူၼ်းၶႄၸၼ် ယူႇၵႆ မူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းပေႃးႁၢႆဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸွႆႈ

ယွၼ်းၵၢဝ်ႇထတ်းသၢင် ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၵၢင် ယူဝ်ၶႄးပၢႆႁၢင်ၶဵမ်လိၼ်ႉယႃႇၸူႇ ၵိူင်းပႅၼ်ယူႇသၢႆႉၶႂႃ ၵႂႃႇဢိတ်းဢီႈၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ယွၼ်းၶႂ်ႈ ႁႂ်ႈပွႆႇၽႃႈပူတ်းပၼ်ၽွင်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈတုမ်ႉၸႂ် ဢမ်ႇဝႃႈၾၢႆႇလႂ်မၼ်းၵေႃႈပဵၼ်ႁဝ်း ၼႂ်းမိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးလၢႆလၢၵ်ႇ ၽၢၵ်ႇပိူၼ်ႈ ၽၢၵ်ႇႁဝ်း ၸၢင်ႈမီးၵႂၢမ်းၵၢင်မႃးၵဝ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းသူၼ်ႈသိၼ်းသၢၼ် ဢဝ်ၵၢၼ်ႁဝ်းလူ့ပင်းလႅဝ်။ ငဝ်းလၢႆးၽွင်းယၢမ်းၼႆ့ ဢမ်ႇဝႃႈၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၽွင်းပိူၼ်ႈတိုၵ့်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း တွၼ်ႈတႃႇႁဝ်း မၼ်းၵေႃႈလိုဝ်ႈသဝ်း ၵိုတ်းယဵၼ်သီႇသီႇ တေတူင့်တေၼိုင် တေသၢင်ႈတေၶိုင်ၵေႃႈ...

သိုၵ်းသၢမ်ၸုမ်း ငႃၵၼ် တီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ   ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ

ယၢမ်းလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း၊ SSPP လႄႈ RCSS သၢမ်ပႃႈသၢမ်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ    ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း၊ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶူဝ်းၵိၼ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉဝႆႉတူဝ်ႈတၼ်း ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်းလၢတ်ႈ။ သိုၵ်း 3 ၸုမ်းၼႆႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်ငႃၵၼ်ဝႆႉၼႂ်း ဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်း၊ ဢိူင်ႇၼွင်လူင်လႄႈ ဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉမႃး။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၶၢဝ်းတၢင်း 7-8...

KIA ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ပီ 2021 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 24 ဝၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ KIA ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်ၶဝ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိူင်းၼႄလွၵ်းၸုၵ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ဢၼ်မီးယူႇ 5 ၶေႃႈ ။ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉလႄႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်း ၵိုတ်းယိုတ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈသေ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ တူၵ်းၶမ်ၵႂႃႇၼႂ်းလုၵ်းလဝ် လပ်းသိင်ႇယဝ်ႉ။တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸပ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ...

ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်းမုင်ႈမွင်း SSPP ၵႄႈပၼ်ႁႃ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ လွင်ႈသိုၵ်းလွႆ တင်း သိုၵ်းၶၢင်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ

သၢပ်ႇၵူင်ထုင်ႉမၢဝ်း မူႇၸေႊ ၼမ်ႉၶမ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶဝ်ႈၵႅဝ်ၵုမ်းၵမ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ် ပၼ်ႁႃ သွင်လွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/6/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉ တေမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။ လွင်ႈထီႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး ၵႄႈလိတ်ႈ...

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် လႄႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ၼမ်ႉဢမ်ႇလူၼ်ႉတီႈသုင်- တၢင်းဢမ်ႇဢုင်တီႈၵႅၼ်ႇ၊ ၼမ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်ၾၢႆ-ၵႂၢႆးဢမ်ႇလိူဝ်ဢႅၵ်ႇ၊ ၼမ်ႉသႃႇတႃႈလီ-ၵူၼ်းမီးၸႂ်ၵီႈ၊ ၼမ်ႉသႂ်ၵႃႈလႂ်-ၸႂ်လီၵႃႈၼၼ်ႈ၊ ၼမ်ႉယူႇၵႂ်ႈ-ၾႆးယူႇၸမ်ၼႆ ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇတႆးႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵိုင်ႇငၢမ်ႇဢွပ်းမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ၽဝႃႉၸၢတ်ႈပၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းတႄႉတႄႉ ၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉဢမ်ႇလူၼ်ႉတီႈသုင်- တၢင်းဢမ်ႇဢုင်တီႈၵႅၼ်ႇ ၼႆသေတႃႉ ပေႃးဝႃႈၵေႃႇသၢင်ႈ ၾၢႆၼႂ်းမိူင်းတႆးမႃး လၢႆလၢႆတီႈၸိုင် တီႈသုင်ၵေႃႈၼမ်ႉတေယိုင်ႈထိုင် ၼမ်ႉတေၼွင်းလူၼ်ႉ၊ တီႈလိၼ်ၵႅၼ်ႇၵေႃႈ ႁူႉတေယဵၼ်းပဵၼ်လိၼ်ၵူမ်ႇလိၼ်ပိူဝ်ႉ ပဵၼ်ၵူမ်ႇပဵၼ်ဢုင်မႃးဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ။ ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၵိုင်ႇငၢမ်ႇၵၼ်တင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img