Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ

ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ  ဢမ်ႇလႆႈယူတ်းယႃတူဝ်  ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတၵ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/9/2023 ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD  ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ပၼ်ၾၢင်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း  လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ဢမ်ႇလႆႈယူတ်းယႃတူဝ် ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ NLD ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ - “ ယွၼ်ႉပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉဝႆႉသေ ပေႃးဝႃႈဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ပဵၼ်ၵႂႃႇသေၸိူဝ်ႉသေလွင်ႈၸိုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတၵ်းတေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ” -  ၼႆယဝ်ႉ။ ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း...

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ် ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ တႃႇလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီ

ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယူႇလီလႄႈ ယူႇတီႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်တႃႇလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင် ၼႆ သိုဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။  ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ( ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ လက်ထောက်) လၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈ ၶၢဝ်ႇဝႃႈ - “ ၵူၼ်းဢၼ်ၺႃးၵုမ်းၶင်ၵူႈၵေႃႉၼႆႉ  တၵ်းလႆႈမီးၵၢၼ်တူၺ်းထိုင် လုမ်းလႃး တႃႇပၢႆးယူႇလီ။ ၼႆႉပဵၼ်...

ၵၢင်ၸႂ် ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ၊ ပီႇတီႇဢႅပ်ႉၾ် ၊ ၵူၼ်းၵၢင် လႄႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇယၢင်ႈၸူးပၢင်ၵုမ် ၵၢၼ်မိူင်း

ဢဵၼ်းဢၢၼ်းၵႄႈလိတ်ႈ ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ ၵွင်ႈၵၢင်ႇ သေလႄႈ တေၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸဵမ်တၢင်း လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မုၼ်းလႅင်း ႁႂ်ႈလႆႈတူဝ်ႈမိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆသေယဝ်ႉ တႄႇတီႈဝၼ်းတီႈ 18 လိူၼ်ဢေႃႈၵတ်ႉသ် ပီ 2011 ၼၼ်ႉသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁွင်ႉတႃႇ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် လႄႈတင်းၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶဝ်မႃးၼႆႉ မီးၵႂႃႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလဵၼ်ႈလွၵ်းၵဝ်ႇဢဝ်တေႃႇၸူႉႁဵတ်းၼႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းထုၵ်ႇၽႃႈလွၵ်းဢူၼ်ႈ ယဵပ်ႇလွၵ်းၶႅင်ၶိုၼ်ႈ ၼႃႈ

SAC ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆ့ ၵွၼ်ႇပႆႇတေႃႇတိူမ်းထႅင်ႈ ဢႃႇယုယိုတ်းမိူင်းၼၼ့် လဵၼ်ႈၶၢဝ်ႇၽၢင်းၶၢဝ်ႇပွမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်းလႂ်၊ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းလႂ်၊ ၸုမ်းၸၢဝ်းလုၵ့်ၽိုၼ့်လႂ် တူင့်တိုၼ်ႇၵႂင်မဝ်းၸွမ်း လွင်ႈဝႃႈ တေပွႆႇလွတ်ႈပၼ် ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ လႄႈ ၸိူဝ်းႁူဝ်ၼႃႈတႅဝ်းၸိၵ်းၸွမ်ၶဝ်ၼႆသေဢမ်ႇၵႃး တေၶပ်းၶိုင်ပၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵီႇ တင်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၸွမ်ၸိုင်ႈဝိၼ်းမျိၼ့် လႄႈ Dr. ၸေႃႇမျိၼ့်မွင်ႇ...

ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ၽူႈယၢမ်ႈသုင်လိူဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၸွင်ႇၵူၼ်းမိူင်းတေၸၢင်ႈပိုင်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၵၢၼ်မိူင်းၸွမ်းငဝ်းလၢႆးပၢၼ်မႂ်ႇ

မိူဝ်ႈယၢမ်း တွၼ်ႊ ပေႃႊလမုတ်ႊဝိၼႆႊ (Don Pramudwinai) ​​ၵေႃႉပဵၼ် ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းၶုၼ်ၽွင်းလူင် ဢေႊသီႊယၼ်ႊ (Asean) လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇၼၼ့် မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈၸႂ်ပၼ်ႁႅင်း​​တေႃႇ လွင်ႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇမီး​​ၶေႃႈၶၢတ်ႈၶွပ်ႇလူင်ႈၼႃႈၼၼ့်ယူႇ ၼႆယဝ့်။ ဢၼ်ၼႆ့ ​​တေၸၢင်ႈမၢႆထိုင်လႆႈဝႃႈ မၼ်းၼၢင်း လႆႈၸႂ် တႃႇႁူပ့်ဢုပ်ႇၸွမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းယူႇၼႆႁႃႉ၊ ဢမ်ႇၼၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇႁူပ်ႉဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ႁူၺ်းႁႂ်ႈမႃးၸွႆႈၼႂ်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်

ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း 2-3 ၵေႃႉၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ဢႃယု 78 ပီ ဢၼ်ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈဝႆႉယူႇၼၼ်ႉသေ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈမၼ်းၼၢင်း ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းႁႂ်ႈမၼ်းၼၢင်းသႂ်ႇႁႅင်းၼႂ်းၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်း ၸူဝ်းထုတ်ႉ၊ ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပေႉလႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းၵဝ်ႇ ၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူး ၶဝ်ၵႂႃႇထူပ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယုၵ်ႉတၢင်ႇဝႆႉၼႆႉ မိူၼ်တင်းဝႃႈ ယိုတ်းသိမ်းပႅတ်ႈဢမ်း ၼၢတ်ႈၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း

လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 1 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ ယုင်ႈယၢင်ႈၵႂင်ၵႃးၵႂႃႇမူတ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းမေႃးမေးၸွမ်းပွၵ်ႉ ၸွမ်းယွမ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈ ယိုင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်း။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ တီႈတၢင်းမိူင်းယၼ်ႇၵုင်ႇၼၼ်ႉ လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ဢဝ် ၸဵမ်မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း တေႃႇထိုင် သင်ၶၸဝ်ႈရႁၢၼ်း တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ။...

ၶၢဝ်ႇပွမ်ၽႄႈလၢမ်းဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ

ၽွင်းၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်း လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၊ တုၵ်းယွၼ်းပွႆႇတူဝ် ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇၶိုၼ်း ၼႆယူႇတီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ တူၼ်ႈတီး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶမ်ႈၼႆႉမီးၶၢဝ်ႇပွမ်ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇတူဝ်တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/2/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်လၢႆလၢႆဝဵင်းဢမ်ႇႁိုင်မွၵ်ႈ ၸူဝ်ႈမူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတတ်းၶၢတ်ႇၼႅင်ႈသၢၼ်ဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊၼႅတ်ႉပႃးၸဵမ် သၢႆၾူၼ်း။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတိတ်းတေႃႇသိုဝ်ႇ သၢၼ်ၵၼ်။ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုၼ်ၽႄႈၼေၵူၼ်းလုမ်ႈၾႃႉလႆႈႁၼ်သင်။ ဢၢႆႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးသိုပ်ႇၾူၼ်းတွင်ႈထၢမ်မႃးတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - ဢမ်ႇမီးဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊၼႅတ်ႉလႄႈႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇ...

ထႆး ၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မၢၼ်ႈ – ထႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ထႆးၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် - မိူင်းထႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ၸိၵ်းၸွမ်ၼႂ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၵႂႃႇ  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တီႉၺွပ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ တင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇ...

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢုပ်ႇသင်တေႃႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽွင်းႁွတ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

(ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  တွၼ်ႈ – 3) ဝၼ်းတီႈ 9-26/8/2020 ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၊ ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝၼ်းသေ...

ၶၢဝ်းတၢင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း မီးၽႅၼ်တေႁူပ်ႉၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၶၢဝ်းတၢင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၽႅဝ်ဝႆႉ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆႉ မီးၽႅၼ်ႁူပ်ႉလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မီးၽႅၼ်ႁူပ်ႉပႃး ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃႇတီႇ NLD တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPC) ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 5 ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img