Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းလွႆၶေႃ

ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ဢိမ်ႇ မႆႈၸႂ်တႃႇပၢႆးယူႇလီ

တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးဢၼ်ၵိၼ်၊ ထိုင်တီႈဢမ်ႇမီးႁႅင်းသေ ပဵၼ်ရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်ၼမ်။ လႆႈမႆႈၸႂ်တႃႇသၢႆၸႂ်ယူႇလွတ်ႈၼႆ - ၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း PPNM  လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃၼၼ်ႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၵိၼ် ၶၢတ်ႇဝီႊတႃႊမိၼ်ႊယဝ်ႉ သမ်ႉဢမ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇသုတ်ႇလူမ်း တူင်ႉၼိုင်ၼွၵ်ႈၶွၵ်ႈထႅင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉထိုင်ပၢႆးယူႇလီ။ ၼႂ်းပီၼႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်တရူင်ႊပွႆႇမၢၵ်ႇ ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇဝဵင်းလွႆၶေႃ လူ့ၵွႆ

လွင်ႈဢၼ်ၾႆးမႆႈတီႈၵၢတ်ႇဝဵင်းလွႆၶေႃၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တရူၼ်ႊ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇၵူၺ်းၼႆ ဢူးပၺႃး ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 ၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းၸူဝ်ႈၵၢင် မိူင်းယၢင်းလႅင် လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ဢူးပၺႃးလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇယၢင်းလႅင် ၵၼ်ႇတႃႇရဝတီႈထၢႆးမ်ဝႃႈ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉ  ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး  သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၼ်းတင်ႈၸႂ်မႃးယိုဝ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။  ၾႆးမႆႈတီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇဝဵင်းလွႆၶေႃၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၼမ်ႉမိုဝ်းၶဝ်။ ဢူးပၺႃးတႄႉတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ...

ၸုမ်းသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈသိုၵ်းယၢင်းလႅင် ၶဝ်ႈယိုတ်း လုမ်းၵွၼ်းပလိၵ်ႈၸႄႈမိူင်း တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 /12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈသိုၵ်းယၢင်းလႅင် ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း ယိုတ်းလႆႈ လုမ်းၵွၼ်းပလိၵ်ႈၸႄႈမိူင်း တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆ ၸုမ်းဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် Progressive Karenni People Force – PDPF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႆ့ ၼင်ႇၼႆ။ တီႈပၢင်တိုၵ်းၵမ်းၼႆႉ သွင်ၾၢႆႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူ့တၢႆ ဝႃႈၼႆသေတႃ့ ႁူဝ်ယွႆႈတႅတ်ႈတေႃးတႄ့ ပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်လႆႈ။ “ ဢၼ်ယိုတ်းလႆႈလုမ်းၵွၼ်းပလိၵ်ႈၸႄႈမိူင်းၼႆ့...

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလွႆၶေႃ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵႃႈၵႃး တႃႇပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း

 ၵႃႈၶၢတ်ႈၵႃး  ၶၼ်သုင်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလွႆၶေႃ  တေဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢွၵ်ႇယၢၼ်ဝဵင်းၼၼ့် မီးလွင်ႈယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ။ တႄႇဝၼ်းတီႈ 11 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပိူဝ်ႇၼႆႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တင်း ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းယူႇၵူႈဝၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး တပ့်သိုၵ်းယၢင်းလႅင်ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆ့ပၢႆႈဢွၵ်ႇယၢၼ်ဝဵင်းၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈလႆႈငိူင်ႉပၢႆႈယၢၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 80   ။  ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - ” ၸႂ်ႈဢေႃႈ တႃႇတေဢွၵ်ႇၵေႃႈ ပဵၼ်ယၢပ်ႇပဵၼ်ယဵၼ်း၊...

ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆတီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ

ၼၢင်းယိင်းလွႆၵေႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/8/2023 ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းပွၵ်ႉဢႃးမိၼ်းၸူႉ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇၵူၼ်း သူၺ်ႇလွႆၵေႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်း ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃး ပၼ်ႁဝ်းလႄႈ ၸုမ်းႁဝ်း ၸင်ႇႁွတ်ႈၵႂႃႇတီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ။ လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်မၼ်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ...

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈတီႈလွႆၶေႃ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ တၢႆ 4 ၵေႃႉ

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈလွႆၶေႃ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ   ၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ လူ့တၢႆထင်တီႈ 4 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/2/2023 ဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၵႃးၵူၼ်းႁိူၼ်း လမ်းၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸယၢတ်ႉၽိဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉ လူ့တၢႆထင်တီႈ...

ၸၢဝ်းတႆးသွင်ၵေႃ့မႄႈလုၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၺႃးၽၼ်း

ၸၢဝ်းတႆးသွင်ၵေႃ့မႄႈလုၵ်ႈ ဝၢၼ်ႈလေႃးပိတ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၺႃးၵႃးၽႃႇ၊ ၽွင်းမိူဝ်းယွၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၸဝ်ႈၵႃးၽၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 15/12/2022 ႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၼၼ့်  သွင်ၵေႃ့မႄႈလုၵ်ႈ ဢၼ်ၺႃးၵႃးၽႃႇဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မိူဝ်းႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵႃးသေ ယွၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းလွင်ႈ ဢၼ်ၺႃးၵႃးၽႃႇတမ် ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵႃးၼၼ်ႉၸႂ်လမ်သေလမ်းၽၼ်းလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းတင်းႁွင်ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ့်မႃး...

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင် ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ သင်ၶၸဝ်ႈ တိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈ 20 ပၢႆ

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင် ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈ 20 ပၢႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင် ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ/ လွႆၵေႃႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် သင်ၶ ၸဝ်ႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 21 တူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶူးဢႃႇတိတ်ႉၸ ၶူးသွၼ်ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ...

ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်ပိုတ်ႇလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး

ၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ထုင်ႇလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ တူင်ႇဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၸတ်းပၢင်ပိုတ်ႇ လုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းထုင်ႉလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ ပိုတ်ႇလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး  တီႈဝၢၼ်ႈလိၼ် ၽုင်ႇ လူင် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/6/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း။ မီးသင်ၶ လႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ဢိၵ်ႇပႃး ၾၢႆႇပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈ (ဥပဒေချုပ်) လုင်းၸၢႆးၵျေႃႇၸၢၼ်ႇ၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img