Thursday, May 23, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ

ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်သတ်ႉထႃးဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သိုပ်ႇ (ၸႆးတႃ) ၸႃႇတႃႇၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ

လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆလႄႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ်သတ်ႉထႃးဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်တေၸတ်းႁတ်းပၢင်သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇ(တေႃႇဢႃယု)ၸဝ်ႈၶူးဝႃးၽရႃႉၽတ်းထမ်းမရင်းသီ(ၽရႃႉၶူးၸၼ်ထရင်းသီ) ၸဝ်ႈၼင်ႈၵျွင်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ ပၢင်သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 30/9/2023 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 1/10/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း။ ၼႂ်းပၢင်ၼၼ်ႉ တေမီးလၢႆၶၵ်ႉတွၼ်ႈ  ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ၽူႈၸတ်းပၢင်ပွႆးၶဝ် ၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၸမ်ၵႆၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ်သတ်ႉထႃးဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉၸတ်းပၢင်သိုပ်ႇၸႃးတႃမၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ ။ မၼ်းပဵၼ်ၾိင်ႈမၼ်းယဝ်ႉ။ ႁႂ်ႈမၼ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈၼႆတႄႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ...

ပီႈၼွင့်တႆးၵဵင်းမႂ်ႇလႄႈဝတ့်ၵူႇတဝ်ႈ

ပဵၼ်ပိုၼ့်တီႈႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူလ် မႅတ်ႇပႅင်းပႂ်ႉပႃးႁၵ့်သႃ သႃသၼႃလႄႈ တီႈၵိူဝ်းၵမ်ထိုဝ်ယမ် သိလ် ထမ်း  ၵႂၢမ်းသွၼ်ပုတ့်ထၸဝ်ႈ လႄႈ ပဵၼ်ဝတ့်ၵဝ်ႇၵႄႇလင်ၼိုင်ႈၼႂ်းၵဵင်းမႂ်ႇ ဢၼ်ယူႇၼွၵ်ႈၶူးမိူင်း ၼႃႈတၢင်းႁွင်ႇၾၢႆႇၽၵ်းတူၸၢင့်ၽိူၵ်ႇ တၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇမိူင်းႁႅင် မိူင်းၾၢင် တေႃႇသုတ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး - တိတ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး ပွတ်းတၢင်းပူင်ႇပႃႇၶႅမ် မိူင်းႁၢင် မိူင်းတူၼ်။ ဝတ့်ၵူႇတဝ်ႈမိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈႁဵၵ့်ၶၢၼ်ၼၢမ်းဝႃႈ ဝတ့်သေရုဝၼႃႊရၢမ်ႊ ႁူမ်ႈဝႃႈဢမ်ႇလႆႈဝွၵ်ႇထိုင်ပီသၢင်ႈမႃးၼႂ်းပီလႂ်ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ မီးပိုၼ်း (ဝွၵ်ႇလဝ်ႈၶၢၼ်) ၵၼ်မႃးဝႃႈ...

ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်း ပၢင်တႆႈတဵၼ်း ယွၼ်းသူး ၼႂ်းဝၼ်းမႄႈ  မိူင်းထႆး

မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းမႄႈ (ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်း တူၼ်ထူၼ်ႈ 9၊ ဢၼ်ပဵၼ်မႄႈ ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ် ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထီႉ 10)  ဢႃယုၶွပ်ႈတဵမ် 90 ပီ၊ ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီ ပၢင်ၸႃႉတႆး တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တႆႈတဵၼ်း တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူးပၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ၶုၵ်းထူပ်းၵုင်ႇမုၼ်မႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူး...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႂ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေဢမ်ႇၸတ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈ တေထိုင်ၼႆႉ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႂ်ႇ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး တၢင်းၵႃႈဝႅၼ်ႈ လဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီယဝ်ႉ၊ တေလူႇၶဝ်ႈမႂ်ႇၼမ်ႉမႂ်ႇၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းမီးဝႆႉၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/12/2020 ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႂ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်း ပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈ ပီႁုင်ႉပဝ်ႈ (ပီဝူဝ်း) ပီၼႆႉ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်း ၽူႈတေမႃးႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸဵင် တေထိုင်ၼႆႉ ႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉ သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းၵၼ်မႃး

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊတေထိုင်မႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/11/2020 ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၸတ်း ႁဵတ်းပၢင် ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈ တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း...

မိူဝ်ႈထူပ်းၵိၼ်းမႃး ၺႃးၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ႁဝ်းႁႃးပီႈၼွင်ႉ ဢမ်ႇသွင်ႉပႅတ်ႈၵၼ်

“မီးသင်ယိုၼ်ႈပၼ် ၵေႃႉႁၵ်ႉၵၼ် ႁၼ်သင်မွၵ်ႇၼႄၶႆႈ၊ ႁၵ်ႉၵၼ်ႁႂ်ႈပၼ်လၢႆ သိုဝ်ႉၶၢႆႁဵတ်းၼင်ႇပိူၼ်ႈ” ၶေႃႈၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇတႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈပဵၼ်တႆး၊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး၊ ပီႈၼွင်ႉၵိူတ်ႇယႂ်ႇၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ် ၸိုင်ႈတႆးၼႆၸိုင် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေယၢမ်ႈငိၼ်းၵၼ်ယူႇ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတႆးမီးဝႆႉသေ ၼမ်ႉၸႂ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်၊ မီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈၵႂၢမ်းႁဝ်းယူႇ။ လႆႈႁၼ်တႅၵ်ႇလႅင်း မိူဝ်ႈၽွင်းတူဝ်ႈလူၵ်ႈ ထူပ်းၽေးၶဵၼ်လူင် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယူႇၼႆႉ...

ပီႈၼွင်ႉထႆး ၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ

ပီႈၼွင်ႉထႆး ၽူႈမီးၸႂ်မုၼ်  ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ  ၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ၊ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁပ်ႉဢဝ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/05/2020 ပီႈၼွင်ႉထႆး ၽူႈမီးၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ သတ်ႉထႃးလီ လၢႆၵေႃႉလၢႆၵူၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၸႅၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီႇၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၵဵင်းမႆႇ ႁပ်ႉတၢၼ်းၶူဝ်းၶွင် ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၵပ်းသၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၸတ်းႁႃၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸွႆႈထႅမ်ပီႈ ၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/05/2020 ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး (ၵဵင်းမႆႇ)၊ သမႃးၶူမ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး (ၵဵင်းမႆႇ) ဢိၵ်ႇ တၢင်းသင်ၶၸဝ်ႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵပ်းသၢၼ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ...

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ ပီၼႆႉ

ၸုမ်းပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ  ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 18 ၼႆႉ  ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ(ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ - 19) ၽႄႈငၢႆႈဝႆးၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 5/3/2020 ယူႇတီႈ တၢင်းသင်ၶၸဝ်ႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢၼ်ပဵၼ်ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ၸတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img