ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်း ၽူႈတေမႃးႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸဵင် တေထိုင်ၼႆႉ ႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉ သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းၵၼ်မႃး

0
270

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊတေထိုင်မႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။


ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ/ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ၵဵင်းမႆႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး မိူဝ်ႈပီ 2019

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/11/2020 ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၸတ်း ႁဵတ်းပၢင် ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈ တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ၼႆ ယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ -“ၽူႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးၵေႃႇၸဵင်(ပီမႂ်ႇတႆး 2115 မိင်ႈပီ ႁုင်ႉပဝ်ႈ) ပီၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈၵၢင် ဝၼ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၵူႈၵေႃႉ ၽူႈတေမႃးၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး ႁႂ်ႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း/ပၢၵ်ႇ (Mask) မႃးၵၼ်သေၵမ်း”- ဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈၶပ်ႉမၢႆ ပၢင်ပွႆးတႄႉ ဝၼ်းတီႈ 13/12/2020 လိူၼ် 12 လွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး ၼႄတၢင်းၵႃႈၼူၵ်ႉ – တူဝ်း၊ တၢင်းၵႃႈယိူင်းလႄႈ ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း။

ဝၼ်းတီႈ 14/12/2020 လိူၼ် 12 လပ်း 15 ၶမ်ႈသမ်ႉ တေၵႃႇရဝၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး/ ႁပ်ႉပီမႂ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႄတၢင်းၵႃႈ ယိူင်းလႄႈ ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း။

ဝၼ်းတီႈ 15/12/2020 လိူၼ်ၸဵင်ႇမႂ်ႇၼိုင်ႈဝၼ်းသမ်ႉ တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ် တေလူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇၼမ်ႉမႂ်ႇ ႁပ်ႉသိလ်ႁပ်ႉပွလ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႃႇရဝၵူၼ်းထဝ်ႈ။ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉ ၼႄတၢင်းၵႃႈယိူင်းလႄႈ ပၢင်ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE