NLD ပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလူၼ်ႉႁိုၵ်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမုင်ႈမွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ၸွင်ႇတေပဵၼ်မႃးလႆႈ

0
700

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ၵေႃႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်မၢင်ႇၵိူဝ်းဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွင်ႇပေႉၼမ်လၢႆ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ၊ မီးၵၢင်ၸႂ်ၸိူင်ႉၼၼ်သေလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်တွတ်ႈမႄးပၼ်သဵင်ၼႆၵေႃႈ လႆႈဝႃႈပုၼ်ႈၽွၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈၵႂႃႇ သိုဝ်ႈၽႂ်တၼ်းမၼ်းယဝ်ႉ။

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း
ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ပီႈၼွင်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ တူင်ႈပဵင်းၶဝ်ၵေႃႈသမ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶဝ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၼၼ်ႉ လမ်ႇလွင်ႈလိူဝ်ၵၢၼ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊဢိူဝ်ႈ ဝႃႈၼၼ်သေ ဢွၼ်ၽုၵ်းသႂ်ႇ ပဵၼ်ပုၵ်ႉပဵၼ်ဝႃလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ) ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉလႅင်ၶဝ် ပေႉလူၼ်ႉႁိုၵ်းလူၼ်ႉၾင်ႇဢမ်ႇၵႃး ၶႂ်ႈလူၼ်ႉပႃးပွင်းမၼ်းၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်မႃးလႄႈ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်မုင်ႈမွင်းဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေပဵၼ်မႃးလႆႈယဝ်ႉႁိုဝ်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈမႃးယွၼ်း တေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄ ငိူၼ်ႈငဝ်းမၼ်းတေပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ်မႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈႁၼ်ယူႇတီႈၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်း NLD ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးလိၵ်ႈၽိုၼ်ၼိုင်ႈ၊ မၼ်းပဵၼ်လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ၵႃႈၸူဝ်ႈဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးမႃးသေဢမ်ႇၵႃး ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးၵၢင်ၸႂ်ၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇတွၼ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ်ၸိူင်ႉၼႆမႃးသေ ၼႃႈလိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ယင်းဢမ်ႇမီး ယင်းဢမ်ႇၼႄငိူၼ်ႈငဝ်းသင်မႃး၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၸင်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေ ၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၾႅတ်ႊၻရႄႊၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD တိုၼ်းတေ ဢမ်ႇဝႄႈဢမ်ႇပၢႆႈ တေဢမ်ႇၸိူင်ႇဢမ်ႇၸၢင် တၵ်းတေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈယိူင်းဢၢၼ်း မိူၼ်ၵၼ်တင်း NLD လႄႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 39 ၸုမ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်တူၵ်ႇလၢတ်ႈၼၼ်ႉ တင်း 39 ၸုမ်းၼႆၵေႃႈ တေဝႆႉၼၵ်းတေႃႇၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်သေ ၸုမ်းပႃႇတီႇ NLD တႄႉ တေၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တူင်ႉၼိုင် ႁူမ်ႈမိူဝ်ႈမိူဝ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၼႆ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈမႃးၽိုၼ်ၼိုင်ႈ။

ငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ မၼ်းမိူၼ်တင်းမိူဝ်ႈ 1990 ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇ။ ၽွင်းယၢမ်း ၼင်ႇၼၼ် ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၼႆႉဢွင်ႇပေႉလူၼ်ႉႁိုၵ်းလူၼ်ႉၾင်ႇၼင်ႇၼႆၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇၶတ်းၶၢၼ်ႉၶဝ်၊ ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းယူႇၾၢႆႇလင်မၼ်း ပႃႇတီႇတူၼ်ႈၶဝ်ႈ (တၸၺ) ၼၼ်ႉၵေႃႈသမ်ႉ လွင်ႈၵၢၼ်ႉသုမ်းမၼ်း မိူၼ်ယၢမ်းၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းဢွင်ႇပေႉ လူၼ်ႉႁိုၵ်းလူၼ်ႉၾင်ႇၵႂႃႇသေ ပႃႇတီႇၶတ်းၶၢၼ်ႉ မၼ်း ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းယူႇတၢင်းလင်မၼ်း ၸိုဝ်ႈဝႃႈပႃႇတီႇၵျၢၼ်ႉၶၢႆႇယေး ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵၢၼ်ႉသုမ်းၵႂႃႇ ၼင်ႇႁၢင်ႈပေႃးတေဢမ်ႇၸၢင်ႈငွၵ်ႈႁူဝ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ။

ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၼင်ႇၼၼ် မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD တႄႉ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်သေ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတေမီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၶိုင်သၢင်ႈၸွမ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈယၢမ်ႈမီးယိူင်းဢၢၼ်းမႃးပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ဢွင်ႇပေႉၼမ်လၢႆသေ မီးသုၼ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးတင်းၼမ်သေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးတူၺ်းဢဝ်လွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ် တင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်မီးမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ 1990 ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶၢတ်ႇႁၢင်ႇၵၼ်ၵႂႃႇတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။

ပေႃးမႃးတူၺ်းတီႈ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵေႃႈလီ၊ တီႈၵၢၼ်မူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၵေႃႈလီ၊ ပႃႇတီႇတေႃႇပႃႇတီႇ ႁႂ်ႈမႃးႁွင်ႉႁူပ်ႉၵၼ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၶိုင်သၢင်ႈၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးမႃးတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။ တွၼ်းသေဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးမႃးသေဢိတ်း ၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃးၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉတႄႉ ၽိူဝ်ႇဝႃႈၶဝ်ဢွင်ႇပေႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းပူၼ်ႉလၢႆဝၼ်း သမ်ႉဢွၵ်ႇမႃးလိၵ်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ လႆႈဝႃႈငိူၼ်ႈငဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေပဵၼ်မႃးတႄႉယဝ်ႉႁိုဝ်ၼႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်လၢမ်းၶၢတ်ႈၵၼ်။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ဢွၼ်လၢမ်းၶၢတ်ႈတႄႉဝႃႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇလဵဝ်ၵူၺ်း တေဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈၵႂႃႇ၊ ယူႇတီႈပႃႇတီႇလဵဝ်ၵူၺ်း တေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၵႂႃႇ၊ ယူႇတီႈပႃႇတီႇလဵဝ်ၵူၺ်း တေၵုၺ်ႉငၢၵ်ႈပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းသိူဝ်ၶဝ်ၵႂႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ၊ ၵူၼ်းၶိူဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ႁပ်ႉႁဵတ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ မိူဝ်ႈလႂ်ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈပႃႇတီႇလႄႈသင်၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ လၢႆၾၢႆႇလၢႆပၢႆး ဢၼ်ပႃးၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ မႃးႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၸင်ႇ မႃးႁူမ်ႈၵၼ်တိုၵ်းမူၺ်ႉၸင်ႇ မႃးႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုင်ပွင်ၸင်ႇ တေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇယဝ်ႉၼႆ လႆႈႁၼ်ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ်ၵေႃႈပၼ်ဝႆႉတၢင်းၶႆႈၸႂ်။

ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ၼႆၵေႃႈသမ်ႉၶိုၼ်း မိူၼ်ႁၢင်ႈယွမ်းႁပ်ႉလၢႆးၵၢၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉဝႆႉယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းပႃႈလႆႈယုမ်ႇယမ်တႄႉႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်းၵွၼ်ႇ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသင်ၼႆ ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ ဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၵူၺ်း ယူႇတီႈၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇၵေႃႈ သမ်ႉၶိုၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶွမ်ႊမတီႊတႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တူဝ်ႈတၼ်းယဝ်ႉ၊ ၶၵ်ႉၵၢၼ်မၼ်းၵေႃႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉယဝ်ႉၼႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး။

ၽိူဝ်ႇဝႃႈတပ်ႉမတေႃႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸိူင်ႉၼၼ် ယူႇတီႈ NRPC သုၼ်ၵၢင်ၾၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉၶိုၼ်းဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇၽႃႈဢမ်ႇယွၼ်ႇ တိုၼ်းတေသိုပ်ႇႁဵတ်းယူႇၼႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸွမ်းတၢင်းလင်ထႅင်ႈ။

ဝၢႆးလင်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၽႅဝ်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ (12/11/2020) ၼင်ႇ NLD ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လိၵ်ႈဢၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းၸူး ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း 39 ဢၼ်ၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇၵေႃႈ သမ်ႉၶိုၼ်းဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႅင်ႈၽိုၼ်ၼိုင်ႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးမၼ်း ၵႃႈၸူဝ်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးမႃးၵွၼ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ 1.ယူႇၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၶဝ် ဢွၵ်ႇမႃးလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈ၊ ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းႁဵတ်းပၼ်လႆႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈပူၼ်ႉဝၼ်းတီႈ 31/12/2020 ၼႆႉ ဝႃႈၸိူင်ႉၼႆ။ ပွင်ႇဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈပူၼ်ႉၼႂ်းပီၼႆႉ တၵ်းတေႁႂ်ႈလႆႈႁဵတ်းပၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇရၶႅင်ႇဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆႉ ယူႇၾၢႆႇၸုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွမ်းႁပ်ႉႁၼ်လီဢိူဝ်ႈ ဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်၊ ၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးတႄႉ ၵႃႈၸူဝ်ႈဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးမႃး ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သမ်ႉၶိုၼ်းဝႃႈထႅင်ႈ တမ်ႈတီႈမိူင်းၵိုင် ဢၼ်ယူႇတီႈ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸဵဝ်းပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈဢွၼ်ငူပ်ႉငီႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၶိုင်ပွင်လူၺ်ႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၼၼ်ႉတင်းသဵင်ႈၼႆ ယူႇၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်းၵႂႃႇ။

ပွင်ႇဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈၶဝ်ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်သေတႃႉၵေႃႈ ၶဝ်တေယွမ်းႁပ်ႉၽွၼ်းၵၢၼ်မၼ်းယူႇ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁႄႉလွင်ႈႁၢမ်ႈ သင်ယဝ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၸဵဝ်းႁဵတ်းၵေႃႈ ၶဝ်တေၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇယူႇ မိူၼ်တင်းဝႃႈၼၼ်ယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼႆႉၼႆႉ ယူႇၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇလႄႈတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ယႅၼ်ႈယႅၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းသင်ဢမ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ သွင်ပႃႈ သွင်ၾၢႆႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတူၵ်းလူင်းသင်ၵၼ်သေ ဢမ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းသင်ၵၼ်သေ ယူႇၾၢႆႇၽႂ်ၾၢႆႇမၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႃလီတေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႃး ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ ပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးလီတႄႉတႄႉၶႃႈႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ လမ်ၼမ်ႉယၵ်းမိုဝ်းၵၼ်သေ ပဝ်ႇႁူတေႃႇၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၺ်းႁိုဝ် မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၵူၺ်းႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းထတ်းႁၼ်ၼင်ႇၼႆသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈ။ မႂ်ႇသုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၶႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ