ၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ မိူင်းပၼ်ႇဝႃႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် တင်းၽူႈတႅၼ်းတႆးလႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ

0
148

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ဢွင်ႇပေႉ လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး 1 တီႈၼင်ႈ ပဵၼ်ၶဵတ်ႇသဵင် ၸႄႈမိူင်းမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ၸၢႆးၼွင်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ မိူင်းပၼ်ႇ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ဢွင်ႇပေႉ လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး 1 တီႈ ပဵၼ်ၶဵတ်ႇသဵင်ၸႄႈမိူင်းမၢႆ 1 ၸၢႆးၼွင်ႉ (ႁိုဝ်) ၸၢႆးၼီႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၼွင်ႉ(ႁိုဝ်) ၸၢႆးၼီႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေႁူမ်ႈ ၵၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼင်ႇၵၼ်၊ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼင်ႇၵၼ်သေ တေႁဵတ်း ၵၢၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢႆးၼွင်ႉ ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး။ ႁူမ်ႈဝႃႈၼႂ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ မီးမၼ်းၸၢႆးၵေႃႉလဵဝ်ဢၼ် ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈမႃးၼႆၵေႃႈ မၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇၸႂ်လဵၵ်ႉ ၊ မၼ်းၸၢႆးလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်တႃႇၵူၼ်းမိူင်းမႃးဢၼ်လီတီႈသုတ်းတႃႇသေႇ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ထိုင်မႃးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈမၼ်းၸၢႆးထုၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ပၼ်သဵင်လိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၽွင်းတႅၼ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ ဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇၵေႃႈမၼ်းၸၢႆးဢၢၼ်းတေႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၽူႈတႅၼ်းတႆးလႄႈၽူႈတႅၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။

“ၶႃႈႁဝ်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ပႃႇတီႇမိူင်းတႆးႁဝ်း တေဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၽႄၵၼ်။  မိူဝ်ႈၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၽွင်းႁႃသဵင်ၼၼ်ႉတႄႉ ၸွမ်းၼင်ႇပဵၼ်လၢႆးတီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊ လႄႈ  မီးလွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇၵၼ်  ႁႃသဵင် သေႉၼႄးၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈတေမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးထိုင်မႃးၼႂ်းသၽႃး ႁဝ်းၶႃႈ ထုၵ်ႇလီ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈတွၼ်ႈတႃႇ ၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၼႆ ၶႃႈႁဝ်းတႄႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႆႉ ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ”- ၸၢႆးၼွင်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းပၼ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းလႆႈတီႈၼိုင်ႈ တင်းမူတ်းလႆႈ 46 တီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႈသီႇသမ်ႉ လႆႈ 44 တီႈ ၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လႆႈ 42 တီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇတဢၢင်း လႆႈ 12 တီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇပဢူဝ်းလႆႈ 11 တီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇဝႃႉ ၼိုင်ႈတီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇလႃးႁူႇၼိုင်ႈတီႈၼင်ႈ သေ ၽူႈၶႅင်ႇသုၼ်ႇလဵဝ်တႄႉ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉမီးၵေႃႉလဵဝ် ပဵၼ်ၸၢႆးၶမ်း သူၺ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမၢၵ်ႇမၢင် မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE