Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ/တူၼ်ႈတီး လႆႈၸွႆႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸီ့သင်ႇ ႁႂ်ႈပေႃႈ မႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁႂ်ႈ မႅင်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းၵၼ် ၵႂႃႇပႂ်ႉတူၺ်းပၼ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ယႃႇႁႂ်ႈယွမ်း 3 ၵေႃႉ။ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈ ၸိူဝ်း သူင်ႇ လုၵ်ႈလၢင်း ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ့်သုင် (ဢထၵ) မၢႆ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၾၢၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆသေပေႃႈမႄႈ ဢမ်ႇဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇၾၢၵ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 24/5/2021 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ႁႂ်ႈ​​ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမႃးၾၢၵ်ႇ/ဢၢပ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း​​ၼႆသေတႃႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃးဢၢပ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႆ​​သေတႃႉ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႄႉ ​​ၵူဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးၸွမ်းၼင်ႇပိူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတမ်းဝၢင်းၼၼ်ႉၼႆသေ ဢမ်ႇဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇၾၢၵ်ႇႁဵၼ်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈယင်းတိုၵ်ႉသုၵ်ႉယုင်ႈပဵၼ်ၾိုၼ်းပဵၼ်ၾႆးယူႇလႄႈ ဢမ်ႇဝၢင်းၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႃးလႃး ဝႃႈၼႆ။ ပႃႈၶမ်းသႂ် မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် လၢတ်ႈတီၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - တိုၼ်းဢမ်ႇၵႂႃႇဢၢပ်ႈၶႃႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ။ တီႈပွၵ်ႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉၵေႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးၽႂ်ၵႂႃႇဢၢပ်ႈၵျွင်း...

ပႃႇတီႇတဢၢင်း(လွႆ) TNP မိူင်းၵိုင် ပိုတ်ႇလၢတ်ႈႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS/SSA

RCSS/SSA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ပၼ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇဝႃႈပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ်၊ ပၼ်လူင်းသူၼ်းတုမ်လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၼႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႇ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တဢၢင်း TNP ပိုတ်ႇလၢတ်ႈႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 01/09/2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပွင်ၵၢၼ်လူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းတူၼ်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး တူၵ်ႇတၵ်ႉၸိၸမ်ႈလွင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇပၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 30/7/2020 ယူႇတီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ဝႃႈ - တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပၵ်းသဝ်းယူႇႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပိူင်ပဵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/7/2020 ၼၼ်ႉ သၢၼ်းလိၼ်းဢွင်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်းၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶလယ...

ထႆးၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၸႂ်ႉ Drone ဝိၼ်ပၼ်ႇလဵပ်ႈ ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ် ပႃးၸွမ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ပွတ်းမႄႈသၢႆ- တႃႈၶီႈလဵၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ လိူဝ်သေ ႁဵတ်းႁူဝ်ႉလဵၵ်းတပ်ႉဝႆႉတၢင်းလိၼ်ယဝ်ႉ တၢင်းၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်ၵေႃႈ ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈၵုမ်းၵမ်လႆႈ တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းပဵၼ်ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁၢႆႉႁႅင်းၼၼ်ႉ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 မႃး ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူမိူင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵူႈတီႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸမ်ႁိမ်း 4 လိူၼ်ယဝ်ႉ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈငွႆးယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တၢႆထႅင်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းယိုဝ်းတၢႆ  တီႈၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ  ၊  ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးဝႃႈ မိူၼ်ၵႂၢႆးတေႃးၵၼ်သၢင်ႈတႄးၼႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/6/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ လုင်းၵေႃးသူၺ်ႇဝိၼ်း ဢႃယု 50 ပီ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၸၢၼ်း ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၽွင်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇ...

  လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ငဝ်းလၢႆး ပိူင်းၼေဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်

မႂ်ႇသုင်ၵူႈၵေႃႉၶႃႈ။ တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵိုင်ႇလႅပ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၼႆႉ ပူႇမိူင်းပူႇႁဵင် 3 ၵေႃႉ  လႆႈထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၵၢင်မိူင်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ ဢွၼ်ၼႃႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 ၸဝ်ႈသြႃႇၵွၼ်းဝတ်ႉၶိူဝ်းၼိမ်း ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းသေ လွၼ်ႇၵႂႃႇ။ ...

Latest news

- Advertisement -spot_img