သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းတူၼ်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး တူၵ်ႇတၵ်ႉၸိၸမ်ႈလွင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇပၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း။

ဢွင်ႈတီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းမိူင်းတူၼ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 24-7-2020
Photo by – SHRF/ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းမိူင်းတူၼ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 24-7-2020

ဝၼ်းတီႈ 30/7/2020 ယူႇတီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ဝႃႈ – တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပၵ်းသဝ်းယူႇႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပိူင်ပဵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/7/2020 ၼၼ်ႉ သၢၼ်းလိၼ်းဢွင်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်းၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶလယ 277 လႄႈ ၶလယ 133 ႁူမ်ႈၵၼ်မွၵ်ႈ 15 ၵေႃႉ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉယူႇသဝ်းဝႆႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမႄႈၵႅၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၼၼ်ႉ လူင်းၵႂႃႇတီႈၾင်ႇၼမ်ႉမႄႈၵႅၼ်း၊ ၾၢႆႇၸၢၼ်းတပ်ႉၶဝ်သေ ၵႂႃႇႁၼ်မႅၼ်ႈ “ၼၢင်းသႅင်” (ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိုဝ်ႈတႄႉ) ဢႃယု မွၵ်ႈ 32 ပီ ၽွင်းမၼ်းၼၢင်းတိုၵ်ႉပၢတ်ႇငႃးယူႇ ၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈမၼ်းႁိမ်း တၢပ်ႈႁူၺ်ႈဢၼ်မီးႁိမ်းတပ်ႉၼၼ်ႉ လႄႈ လၢၵ်ႈၸၼ်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်။ ပီႈဢၢႆႈၽူဝ်ၼၢင်းသႅင် လႆႈငိၼ်းသဵင်သေ မႃးၸွႆႈလႄႈ သၢၼ်းလိၼ်းဢွင်ႇလႅၼ်ႈပၢႆႈ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ လုင်းသႆး ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၵၢင်ႉၵႄႇလႄႈၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလၢတ်ႈတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉယူႇ။ ၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းတပ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵေႃႉႁဵတ်းၽိတ်းၼႆသေတႃႉ ၽႂ်ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ဝႃႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ် ”- ဝႃႈၼႆ။

သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼၢင်းသႅင်ၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆတင်းတပ်ႉသိုၵ်း မွၵ်ႈ 200 ဝႃး၊ တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးတၢင်းၸၢၼ်းဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းမွၵ်ႈ10 လၵ်း ။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး (SHRF) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တႅၼ်းတီႈတေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း သမ်ႉမႃးႁႃၶိုင်ႁဵတ်းၶဵၼ်တေႃႇၵူၼ်းမိူင်း။ ဢၼ်ႁၢင်ႈႁၢႆႉလိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ႁူႉဝႃႈၽိတ်းပိူင်ၶဝ်ယဝ်ႉ သမ်ႉဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ၼၼ်ႉၸႅင်ႈလႅင်း” ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ပၵ်းယူႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈ မႄႈၵႅၼ်းၼၼ်ႉမႃးလႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီယဝ်ႉ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 28/7/2020 ၼၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶၢႆႉလၢႆႈပုတ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းသေ ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်း ၶမယ 553 မိူင်းတုမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၶိုၼ်းမႃးပုတ်ႈတႅၼ်းဝႆႉမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ SHRF လၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၼင်ႇႁိုဝ်လိူင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းတေၸၢင်ႈႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉပုတ်ႈတႅၼ်းတီႈၵၼ်ပႅတ်ႈ။ လွင်ႈၼႆႉမၼ်းၼႄဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူၼ်တင်းႁႂ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ႁတ်းသိုပ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် လူလၢႆပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈၵူၺ်း။ မၼ်းၸႅင်ႈလႅင်းဝႃႈ ၽဝၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တႃႇတူဝ်ၸႂ်သင်လႄႈထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉတူဝ်ၸႂ် ၵူႈၶၢဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိၸမ်ႈဝႆႉၼႂ်းၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၼၼ်ႉဝႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယင်းတိုၵ်ႉပၵ်းတပ်ႉဝႆႉယူႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမႄႈၵႅၼ်းတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တႃႇတူဝ်ၸႂ်သင်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈမီးတင်းၵူဝ်ႁႄမႆႈၸႂ်ယူႇတႃႇသေႇ တေပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈမိူဝ်ႈလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၼၢင်းသႅင်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ မိူင်းႁၢင် ဢိူင်ႇမိူင်းႁၢင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်၊ မၼ်းၼၢင်းမႃးၶိုၼ်ႈပႂ်ႉဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇပဝ်းႁွမ် သေ မီးလုၵ်ႈသွင်ၵေႃႉ။ ၼႃႈၵၢၼ် ၼႃႈႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်သူၼ် ႁႆႈၼႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ