Saturday, July 20, 2024

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ/တူၼ်ႈတီး လႆႈၸွႆႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸီ့သင်ႇ ႁႂ်ႈပေႃႈ မႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁႂ်ႈ မႅင်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းၵၼ် ၵႂႃႇပႂ်ႉတူၺ်းပၼ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ယႃႇႁႂ်ႈယွမ်း 3 ၵေႃႉ။

ႁူင်းႁဵၼ်းလင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ

တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈ ၸိူဝ်း သူင်ႇ လုၵ်ႈလၢင်း ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ့်သုင် (ဢထၵ) မၢႆ 9 ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ့်ၵၢင် (ဢလၵ) လၢႆလၢႆႁူင်းႁဵၼ်း ၺႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႊ ၶၢၼ်းႁွင်ႉ ၵႂႃႇဢဝ် လွင်ႈႁူမ်ႇ လူမ်ႈ ပၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢဝ်ၶဝ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈဝႆႉယူႇ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းလႆႈမႃး ပႂ်ႉ တႄႇဝၼ်းတီႈ 17 ပူၼ့်မႃးၼႆ့ဢေႃႈ၊ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆ့ၶဝ်ႁႂ်ႈမႃးပႂ့် ယႃႇႁႂ်ႈယွမ်း 3 ၵေႃ့ၼႆၶႃႈ၊ တီႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ့်သုင် မၢႆ 9 ၼၼ့် မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတေ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်မႃးပႂ့်ပၼ်ဢေႃႈ၊ ၵမ်းၼႆ့တႄ့ ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈ လႆႈမႃးပႂ်ႉပၼ်ဢဝ်ၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇၸုၵ်းပႂ်ႉ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇႁၼ့်ၸႂ်သေတႃႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတၵ်းသဵင်၊ ၸိူဝ်းမီးငိုၼ်းတႄႉ ၸၢင်ႈတၢင်ႇၵေႃႉ ၵႂႃႇပႂ်ႉတႅၼ်း၊  ၵႃႈၸၢင်ႈၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼိုင်ႈဝၼ်း လႆႈပၼ် ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇတေႃႇ မိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်ပျႃး။

ႁူင်းႁဵၼ်း မၢင်ႁူင်းႁဵၼ်း ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇပႂ်ႉသေတႃႉ ႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်မီးႁိမ်း တပ်ႉပ လိၵ်ႈ၊ တပ်ႉၶႄၾႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႆႈမႅင်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵၼ်ၵႂႃႇၸုၵ်း ပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ တီႈ ပၢၵ်ႇၽၵ်းတူ ႁူင်းႁဵၼ်း။

ၶဝ်ဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်လိူၼ် တီႈလုမ်းၵွၼ်းၸေႊဝဵင်းၼၼ့် မီးၶေႃႈတၢင်ႇလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈယွၼ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႃးၸွႆႈပႂ်ႉ တူၺ်းပၼ် ၼႆဢေႃႈ၊ မၼ်းမီးၸမ် လုမ်းၶႄၾႆး တင်းယေးငိုၼ်းလႄႈ ၶဝ်ဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈယူႇ” – မႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢလၵ 2 ဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပႃးဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ၊ ဢေးသႃႇယႃႇ တင်း ၵျွၵ်ႉတလူင်း – ႁူင်းႁဵၼ်း တင်းမူတ်း – ၸၼ်ႉသုင် ဢထၵ မီး 27 လင်၊ ဢထၵ ၽႄ မီး 19 လင်၊ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၵၢင် ဢလၵ မီး 28 လင်၊ ဢလၵၽႄ မီး 30 လင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း