Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မေႃသွၼ်

ဢွၼ်ႇယိင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၼိုင်ႈဢၼ်ၺႃးမေႃသွၼ်ပေႃႉႁႅမ်ၼၼ်ႉတိုၵ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ်ယူႇယင်းပႆႇၶႅၼ်း

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼမ်ႉဝဵင်းမိူင်းသူႈ ဢၼ်ၺႃးၶူးသွၼ်ပေႃႉထိုင်တီႈၼႃႈၵႂ်ႈတႃၵမ်ႇၼၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶူးသွၼ်ယင်းပႆႇလႆႈႁပ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 9/10/2023 ၼွင်ႉငိုၼ်းၼုမ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၼိုင်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ႇဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼမ်ႉၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈမႃးၼႆသေ ပေႃႉႁႅမ်ထိုင်တီႈ ၼႃႈၵႂ်ႈတႃသွမ်မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။ ထိုင်တီႈလႆႈမႃးယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃတပ်ႉသိုၵ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸင်ႇႁႃလူင်းႁူင်းယႃမိူဝ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18 ၼႆႉၵူၺ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈၸဵပ်းၼၼ်ႉလူတ်းယွမ်းလူင်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၼွင်ႉငိုၼ်းၼုမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ်ဝႆႉ ၵူဝ်ႁႄဢမ်ႇပႆႇႁတ်းလၢတ်ႈႁတ်းၸႃ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်တင်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “တလဵဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ တိုၵ်ႉၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁတ်းလၢတ်ႈတေႃႇၽႂ်ပႅတ်ႈ။...

ဢဵၼ်ႁႅင်းမေႃသွၼ်ဢေႇ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ  ၵူၼ်းပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းလႆႈမႃးသွၼ်ၸွႆႈ

တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၶူးသွၼ် မေႃသွၼ်ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇႁပ်ႉၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းသေ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်း CDM ၊ ဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇႁၢပ်ႇၼႃႈၵၢၼ်ၶိုၼ်းသေ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ်၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းမေႃသွၼ်လူတ်းယွမ်းဢႄႇ ထိုင်တီႈလႆႈႁပ်ႉၵူၼ်းၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးသွၼ်လိၵ်ႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း။ တီႈဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လႆႈႁပ်ႉၵူၼ်းဢွင်ႇၸၼ်ႉသိပ်း မႃးပဵၼ်ၶူးသွၼ်မႂ်ႇ 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။  ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ဢဵၼ်ႁႅင်းမေႃသွၼ် ဢမ်ႇပေႃးလႄႈ...

မေႃသွၼ်တီႈတူၼ်ႈတီး ၺႃးလႅၼ်ငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်

မေႃသွၼ် လိုဝ်ႈၵၢၼ်( အငြိမ်းစားကျောင်းဆရာ )  ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉ  ၺႃး လွၵ်ႇလႅၼ်ၵူႈငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ သႅၼ်ပျႃးသေ ဢမ်ႇသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်း။ မေႃသွၼ်ၵူၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉဢၼ် ၺႃးလွၵ်ႇလႅၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မီးမေႃသွၼ်ၵဝ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈတေတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႆသေ မႃးၵူႈငိုၼ်းၸိူဝ်းမေႃသွၼ် ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်း လၢႆလၢႆၵေႃႉ။ ၼိုင်ႈၵေႃႉၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ...

မေႃသွၼ် ႁိုဝ် ၶူးသွၼ်

ၵႆ့ၵႆ့လႆႈယိၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းထွႆႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ဝႃႈ “ၶူးသွၼ်” ႁိုဝ် “မေႃသွၼ်” သွင်ထွႆႈၵႂၢမ်းၼႆ့ ၸႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၽႄပဵၼ်သွင်တီႈပွင်ႇၵႂၢမ်းမၢႆ မိူၼ်ၼင်ႇ ပေႃးဝႃႈလႆႈႁပ့်ၸုမ်ႈၶူးမႃးၸင်ႇမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ပဵၼ် “ၶူးသွၼ်” ပေႃးဢမ်ႇလႆႈႁပ့်ၸုမ်ႈၶူးၸိုင် တၵ်းတေလႆႈႁွင့်ဝႃႈ “မေႃသွၼ်” ၼႆၼၼ့် ဝူၼ့်ၵႂႃႇဝူၼ့်မႃးလႅပ်ႈႁၢင်ႈမၼ်းၶတ်းၶတ်းသင်ဝႆ့ယူႇ။ ၸိူင့်ႁိုဝ်လႄႈ ပဵၼ်ၶူးသွၼ် ၸိူင့်ႁိုဝ်သမ့်ပဵၼ်မေႃသွၼ် မီးၵၢၼ်ယင်ထတ်း ၸိူင့်ႁိုဝ် ႁဝ်းမႃးဢွၼ်ၵၼ်ၶႆႈၸႂ်ဝူၼ့်ၸွမ်းတူၺ်းလူး။ “ၶူးသွၼ်” ႁိုဝ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း မေႃသွၼ် CDM ၵဵင်းတုင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း မေႃသွၼ် CDM တီႈၵဵင်းတုင်  သွင်ၵေႃႉ  ဢဝ်ၵႂႃႇ ၵုမ်းၶင်ဝႆႉ တီႈ လႂ်ပႆႇႁူႉ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/7/2022 မေႃသွၼ် သေႃႇထႅၵ်ႉ (ႁွင်ႉ) သူၺ်ႇမၢၼ်းလႄႈ ၼေႇလိၼ်း ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉ CDM တီႈဝဵင်း ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတီႉ CDM  ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ  ဝဵင်းပၢင်းတြႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁႅင်သိုၵ်းတႃႇၵႃး 2 လမ်း ၶဝ်ႈသွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူၵ်းဝဵင်းပၢင်းတြႃႉ တီႉၺွပ်းၵူၼ်း  CDM   ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 6/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်း  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၵႃးသိုၵ်း 2 လမ်း  ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း တေႃႇမူဝ်းမူဝ်းဢေး CDM    ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢိၼ်း (မိုင်းအင်းကျေးရွာ) ၸႄႈဝဵင်းပၢင်းတြႃႉ...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 25 မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်း မူတ်း 4,000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/3/2021 တေႃႇထိုင် 18/5/2021 ယူႇတီႈၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ယဝ်ႉတူဝ် ၼႂ်းၵႄႈငဝ်းလၢႆးၶဵင်ႇတႃႉလၢႆလၢႆဢၼ်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႄႈ ပိုၼ်းႁူႉ တၢင်းႁၼ် ၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈ  ၼႂ်းၵႄႈငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈလႄႈ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13/3/2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 13/4/2021 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈ ငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ  ၸတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးတင်း...

TNLA ႁပ်ႉပၢၵ်ႇဝႃႈ လႆႈယိုဝ်းမႅၼ်ႈ မေႃသွၼ် တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

သိုၵ်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈယိုဝ်းမႅၼ်ႈမေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉ လူၺ်းမျုႉမူၺ်းဢွင်ႇ  မေႃသွၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉၺႃးယိုဝ်းတၢႆ တီႈႁွင်ႈသဝ်းမၼ်းၼၢင်း ဝၢၼ်ႈ ႁူၺ်ႈၶူၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ TNLA ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img