Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပီႈၼွင်ႉတႆး

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ပႃးၸဵမ်ပီႈၼွင်ႉယၢင်းလႅင်

ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ သင်ႇၶၸဝ်ႈမိူင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ လူင်းၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 08/06/2020 တၢင်တူဝ်ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇသေ ၸဝ်ႈၶူးသႅင်ၸွမ်ႁိူင်း ဝတ်ႉၸွင်းၵၢင်၊ ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းသႅၼ် ဝတ်ႉပၢင်းၽႅၼ်း လူၺ်ႈသင်ႇၶၸဝ်ႈလၢႆလၢႆၸဝ်ႈ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈၼႂ်းသွႆ ႁူမ်ႈ 34 လင်ႁိူၼ်း၊ ဢိူင်ႇပၢင်မူ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ်...

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈဝဵင်းၼွင်ဢုၵ်း

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ လူင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ဝဵင်းၼွင်ဢုၵ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/05/2020 ႁူဝ်ၼႃႈလႄႈၵႅမ်ႁူဝ်ၼႃႈ ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸဝ်ႈၶူးၼေႃႇၶမ်း လၢႆးၶႃႈ ဝတ်ႉပႃႇလၢၼ်း၊  ၸဝ်ႈၶူးသႅင်ၸွမ်မိူင်း (တူႉၼွင်ႉ) ဝတ်ႉၸွင်းၵၢင် မႄႈႁွင်ႈသွၼ်  ဢိၵ်ႇပႃးသင်ႇၶၸဝ်ႈ လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လူႇတၢၼ်း တီႈဝတ်ႉဢရုၼူဝ်းထႆး...

ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ  ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆးတီႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ်

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵိင်ႇၽႄဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် လူင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းတူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉၽေးရေႃးၵႃႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢိၵ်ႇတၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇလွင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/05/2020 ယူႇတီႈ ယူင်ႉၵၢၼ် ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵိင်ႇၽႄဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် လႆႈလူင်းၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ယွၼ်ႉၽေးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢိၵ်ႇၸိူဝ်းထူပ်းၽေးတၢင်ႇလွင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်။ ၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇသႅင်ၾႃႉ လၢင်းၶိူဝ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ...

ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင်

ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ  ဢဝ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸႅၵ်ႇပၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင် ၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  ယွၼ်ႉၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/05/2020 ယူႇတီႈႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢၼ်မီးလုၵ်ႈၸုမ်းပဵၼ်သင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ၼမ်းၼႃႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းသင်ၶတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင် တင်းၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သေ...

ပီႈၼွင်ႉထႆး ၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ

ပီႈၼွင်ႉထႆး ၽူႈမီးၸႂ်မုၼ်  ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ  ၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ၊ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁပ်ႉဢဝ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/05/2020 ပီႈၼွင်ႉထႆး ၽူႈမီးၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ သတ်ႉထႃးလီ လၢႆၵေႃႉလၢႆၵူၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၸႅၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီႇၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၵဵင်းမႆႇ ႁပ်ႉတၢၼ်းၶူဝ်းၶွင် ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၵပ်းသၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၸတ်းႁႃၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸွႆႈထႅမ်ပီႈ ၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/05/2020 ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး (ၵဵင်းမႆႇ)၊ သမႃးၶူမ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး (ၵဵင်းမႆႇ) ဢိၵ်ႇ တၢင်းသင်ၶၸဝ်ႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵပ်းသၢၼ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ...

သင်ႇၶႃႇတႆး ႁွတ်ႈမိူင်းထႆးတင်ႈၸုမ်း ၸွႆႈထႅမ်တႆးယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းယၢပ်ႇယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

သင်ႇၶႃႇတႆး လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်းၸိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်း “ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ” ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ သိုပ်ႇၶွၼ်ႈႁႅင်းတႃႇသိုပ်ႇၵမ်ႉၸွႆႈၵႂႃႇထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/05/2020 ၼႆႉ ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵႂႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းမီးယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း/ၸႄႈတွၼ်ႈ၊ ၸိူဝ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  တင်းမူတ်း 450 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း...

တၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႊ တိူဝ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးထႆး သုမ်းငိုၼ်းႁဵင်လၢၼ်ႉUS$ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင်တႆး

ၽွင်းလၢႆလၢႆမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁၢမ်ႈပိၵ်ႉ ၸၢဝ်းၶႄႇၶဝ်ႈမိူင်း ၊ ႁၢမ်ႈၶူဝ်းၶွင်ၶႄႇ ၶဝ်ႈမိူင်းယူႇယၢမ်းလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၸီႉသင်ႇၸူး ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၾၢႆႇတွင်ႈတဵဝ်းလႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်းထႆး ဝႃႈ တၵ်း လႆႈပိုတ်ႇပၼ်ၶႅၵ်ႇတွင်ႈတဵဝ်းၸၢဝ်းၶႄႇ ႁႂ်ႈမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမိူင်းထႆးၼမ်ၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆးရတ်ႉသ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ (ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ- 19) ဝူႊႁၢၼ်ႊ - ၽႄႈဝႆးသေ မိူင်းဢမေႊ ရိၵၼ်ႊ...

ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်ပိုတ်ႇလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး

ၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ထုင်ႇလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ တူင်ႇဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၸတ်းပၢင်ပိုတ်ႇ လုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းထုင်ႉလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ ပိုတ်ႇလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး  တီႈဝၢၼ်ႈလိၼ် ၽုင်ႇ လူင် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/6/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း။ မီးသင်ၶ လႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ဢိၵ်ႇပႃး ၾၢႆႇပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈ (ဥပဒေချုပ်) လုင်းၸၢႆးၵျေႃႇၸၢၼ်ႇ၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img