Thursday, June 20, 2024

သင်ႇၶႃႇတႆး ႁွတ်ႈမိူင်းထႆးတင်ႈၸုမ်း ၸွႆႈထႅမ်တႆးယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းယၢပ်ႇယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

Must read

သင်ႇၶႃႇတႆး လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်းၸိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်း “ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ” ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ သိုပ်ႇၶွၼ်ႈႁႅင်းတႃႇသိုပ်ႇၵမ်ႉၸွႆႈၵႂႃႇထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ – ႁၢင်ႈၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵႂႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းမီးယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း/ၸႄႈတွၼ်ႈ၊ ၸိူဝ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/05/2020 ၼႆႉ ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵႂႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းမီးယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း/ၸႄႈတွၼ်ႈ၊ ၸိူဝ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  တင်းမူတ်း 450 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ယဝ်ႉဝႃၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇသႅင်ၾႃႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်မူႇၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ-“ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ရေႃးၵႃႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး လူတ်းယွမ်းလူင်း လႄႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸၢဝ်းတႆးၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶိုၼ်းလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ သေတႃႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးပီႈၼွင်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၶဝ်တင်းၼမ် လႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉယွၼ်ႉရေႃးၵႃႇၼႆႉယူႇ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇပႆႇ
မီးငိုၼ်းၶဝ်ႈသေ ထူပ်းၺႃးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမီးဝႆႉ”-ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ – ႁၢင်ႈၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵႂႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းမီးယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း/ၸႄႈတွၼ်ႈ၊ ၸိူဝ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၸုမ်း ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢိၵ်ႇမူႇၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူၼ်ၼင်ႇ- 1.ၸုမ်းသင်ၶတႆးၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး၊ 2.မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး၊ 3.ၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ 4.တုမ်းတူၼ်ႈတႆး၊ 5.ၸုမ်းၼုမ်ႇတႆးၵတ်းယဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽွတ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/5/2020 ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးမႁႃႇၺႃႇၼိၼ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉမႂ်ႇ သႃထုပရႃႇတိတ်ႇ ၶဵတ်ႇယၢၼ်းၼႃးဝႃး ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ။ မီးတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၸိူဝ်းထူပ်းၺႃးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ယွၼ်ႉၽေးရေႃးၵႃႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈပၼ်ႁႃတၢင်ႇလွင်ႈ ။

ၸဝ်ႈၶူးဢရုၼ်း ၽူႈမၢႆမူႇၸုမ်း ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ်ၵေႃႈမီး ၸဝ်ႈၶူးသႅင်ၸွမ်မိူင်း (ပီႈတုၼွင်ႉ) ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းၵၢင် မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၊ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၸဝ်ႈသင်ႇၶလၢႆလၢႆၸဝ်ႈ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈသၢၼ် ဢႃးႁၢရ်ႁႅင်ႈ ၶႆႇၵႆႇ တီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ်၊ ပီႈၼွင်ႉတႆးၸိူဝ်းထူပ်းၺႃးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼႂ်းသွႆ တႃႇ (8) ႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ” – ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ – ႁၢင်ႈၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵႂႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းမီးယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း/ၸႄႈတွၼ်ႈ၊ ၸိူဝ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းလႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ယဝ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ မီး (93) ႁိူၼ်း၊တီႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး (31) ႁိူၼ်း ၊ မႄႈရိမ်း (7) ႁိူၼ်း ၊ ဝဵင်းႁႅင် (160) ႁိူၼ်း၊ လွႆသၵဵတ်း(14) ႁိူၼ်း ၊ သမ်ၵမ်းပႅင်း(44) ႁိူၼ်း ၊ ႁၢင်လူင်း(7) ႁိူၼ်း၊ ဝဵင်းဝၢၼ်ႈထီႉ ၸႄႈဝဵင်းလမ်းပုၼ်း (3) ႁိူၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈယူဝ်းထႃး (15) ႁိူၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈပဝ်း(6) ႁိူၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈပႃႇပဝ်း (3) ႁိူၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈလွင်ႉၶိုၼ်ႇ(12) ႁိူၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ယႅင် (6) ႁိူၼ်း၊ တီႈဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈပဝ်း(13) ႁိူၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈၵၢင် (2) ႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4-5-6-7-8/05/2020 မူႇၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇလႄႈ မူႇၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး မီးၸဝ်ႈၶူးၼေႃႇၶမ်း လၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ တၵ်ႉၵႃႇတႆးၵူႈၸုမ်းၸုမ်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ထူင်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢွင်ႈတီႈ ဝတ်ႉသၼ်မိူင် ဢိူင်ႇတွၼ်းၵႅဝ်ႈ ဢမ်ႇၽိူဝ်းမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၊ ပုၼ်ႈတႃႇဢဝ်ၵႂႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ၊ သၼ်သၢႆး၊ မႄႈရိမ်း၊ မႄႈတႅင်၊ ႁၢင်လူင်း၊ ၵဵင်းလၢဝ်၊ ဝဵင်းႁႅင်၊ လမ်းပုၼ်း ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၸမ်ႁိမ်း မွၵ်ႈ (1,000-1,200) ႁိူၼ်း ၼင်ႇၵဝ်ႇဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ – ႁၢင်ႈၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵႂႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းမီးယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း/ၸႄႈတွၼ်ႈ၊ ၸိူဝ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းထူပ်းၺႃးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉသေ ၶႂ်ႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ မူႇၸုမ်းၼႆႉၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ
မၢႆၽူၼ်း 065-707-9987 ၊ 061-847-4556 ၊ 099-168-5202 ၊ 094- 739-9146 ၊ 081-483-7912 – ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ သင်ဝႃႈ ၶႆႈႁူမ်ႈလူႇႁူမ်ႈတၢၼ်းတႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆးၸိုင် ဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်တီႈ မၢႆယေးငိုၼ်း เลขที่บัญชี 842-242591-5 ชื่อบัญชี นายณรงค์ จิตพรพนาไพร นายจ่อ ลุงหลิ่ง พระอดุล แสนดี ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กชี ดอนจั่น (ယေးငိုၼ်း – ထၼႃးၶၢၼ်းထႆးၽႃးၼိတ်ႉ) ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း