Thursday, April 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်

ၽူႈယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပၢၼ်ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် လူႉသဵင်ႈထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၶုၼ်သိုၵ်း ဝုၼ်ႇၼ ၽူႈယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပၢၼ်ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်လူႉသဵင်ႈ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ တီႈႁိူၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင် လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 14/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 3 မူင်း ၶုၼ်သိုၵ်း ဝုၼ်ႇၼ (ႁွင်ႉ) ၾႃႉသႂ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸဵမ်ပၢၼ် ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်၊...

ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵွၼ်းၶေႃၸိုင်ႈတႆး

ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ 31 ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်း “ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵွၼ်းၶေႃၸိုင်ႈတႆး” ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈႁူဝ်တီး ၶွင်ၵဝ်ႉငဝ်ႈႁၢၵ်ႈၵၢၼ်သိူဝ်ႇပူသဵၼ်ႈတၢင်း သူႇဢဵၼ်းဢၢၼ်းယိူင်းမၢႆ သိုပ်ႇသၢႆၽၼ်းဢၼ်ယိုတ်ႈယၢဝ်းပဵၼ်ပိုၼ်းမႃး လၢႆးလိုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵိၼ်ၼမ်ႉသၸ်ႉၸႃ ပိူဝ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၶွတ်ႇမၼ်ႈ ပၼ်ႈ ၵႅၼ်ႇၼႅၼ်ႈၼႃႁွမ်းသၢႆလိူတ်ႈၵူမ်ၵဵဝ်ၵၼ် တီႈႁူၺ်ႈပု  ႁိမ်းသူပ်းၼမ်ႉၵျွတ်ႈ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇၶူင်း ဢၼ်တေႃႇၼႃႈၵၼ် တင်းတႃႈၽႃလႅင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းႁၢင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ႁိမ်းၶွပ်ႇလႅၼ်လိၼ် တႆး...

ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်သၢင်ႈပိုၼ်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၶုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

ဢဝ်ႁိူဝ်ႇလိူတ်ႈၼမ်ႉတႃ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈၾင်တိုၼ်း သၢင်ႈပိုၼ်းၵၢၼ်ယႂ်ႇလူင်သုင်သုတ်း တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း လူၺ်ႈသၢႆၸႂ် ၽူႈႁတ်းငၢၼ် 31 ၵေႃႉ ႁဵတ်းပၢင်ၵိၼ်ၼမ်ႉသၸ်ႉၸႃ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေ ယွမ်းဢဝ် ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ တူဝ်ၸႂ် ႁူမ်ႇတူမ်းပူသိူဝ်ႇၼိူဝ်ၶႂၢၵ်ႇၼၢမ် ပိူဝ်ႈပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းပႆ သူႇၸူးပဝ်ႉမၢႆဢဵၼ်းဢၢၼ်း “ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်” ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇမိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃ”။ ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၵၢပ်ႈပၢၼ်ၽွင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈၵၢၼ်ၶူပ်းၶွပ်ႈ 10 ပီၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေ ယွမ်းၶၢႆးပွႆႇမိူင်းတႆးၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ။...

ၶၢဝ်းတၢင်း 64 ပီ လီၸႃႉ ၵၢၼ်ၵူႈၸၢတ်ႈ

64 ပီ လူမ်ႉလုၵ်ႉၶုပ်ႉၵၢၼ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၶႂၢၵ်ႇၼၢမ်လႄႈတႂ်ႈႁႃႇၾူၼ်မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၵၢၼ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းႁုပ်ႇႁုမ်း သုမ်ႇ မိုတ်ႇၵုမ်းတိုပ်းၼႃဢိုမ်တိုမ်းမူဝ်းမိုတ်ႈမိုၵ်းတၼ် ယင်းပႆႇမုင်ႈႁၼ်ပဝ်ႉမၢႆလၵ်းၼီႈသဝ် ၸႆးၸၼ (ဢွင်ႇပေႉ) ၵေႃႉ ႁတ်းၵေႃႉငၢၼ် ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် လႆႈလူႇတၢၼ်းၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်မႃးၼပ်ႉဢမ်ႇထူၼ်ႈ ဢမ်ႇငၢႆႈမိူၼ်တၢင်းဢဵၼ်း ဢၢၼ်း မိူဝ်ႈၵေႃႇၵဝ်ႉငဝ်ႈပၵ်းၸႂ် ယိင်ႈယူႇယိင်ႈၵွႆႈၸၢင် ယိင်ႈယူႇယိင်ႈမိူၼ်ၵၢၼ်ၼႃႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ႁႂ်ႈမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ် တၢင်းၸဵပ်းမႆႈၵႅၼ်းၶီၽူႈၵူၼ်းတူဝ်ႈတဵမ်မိူင်းၼမ်ႉလိူတ်ႈၼမ်ႉတႃ မိူၼ်ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇ တင်းဝႃႈတိူင်းမၼ်းလႃႈၸၢင်ႈႁဵတ်း ႁိုဝ် ၽူႈၵူၼ်းလႂ်မေႃယူႇၾိုတ်ႉတိုဝ်ၵေႃႈမၼ်းတေလွတ်ႈႁင်းမၼ်း...

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်

ၶူၼ်ႉၶွၵ်းၶိုၼ်း ပိုၼ်းဝၼ်းလင် “ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်” ၸိုဝ်ႈတဵမ် “တပ်ႉသိုၵ်းၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်တိုၵ်းဢဝ်မိူင်းတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ” ၸိုဝ်ႈၼုမ်ႇသိုၵ်း ႁၢၼ် ၼႆႉ လႆႈဢဝ်ဝႅပ်ႇယၢင်ႇ(copy) ယိူင်ႈမိူၼ် ၸိုဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင် လႆႈ ၵေႃႇတင်ႈဝႆႉ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပိုၼ်းဝၼ်းလင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်မီးလိၵ်ႈမၢႆလၢႆးမိုဝ်းသေ ၵဵပ်းႁွမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇၸုမ်း ဢမ်ႇပေႃး မီးၼမ်မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ(ၸိုင်ႈတႆး) SURA ၼွၵ်ႈလိူဝ် သေပပ်ႉမၢႆဝၼ်း Diary...

 ၸဝ်ႈသႅင်ၸုမ်ႈ ၽူႈၵိုၵ်းပိုၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆး ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ယူႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလႄႈ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႉဝူင်းတႆး လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းလႄႈ ႁူမ်ႈပႃးၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးထႅင်ႈ တင်းၼမ် ႁူမ်ႈၵၼ် ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈသႅင်ၸုမ်ႈ (ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈ) တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ သၼ်တီႇထမ်း ဢိူင်ႇၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၼၢင်းသႅင်ႁွမ်...

ၸဝ်ႈသႅင်ၸုမ်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈ လူႉလွၼ်ႇသဵင်ႈမုၼ်

ပေႃႈထဝ်ႈသႅင်ၸုမ်ႈ (ႁိုဝ်) ၸဝ်ႈသႅင်ၸုမ်ႈ ဢႃယု 84 ပီ လူႉလွၼ်ႇသုတ်းမုၼ်လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 2/5/2022 တီႈႁူင်းယႃ ပႃႇငႄႉ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ Photo Credit to Watpiangluang Wieng Heang- ႁၢင်ႈပေႃႈထဝ်ႈၸဝ်ႈသႅင်ၸုမ်ႈ ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈသႅင်ၸုမ်ႈ တေဢဝ်မႃးဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႇ ႁႅၼ်းလူႇႁႅၼ်းတၢၼ်းသေ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ပၼ်...

 ၽူႈဢၼ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ လူႉသဵင်ႈမုၼ်

ၸဝ်ႈသီႇႁ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တႆး  ဢၼ်ယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈၸွမ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ၼႂ်းတပ်ႉၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈမုၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ။ ဝၼ်းတီႈ 25/06/2020 ၸဝ်ႈသီႇႁၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တႆးၸဝ်ႈၼိုင်ႈ၊ ဢၼ်ယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉ ၵၢၼ်သိုၵ်းမႃး ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵွၼ်းၶေႃ ဢၼ်ၸဝ်ႈၼွႆႉ (သေႃးၼၼ်ႇတ) ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃလူင်သူၼ်ၻွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး၊ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်ဝၢႆး/ ႁူဝ်ၸႂ်လူမ်ႉလႅဝ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img