Saturday, May 25, 2024

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်

Must read

ၶူၼ်ႉၶွၵ်းၶိုၼ်း ပိုၼ်းဝၼ်းလင်

“ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်” ၸိုဝ်ႈတဵမ် “တပ်ႉသိုၵ်းၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်တိုၵ်းဢဝ်မိူင်းတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ” ၸိုဝ်ႈၼုမ်ႇသိုၵ်း ႁၢၼ် ၼႆႉ လႆႈဢဝ်ဝႅပ်ႇယၢင်ႇ(copy) ယိူင်ႈမိူၼ် ၸိုဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင် လႆႈ ၵေႃႇတင်ႈဝႆႉ။

- Subscription -
ၸဝ်ႈၼွႆႉ သေႃးယၼ်ႇတ ၽူႈၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပိုၼ်းဝၼ်းလင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်မီးလိၵ်ႈမၢႆလၢႆးမိုဝ်းသေ ၵဵပ်းႁွမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇၸုမ်း ဢမ်ႇပေႃး မီးၼမ်မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ(ၸိုင်ႈတႆး) SURA ၼွၵ်ႈလိူဝ် သေပပ်ႉမၢႆဝၼ်း Diary  ဢၼ်ၸဝ်ႈၼွႆႉလႆႈတႅမ်ႈဝႆႉမိူဝ်ႈ 1958 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပိုၼ်းသူပ်းလၢတ်ႈၵမ်ႈၼမ်။

ၵွပ်ႈၼၼ် ၶေႃႈတႅမ်ႈမၢႆၸဝ်ႈၼွႆႉ တင်းဢၼ်ၸိူဝ်းၶိုတ်းပၢၼ်ၼၼ်ႉၶဝ်လၢတ်ႈၼႄဝႆႉ တေၵဵပ်းဢဝ်မႃးတေႃႉတႆႇ ၶႆႈၼႄၶိုၼ်း။

မိူဝ်ႈတႄႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၼၼ်ႉ မီးၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ 31 ၵေႃႉ ၵွင်ႈ 7 လဝ်း။ ဝၢႆးၵိၼ်ၼမ်ႉ သၸ်ႉၸႃး ယဝ်ႉ လႆႈၵႂႃႇတင်ႈငဝ်ႈငုၼ်းတီႈ ပုင်ႇၵႅင်းမၼ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၵျွတ်ႈ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵႂႃႇတင်ႈတီႈ ႁူၺ်ႈပု ႁိမ်းမိူင်းၵျွတ်ႈ ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 9/9/1958 သမ်ႉၶၢႆႉၵႂႃႇ ပၢင်ပႅၵ်ႇ လွႆဢၢင်ႇၶၢင် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈၶွပ်ႇလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆး မိူင်းထႆး။ မၼ်းၸဝ်ႈတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ 14/8/1958 လႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇတီႈၶုၼ်ႁၢၼ်ၼွႆႉဢိၼ်း လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းမၢၼ်ႈ လႆႈၵွင်ႈ 4 လဝ်း။ ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ Sten 1 လဝ်း ရႆႊၾိူဝ်ႊလ် (Rifle) 2 လဝ်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈ 120 လုၵ်ႈ။ ၽၢၼ်ႇမႃးထႅင်ႈ 3 ဝၼ်း တႅမ်ႈဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ – ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 4 ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ မီး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းယၢင်း ၸေႃးလၶိၼ်ႇ ၶဝ်ႈမႃးႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းလႄႈ တင်ႈၸိုဝ်ႈမႂ်ႇပၼ်ဝႃႈ ၵဵင်သိူင်း ၼႆသေ ဢွၼ်ႁူဝ်ၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈလၢႆပၢင်။

ဝၢႆးၼၼ်ႉၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်မီးပၼ်ႁႃလၢႆလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇၶိူင်ႈၵမ်ႉႁႅင်း (logisticis)လႄႈၽူႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၾၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆး။ ၵွႆးၵႃႈ ၵုသူလ်လီ ပီလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵွႆး မီးပူႇႁဵင် ၵုၼ ႁိုဝ် (ၵုင်ႇၼ) မိူင်းၾၢင် ၸွႆႈပဵၼ်ၾၢႆႇၶိူင်ႈၵမ်ႉႁႅင်းလႄႈ 17/11/1958 ၸၢႆးထုၼ်းဢေး မိူင်းၼၢင်း ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၾၢႆႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးမႃးထိုင်။ ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈမီးထိုင် 7 တပ်ႉၵွင် ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈ မီးထိုင် 8 တပ်ႉၵွင်လူးၵွၼ်ႇ။ လွင်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈမၼ်း မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် လီထတ်းၶိုၼ်းတူၺ်းယူႇ။

ၼႂ်းတပ်ႉၵွင်တင်းလၢႆၼၼ်ႉ

တပ်ႉၵွင်မၢႆ 1                       ၸဝ်ႈႁၢၼ်သၢင်ႇသေႃး       ငဝ်ႈငုၼ်းပဵင်းလူင်

တပ်ႉၵွင်မၢႆ 2                       ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၼွႆႉဢိၼ်း

တပ်ႉၵွင်မၢႆ 3                       ၸဝ်ႈႁၢၼ်သိူဝ်ၵျၢမ်း

တပ်ႉၵွင်မၢႆ 4                       (ပႆႇလႆႈႁူႉၸိုဝ်ႈ)

တပ်ႉၵွင်မၢႆ 5                       ၸဝ်ႈႁၢၼ်ပူႇလွႆၸဝ်ႈႁႆႈ

တပ်ႉၵွင်မၢႆ 6                       ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽူမ်းမိၼ်း

တပ်ႉၵွင်မၢႆ 7                       ၸဝ်ႈႁၢၼ်ပၺ်ၺႃ

တပ်ႉၵွင်မၢႆ 8                       ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၵဵင်သိူင်း

ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်သေလိုဝ်းလင်လိူဝ်ပိူၼ်ႈတင်ႈတႄႇပၢၼ်ၼၼ်ႉ တေႃႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း တၢင်ႉယၢၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16-30/11/1959 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ၵိၼ်ၼမ်ႉသတ်ႉၸႃႇ တႃႆၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း

ၵွႆးၵႃႈ ၵမ်ၸႃတႃတႆးဢမ်ႇၵႅၼ်ႇၶႅင် 1959 သုတ်းယဝ်ႉၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၽၢၵ်ႇၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇပဵၼ် “တပ်ႉသိုၵ်း လွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၸိုင်ႈတႆး SSIA” ၼမ်းလူၺ်ႈၸဝ်ႈၶုၼ်မႁႃႇ။

1964 တပ်ႉၵွင်မၢႆ 1 ဢၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈ လႆႈတႅၵ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇပဵၼ် “တပ်ႉသိုၵ်းၶိူဝ်းတႆးၵွၼ်းၶေႃ SNIA”

1968 ၸဝ်ႈၼွႆႉလႆႈပိုင်ႈဢိင်လၵ်းၼမ်း  တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႆး သၢၼ်ၶတ်းၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႉၼၼ်ႉသေ ယိုတ်းဢဝ် ၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းႁႅင်  ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ တီႈၶိူဝ်းတႆးၵွၼ်းၶေႃ ဢၼ်လၢႆၾၢႆႇႁၼ်ဝႃႈ ႁိူင်ႈၵိူင်းၾၢႆႇ ၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႉ။

1969 ၸဝ်ႈၼွႆႉႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း (ၸဝ်ႈမူဝ်ႁိူင်း) ၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ (ၸိုင်ႈတႆး) SURA ။ ဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်း ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢင်ၸႂ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူူၺ်ႈတပ်ႉၶႄႇၽိူၵ်ႇ ၵေႃမိင်တင် (Kuomintang) KMT ဢၼ်မႃးတင်ႈထၢၼ် (ငဝ်ႈငုၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး)။ ၸဝ်ႈၼွႆႉႁၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ပေႉၵိၼ် တဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မိူၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းႁၼ်ဝႃႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ပဵၼ်ၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႉမၢၼ်ႈဢၼ်ၶႄႇလႅင်ပၼ်ႁႅင်းသေ မႃးသုၵ်ႉၵဝ်းတဝ်ယုင်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ၸူဝ်ႈၼိုင်ႈၶၢဝ်းၼိုင်ႈ တေလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇယိၼ်းလွင်ႈၸဝ်ႈၼွႆႉတူင်ႉၼိုင်တၢင်းၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းသေယဵၼ်ၵႂႃႇ။ ၸဝ်ႈၼွႆႉၼႆႉတိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်းၵူမ်ႈယွမ်းတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်း။ ၸဝ်ႈၼွႆႉလႆႈယူႇၸွမ်းလုၵ်ႈတဝ်ႈလဝ်ႇလၢၼ် တေႃႇပေႃး သဵင်ႈမုၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/11/1996 တီႈၵဵင်းမႆႇ ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈ 69 ပီ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း