ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉသုင်ႁႅင်း ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃးလႅင်း ပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

164

ၼႂ်းသွင်သၢမ်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉၵႃး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လီႊတိူဝ်ႊၶိုၼ်ႈၸမ် 2,700 ပျႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃးလႅင်းတၢင်ႇၵူၼ်းတၢင်ႇၵုၼ်ႇ လႅၼ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ။

Photo by – Lum La Doi Wawm/ ရူတ်ႉၵႃး ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ – မူႇၸေႊ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/5/2022 ၼႆႉမႃး ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉၵႃး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈ လႅင်းၵႃး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – လႃႈသဵဝ်ႈ – မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  ၵိၼ်းၸႂ်  ။

ၸဝ်ႈၵႃး လႃႈသဵဝ်ႈ – မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉမႃး ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၵႃးၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ။ ၸဝ်ႈၵႃး မၢင်ၵေႃႉ ပေႃးလႆႈၶိုၼ်ႈၵႃႈၵႃးၸွမ်းၶႃႈဢေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇၶိုၼ်ႈၼႆ ဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းသင်ယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ပေႃးၵူၼ်းၶီႇတွၼ်ႈတၢင်းလင်ၼႆ ၵဵပ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ 30,000 ပျႃး ၊ ၶီႇတၢင်းၼႃႈသမ်ႉ 1 ၵေႃႉ 35,000 ပျႃး။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ၊ ၼင်ႈတၢင်းလင် 35,000 – 40,000 ပျႃး။ တၢင်းၼႃႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉ သမ်ႉ 40,000 – 45,000 ပျႃးယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵႃႈၶီႇၵႃးၶိုၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးဝၢၼ်ႈတႂ်ႈမိူင်းၼိူဝ်ၵေႃႈလူတ်းယွမ်းလူင်းၼမ်။  ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး  ၶၢင်းပွင်ႉဝႃႈ ပေႃးတေဢမ်ႇလႅၼ်ႈသမ်ႉ ၵူဝ်ၵူၼ်းၶီႇၵႃး (ပတ်ႇသိင်ႇၵျႃႇ) ႁၢႆ။ ၶိုၼ်ႈၵႃႈၵႃးယဝ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ သင်ဝႃႈၵႂႃႇမႃးမိူၼ်ၵဝ်ႇၸိုင် ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉတွၼ်းၵိုတ်းလိူဝ်သင်၊    တေႃႉတႄႉလႆႈ ၵႃႈၼမ်ႉၼမ်းရူတ်ႉၶိုၼ်းၵူၺ်း၊ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်းဝႃႈၼႆ။

“မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈပူၼ်ႉမႃး 3-4 လိူၼ်  ၽွင်းၵႃႈၼမ်ႉမၼ်းမီး 1 လီႊတိူဝ်ႊ 1,700-1,800 ပျႃးၼၼ်ႉ ၵႂႃႇမႃးၼိုင်ႈႁွပ်ႈ ၸဝ်ႈၵႃးလႆႈၼမ်ႉတွၼ်းမွၵ်ႈ 7 မိုၼ်ႇ ထိုင် 8 မိုၼ်ႇ။ ၵမ်းၼႆႉတႄႉၵိုတ်းလိူဝ်  2 – 3 မိုၼ်ႇ ၵႃႈၼႆႉၵူၺ်း။ ၵမ်ႈၼမ် တေႃႉတႄႉလႆႈ ၶိုၼ်းၵႃႈၼမ်ႉမၼ်း ၵူၺ်း ။ ၶႃႈႁဝ်းတႄႉ  မျၢတ်ႈမျၢၼ်ႈသုမ်းသုမ်း ၵႃႈလႆႈဢွၵ်ႇတိၵ်းတိၵ်းဢေႃႈၼႆႉ၊ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ်ၵူဝ် မိၵ်ႈသူၺ်ႇႁၢႆ (ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၶီႇၵႃး ”- ၸဝ်ႈၵႃး လႃႈသဵဝ်ႈ – မူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

  ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း(ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း) တီႈၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ မၢင်ႁၢၼ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်းယင်းၶၢတ်ႇ/သဵင်ႈ ၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 21 တင်း 22 ၼႆႉ ၼမ်ႉမၼ်းသႅၼ်း 92 ၼိုင်ႈလီႊတိူဝ်ႊ 2,650 ပျႃး၊ 95 သမ်ႉ 2,680 ပျႃး။ တီႈပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း မူႇၸေႊ သူၺ်ႇယႃႇသႃႇၼၼ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်း 92 တင်း 95 သမ်ႉပေႃးၶၢတ်ႇၶႃႈဢေႃႈ ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼမ်ႉမၼ်း တီႇၸႄႊလ်ၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈႁႅင်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2022 တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ ၼမ်ႉမၼ်း 92 ၼိုင်ႈလီႊတိူဝ်ႊ 2,550 ပျႃး၊ 95 သမ်ႉ 2,610 ပျႃး၊ တီႇၸေႇ DIESEL သမ်ႉ 2,450 ပျႃးလႄႈ PREMIUM DIESEL သမ်ႉ 2,480 ပျႃး  ။

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းသုင်ၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း မိူင်းရတ်ႉသျိူဝ်ႊလႄႈမိူင်းယူႇၶရဵၼ်ႊ ၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတင်းလုမ်ႈၾႃႉ – ဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင်ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ