Thursday, May 30, 2024

ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်သၢင်ႈပိုၼ်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၶုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

Must read

ဢဝ်ႁိူဝ်ႇလိူတ်ႈၼမ်ႉတႃ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈၾင်တိုၼ်း သၢင်ႈပိုၼ်းၵၢၼ်ယႂ်ႇလူင်သုင်သုတ်း တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း လူၺ်ႈသၢႆၸႂ် ၽူႈႁတ်းငၢၼ် 31 ၵေႃႉ ႁဵတ်းပၢင်ၵိၼ်ၼမ်ႉသၸ်ႉၸႃ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေ ယွမ်းဢဝ် ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ တူဝ်ၸႂ် ႁူမ်ႇတူမ်းပူသိူဝ်ႇၼိူဝ်ၶႂၢၵ်ႇၼၢမ် ပိူဝ်ႈပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းပႆ သူႇၸူးပဝ်ႉမၢႆဢဵၼ်းဢၢၼ်း “ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်” ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇမိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃ”။

ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၵၢပ်ႈပၢၼ်ၽွင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈၵၢၼ်ၶူပ်းၶွပ်ႈ 10 ပီၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေ ယွမ်းၶၢႆးပွႆႇမိူင်းတႆးၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ။ ႁူမ်ႈဝႃႈၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ဢွင်ႇသၢၼ်းတုၵ်းယွၼ်းဝႆႉ ပႆႇဢဝ်သႂ်ႇပႃးၼႂ်းၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်သေ ဢဝ်မႃးသႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းပိူင်ပိုင်း ၸိူင်ႈမိူင်း ပီ 1947 မတ်ႉတႃ 201, 202, 203, 204 ၼၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇငၢႆႈ တၵ်းတေလႆႈၽၢၼ်ႇလၢၼ်ႇလၢႆလၢၼ်ႇ ၽၢၼ်ႇ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈတင်းၼမ်တင်းလၢႆလႄႈမီးလွင်ႈၶွင်ႈၶမ်လၢႆပိူင်။

- Subscription -

ယွၼ်ႉၼၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၾႅပ်းၿိဝ်ႊရီႊ 1957 ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႄႈမိူင်းယႆ ၼပ်ႉပဵၼ်မိုၼ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်သႅၼ်ႇပၢဝ်ႇၸွမ်းၵၢင်ဝဵင်း ယႃႇႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၾႃႉၶဝ်ၽူမ်ႈပွႆႇၽႃႈဢမ်းၼၢၸ်ႈ ႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈလႆႈၸႂ်တီႈပၢင်လူင်။ မိူဝ်ႈလႂ်လႄႈလႆႈၵွၼ်းၶေႃ ပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ၶွပ်ႈတဵမ် 10 ပီယဝ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈၸိုင်ႈတႆးလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇတင်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉသေၵွၼ်ႇ။

လုၵ်ႉတီႈၵၢၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်မိူဝ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 1957 ၼၼ်ႉသေ လၢမ်းမႃးထိုင် ဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊလ် တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 29။ ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၶဝ် ၼႂ်းတႃႈၵုင်ႈလႄႈဝဵင်းလိူဝ်ႇၵေႃႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ဢၼ်ၸတ်းတီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁဵၵ်ႈၸိုဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ဝႃႈ “ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆး” ႁိုဝ် “လွင်ႈ လိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး” ပဵၼ်ၶေႃႈဢၢင်ႈ တႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢမ်ႇၸႃတႃ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး။

ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 16 တေႃႇထိုင် 19 ဝၼ်း 1957 တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵူႈတီႈတီႈ 500 ပၢႆ ႁူမ်ႈပႃးၵဝ်ႉဝၢၼ်ႈၵႄႇမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်းၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ၽူႈတႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႆး လႆႈမႃးဢုပ်ႇထတ်းသၢင် လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇယူပ်ႈယွမ်း ၼႂ်းၽွင်း ၵၢၼ်ႁူမ်ႈႁွမ်းယူႇၸွမ်းၵၼ် တင်းမၢၼ်ႈ ပၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်တီႈမိူင်းယႆၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇၵုမ်လဝ်ႈၵၢဝ်ႇၶၢၼ်ၸီႉၸႅင်ႈထတ်းသၢင်ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၸိူင်ႉၼင်ႇ 1. လွင်ႈ ၸဝ်ႈၾႃႉၶဝ်ပဵၼ်ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းတႆး ဝူၼ်ႉၸႅင်ႈႁၼ်ၵႆ ပေႃးဢမ်းၼၢၸ်ႈၶဝ်ဢမ်ႇမၼ်ႈၼိမ်ၵေႃႈ တႃႇတေႁဵတ်း သၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်းၵၢၼ်ပူၵ်းတင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းႁင်းၶေႃတိုၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈၵွပ်ႈၼၼ်ယင်းပႆႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းၸဝ်ႈၾႃႉ ၶဝ်တေပူတ်းဝၢင်းဢမ်းၼၢၸ်ႈ။

2. ၸွမ်းၼင်ႇလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ၼၼ်ႉသေ ၸိုင်ႈတႆးတင်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈဢဝ်ၵွၼ်းၶေႃႁူမ်ၵၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း တေ ထိုင် 10 ပီၼႆႉ ၸိုင်ႈတႆးလႆႈယူႇၾၢႆႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ထူပ်းလွင်ႈလူႉလႅဝ်ၵူႈၾၢႆႇၵူႈလွင်ႈ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်မႃးၼၼ်ႉ  မိူဝ်ႈထိုင်ၶွပ်ႈ 10 ပီယဝ်ႉ ၵေႃႈ တၵ်းႁႂ်ႈၸိုင်ႈတႆးလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေတင်ႈမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ။

3. မၢၼ်ႈၶဝ်မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တေဢဝ်တီႈလိၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးၶၢတ်ႈပၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ပဵၼ် လၢၼ်ႉဢေႊၷိူဝ်ႊၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး။

4. ၸဵမ်ဝေႃႇႁႄႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈမၢၼ်ႈ ဢိုတ်းႁူပိၵ်ႉတႃၵူၼ်းမိူင်းတႆးသေ ႁူမ်ႇငမ်းၶုတ်းဢဝ်ၵိၼ်ယူႇမႃးၶေႃၶေႃ ၸိုင်ႈတႆးဢမ်ႇလႆႈၼမ်ႉတွၼ်းၸၢမ်ႇၽွၼ်းလီ။

5. လွင်ႈငိုၼ်းဢၼ်ၵျပၢၼ်ႊသၢႆႈတႅၼ်းၵႃႈလူႉသေႁၢႆ(သုမ်း)ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼၼ်ႈၵေႃႈ ဢဝ်ၶဝ်ႈပဵၼ်သူၼ်ႇၶွင်လူင်မိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်သေ သူၼ်ႇၸိုင်ႈတႆးဢမ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈသင်။

လူၺ်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၸင်ႇမႃးပဵၼ်ႁဵတ်ႇ(လွင်ႈတၢင်း) ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်မိူင်းယႆ ပဵၼ်ငိူၼ်ႈငဝ်ႈၵိၼ်ႇသႅဝ်ဢၢႆ ၵၢၼ်ၵိူတ်ႇ လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်မီး သေႃးယၼ်ႇတ ၊ တူဝ်တႅၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၸၢႆးပၼ် ၵၢတ်ႇတဝ်ႇ (ၸဝ်ႈပိုၼ်းတႆး)၊ လုင်းၶုၼ်မႁႃႇ  (မိူင်းယႆ)၊ ၸဝ်ႈၶိူဝ်းသိူဝ် ႁူမ်ႈတင်းၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ဢၼ်လႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႂ်း ပၢင်ၵုမ်။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 1957 တီႈၼႂ်းႁူင်းႁေႃလူင် ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၵေႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶူၼ်ႉၶႆႈၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးၶိုၼ်းဢၢၼ်ႇလူၼႄၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတုမ်ႉ တိူဝ်ႉ တေႃႇၸိုင်ႈတႆး တင်းၾၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း ၵၢၼ်သူၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၵၢၼ်ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း (ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊ သီႊ) ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈဢဝ်မႃးၶူၼ်ႉၶႆႈ ၶၢၼ်ႇဢၢၼ်ႇသပ်းသေးၼႄၵၼ်ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လႄႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်သႄႇ ယူင်းသူၼ်းၸႂ်ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းတႄႉတႄႉ။

သေႃးယၼ်တ ပဵၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းၶိူဝ်းၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းဝၼ်း(မိူင်းၶႄႇ) မႃးယူႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈမေႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈမႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်တီႈမိူင်းယႆၵမ်းၼႆႉ ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈလူင်းၵႂႃႇႁူပ်ႉၸဝ်ႈၾႃႉၸၢႆးလူင် ၵဵင်းတုင်သေ ဢုပ်ႇၵုမ်ႁႃလိုဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိုင်ႈတႆး။

ဝၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၶဝ်ႈၸႂ် လႆႈၸႂ်ၵၼ် ထုၵ်ႇၸႂ်မႅၼ်ႈၶေႃးၵၼ် ၸဝ်ႈၾႃႉၸၢႆးလူင်ၸင်ႇမႄးတင်ႈၸိုဝ်ႈမႂ်ႇပၼ်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၼွႆႉ။ ႁႂ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းၸဝ်ႈၾႃႉၶုၼ်သိုၵ်း ၵေႃႉပဵၼ်ဢၢဝ်ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင်လႄႈ ပဵၼ်ၽူႈယိပ်းၵုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉ သိုၵ်း “ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်” ၵဵင်းတုင် (Youth of Keng Tung) ဢၼ်မီးမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ဢင်းၵိတ်း(ဢိင်းၵလဵတ်ႈသျ်) ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶုၼ်သိုၵ်းၸင်ႇၸတ်းၵူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈသူင်ႇၸဝ်ႈၼွႆႉၵႂႃႇထူပ်း ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၸေႃးႁၢၼ်ႇတႃႇ တႃႇမူၺ်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း(KNU) ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႆႈႁူႉလႄႈၸင်ႇတိၺွပ်းဢဝ်ၸဝ်ႈၶုၼ်သိုၵ်းၵႂႃႇၶင်ဝႆႉၼႂ်းၶွၵ်ႈ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၵေႃႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်လႄႈၶုၼ်မၢၼ်ႈၵႃႈလႆႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း။ ဝၢႆးသေပူၼ်ႉဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမၢၼ်ႈမႃးၵေႃႈ ၸဝ်ႈၶုၼ် သိုၵ်းၸင်ႇပၢႆႈၶဝ်ႈယူႇထင်သဝ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸဝ်ႈၼွႆႉ(သေႃးယၼ်ႇတ)ၵေႃႈ လႆႈပၢႆႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းၾၢင် ၼႂ်းလႅၼ် လိၼ်မိူင်းထႆး။

ဝၢႆးသေၸဝ်ႈၼွႆႉ(သေႃးယၼ်တ)ၽႅဝ်ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၾၢင်ယဝ်ႉ ၸင်ႇလႆႈႁူပ်ႉၵၼ်တင်းပေႃႈလဵင်ႉၵုင်ၼ လႄႈ ပေႃႈ လဵင်ႉၸိၵ်းတ သွင်ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၸႃႇတိမႄႈၵႅၼ်း ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် မႃးယူႇသဝ်းဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းဝၢႆ ဢိူင်ႇမွၼ်ႉပိၼ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၶဝ်ၸဝ်ႈသွင်ၵေႃႉၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းၵႃႉ လႄႈ မီးငိုၼ်း မီးလုၵ်ႈၼွင်ႉ မီးၵွင်ႈၵၢင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ။ ၸဝ်ႈၼွႆႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵိူဝ်းၵုမ်ၵၼ်တင်း ပေႃႈလဵင်ႉၵုင်ႇၼ ပေႃႈလဵင်ႉၸိၵ်းတ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈမႃး 10 ပီယဝ်ႉၵေႃႈ မိူင်းတႆးဢမ်ႇလႆႈသင် ဢမ်ႇမီးသူၼ်ႇလႆႈပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ လႄႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးသူၼ်ႇလႆႈသင်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးယင်းထုၵ်ႇႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ထုၵ်ႇၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်း တႃႇတေၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႆႉၶႅၼ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းမၼ်းယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၸဝ်ႈၼွႆႉတင်းပေႃႈလဵင်ႉၵုင်ႇၼလႄႈပေႃႈလဵင်ႉၸိၵ်းတ လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 1958 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပေႃႈလဵင်ႉ ၵုင်ႇၼလႄႈပေႃႈလဵင်ႉၸိၵ်းတ ၸင်ႇပႃးဢဝ်ၸဝ်ႈၼွႆႉၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းပူႇႁဵင်ပၺ်ၺႃတီႈမႄႈၵႅၼ်းသေ ႁႂ်ႈပူႇႁဵင်ပၺ်ၺႃ ဢွၼ်ၸဝ်ႈၼွႆႉၵႂႃႇႁူပ်ႉၸဝ်ႈသူၺ်ႇၵျီႇ (ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းပၼ်ႇ)။ ၸဝ်ႈသူၺ်ႇၵျီႇၵေႃႈ ၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်တႃႇတေၸွႆႈထႅမ်။ ၸင်ႇႁွင်ႉဢဝ်ပူႇႁဵင်ၼႃးလေႃး ႁူဝ်ၼႃႈပလိၵ်ႈမိူင်းပၼ်ႇ ၸၢႆးၸၢမ်ႇလူၼ်းမႃးၸွႆႈၸဝ်ႈၼွႆႉ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼွႆႉႁွမ်ၶွၼ်ႈ ၵူၼ်းလႆႈ 31 ၵေႃႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢမ်ႈမႃးၾၢႆႇဢွၵ်ႇၶူင်း။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်မေႊ 1958 ၸဝ်ႈၼွႆႉဢွၼ်ႁူဝ်ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈႁတ်းငၢၼ်  31 ၵေႃႉသေၸတ်းႁႅၼ်းႁဵတ်းပၢင်ၵိၼ်ၼမ်ႉသၸ်ႉၸႃ ပၼ်ႈၵႅၼ်ႇၼႅၼ်ႈၼဵဝ်ၶွတ်ႇလိူတ်ႈႁွမ်းၵဵဝ်ၵၼ်တီႈႁူၺ်ႈပု ႁိမ်း သူပ်းၼမ်ႉၵျွတ်ႈ (ၾၢႆႇဢွၵ်ႇၾင်ႇၶူင်း တေႃႇၼႃႈ တႃႈၽႃလႅင်) ၼႂ်းဢိူင်မိူင်းႁၢင်  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်

တႆး – ထႆး ၼၼ်ႉ ႁွမ်းမိုဝ်းၵူမ်ၵဵဝ်ၵၼ်ပူၵ်းတင်ႈ “တပ်ႉသိုၵ်းၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵွၼ်းၶေႃ ၸိုင်ႈတႆး” ပဵၼ် ပဵၼ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈတူၼ်ႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶွင်တႆးမႃးတေႃႇယၢမ်းလဵဝ် ၶွပ်ႈ 65 ပီတဵမ်။

မွၼ်းၶိူဝ်း

20230516

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း