Friday, March 31, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း

ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း – ဝတ်ႉၵိုၵ်းပိုၼ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆး

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼိုင်ႈၶိူဝ်း တႃႇတေသိုပ်ႇယူႇယိုၼ်းယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၵႂႃႇလႆႈၼႆႉ မၼ်းဢိင်ၼိူဝ် လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇ လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းဝႆႉတင်းၼမ်ၼႆ ၽႂ်ႁိုဝ်တေထဵင်လႆႈ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၼႆၵေႃႈ သင်ၶႂ်ႈႁူႉ လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈႁဝ်း မီးႁိုဝ်ပဵၼ်ႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ ပေႃးၽိုၼ်ႉတူၺ်းၶိုၼ်း လိၵ်ႈလူင်လင်ႇၵႃႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်း ၶတ်းၸႂ် တႅမ်ႈမၢႆၼႄမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တၵ်းႁူႉထိုင်တီႈလႆႈၵမ်းလဵဝ်။ ယွၼ်ႉၼၼ် လိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း။ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ၼႄဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း တိုၵ်ႉၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်လႆႈယူႇ၊...

ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ SURA ၽူႈသၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လူႉၶွႆႈတဵမ် 31 ပီ

ဝၼ်းတီႈ 11/7/2022 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း(ႁွင်ႉ) ၸဝ်ႈမူဝ်ႁိူင်း ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး   ၽူႈၼမ်း တပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး (SURA-Shan United Revolutionary Army) လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် ၶွပ်ႈတဵမ် 31 ပီ ပီႈၼွင်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ႁဵတ်းတၢင်းလူႇပၼ် တီႈဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း ဝၢၼ်ႈလၵ်းတႅင်ႇ ဢိူင်ႇပဵင်းလူင် ဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး။ ၵူႈပီတႄႉလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး...

ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုၼ်းမိုဝ်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ပွင်ႈၵႂၢမ်း - ယွၼ်ႉၶွၵ်းၶိုၼ်း ၵမ်ႇၸႃတႃပိုၼ်း ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၶႂ်ႈၼွမ်းၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၸီႉၼႄးၼိူဝ်ၵၢၼ်ၽိတ်းၵၢၼ်ထုၵ်ႇ ၾၢႆႇလႂ် တၢင်းလႂ် လွင်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုၼ်းမိုဝ်းႁွင်ႉမိူဝ်ႈ 1983 ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈသင် ပဵၼ်သင် တိုဝ်ႉတၢင်းဢၼ်လီငၢမ်းၸိူင်ႉၼၼ် ၸိုင်လႆႈၸိူင်ႉၵၢတ်ႈမႃး ထုၵ်ႇလႆႈဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်လူတူၺ်း လူၺ်ႈ လွင်ႈပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ်ပဵၼ်ၵၢၼ်သွၼ်တွၼ်ႈတႃႇၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းၼင်ႇၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 1983 ၶွပ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ...

မေႊ 21 ၶွပ်ႈတဵမ် 64 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလၵ်ႉမွင်း သိုၵ်းတႆးလမ်ၼမ်ႉယၵ်းမိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

မႂ်ႇသုင်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ--- မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းသဝ် လိူၼ်မေႊ 21ဝၼ်းၼႆႉ ၶွပ်ႈႁွပ်ႈထိုင်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တဵမ်ထူၼ်ႈ 64 ပီယဝ်ႉ။ မိူဝ်ပီ 1958 လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်းၼၼ်ႉ သေႃးယၼ်ႇတ ဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈၼွႆႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 31 ၵေႃႉ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယၼ်ႇၸႂ် ၵိၼ်ၼမ်ႉသတ်ႉၸႃႇ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပွင် ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ...

ထွႆႈၵႂၢမ်းဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် ဢမ်ႇတွၼ်ႉႁၢမ်းပဵၼ်မၼ်

ပွင်ႈၵႂၢမ်း - ၶူၼ်ႉၶွၵ်းၶိုၼ်း ပိုၼ်းဝၼ်းသိုၼ်း လူၺ်ႈဢၼ်တႆးႁဝ်းၵႆႉသွၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႂ်ႈမီးလွၵ်းပိူင် (system) ႁႂ်ႈမီးၽႅၼ်ၸတ်းထတ်းမႄး (Plan-execute-review and correct) ၼႆၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းၵႆႉသွၼ်ပၼ်ဝႃႈ - တိုၵ်းလၵ်းလၵ်းလႅမ်လႅမ် “တႃႇလႆႈမိူင်း ၼႆႉဢမ်ႇမီးတီႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈပိူင်လဵဝ် မီးတီႈငဝ်းလၢႆးလႄႈၼမ်ႉၵတ်ႉ” ။ ၽူႈၼမ်းထႅင်ႈၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈၾႃႉယွင်ႁူၺ်ႈ ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈလႄႈၸဝ်ႈၼၢင်ႁိူၼ်းၶမ်း (လုၵ်ႈယိင်းၸဝ်ႈၾႃႉသႅၼ်ဝီ ၶုၼ်သၢင်ႇတူၼ်ႈႁုင်း) သမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ “ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ...

 ၽူႈဢၼ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ လူႉသဵင်ႈမုၼ်

ၸဝ်ႈသီႇႁ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တႆး  ဢၼ်ယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈၸွမ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ၼႂ်းတပ်ႉၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈမုၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ။ ဝၼ်းတီႈ 25/06/2020 ၸဝ်ႈသီႇႁၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တႆးၸဝ်ႈၼိုင်ႈ၊ ဢၼ်ယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉ ၵၢၼ်သိုၵ်းမႃး ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵွၼ်းၶေႃ ဢၼ်ၸဝ်ႈၼွႆႉ (သေႃးၼၼ်ႇတ) ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃလူင်သူၼ်ၻွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး၊ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်ဝၢႆး/ ႁူဝ်ၸႂ်လူမ်ႉလႅဝ်...

ထိုင်ၶၢဝ်းတႆးႁဝ်းလူဝ်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ၼႄးၵၼ်

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း (1926-1991) ၼႆႉ ပေႃးတႄႇႁွင်ႉပၢဝ်ႇလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူဝ်ႈ 1983 ၵေႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းမႃးၵႂၢမ်းသွင်ၶေႃႈၸွမ်း။ “ယႃႇၼႄးၵၼ်။ ၽိူဝ်ႇၼႄးၵၼ်ၼၼ်ႉတႃႉမႄးၵၼ်။” မၼ်းၸဝ်ႈသပ်းလႅင်းဝႃႈ ပေႃးၼႄးၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၸင်းၵၼ်။ ယွၼ်ႉဝႃႈၽႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ်လွင်ႈၼႄး။ ပေႃးၸင်းၵၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်လႆႈ။ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်လႆႈၵေႃႈ တေယႃႉၵၼ်ၵဝ်းၵၼ်ႁႂ်ႈလူႉ။ ၸင်ႇဝႃႈ ၸင်းၼႄးတႅၵ်ႇယႃႉၼႆႉ ၵၢၼ်ဢၼ်ၶတ်းၶႂၢင်သဵၼ်ႈတၢင်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵတ်းယဵၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း။ မၼ်းၸဝ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ၽိူဝ်ႇတေၼႄးၵၼ် တႃႉႁဝ်းမႄးၵၼ်။ ပေႃးမႄးၵၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img