Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵႃလီႉ

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလွၺ်တႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီႉ သိုပ်ႇပိုတ်ႇသွၼ်လိၵ်ႈၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

 ပီ 2023 ၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွၺ်တႆးလီဝဵင်းၵႃလီႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း လႄႈဢွင်ႈတီႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းသေတႃႉ ယူႇတီႈၽူႈၸတ်းပွင်ၵၢၼ်သေဢမ်ႇယွမ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁၢမ်းၵၢတ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးဝႃႈၼႆ။ မေႃသွၼ်ၼၢင်းၸၢမ်ၽွင်း ၽူႈၵွၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇထၢၼ်ႈငဝ်ႈ လွၺ်တႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁူဝ်ၼပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ တၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း။ ႁွင်ႈႁဵၼ်းဢၼ်မီးဝႆႉၵေႃႈ သမ်ႉၵဝ်ႇယဝ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ပူၵ်ႇလၢပ်ႈသေ ၽင်ႉယဝ်ႉ ။...

ႁူင်းႁဵၼ်းၼိူဝ်လွႆပႅတ်ႇၵၢင်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵႃလီႉ လူဝ်ႇၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၼိူဝ်လွႆပႅတ်ႇၵၢင့် 12 လင် ၸႄႈဝဵင်းၵႃလီႉ  ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉ  လူဝ်ႇၶိူင်ႈၵမ့်ၵႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီးၶိူင်ႈၵမ့်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼၼ့်ၵေႃႈ   မေႃသွၼ်လႄႈ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႃတၢင်းၸွႆႈထႅမ်သေတႃ့ ယင်း ပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ မေႃသွၼ်ၽိဝ်လိူၼ်ၶမ်း လွႆပႅတ်ႇၵၢင့် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄ့ၵေႃႈ ပဵၼ်ၶိူင်ႈၵမ့်ၵႅမ် ၵၢၼ် ႁဵၼ်းၼၼ့်ၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းမၢင်ၵေႃႉၵေႃႈၶႂ်ႈမႃးႁူင်းႁဵၼ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမီးၵႃႈ ပပ့်ၸိူဝ်းၼႆ့...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ဝဵင်း လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ဝဵင်း ႁူမ်ႈၵၼ် လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ႁႂ်ႈၵၢင်းယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈ တဵမ် 76 ပီ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/1/2023 ထိုင် 3/2/2023 ယူႇတီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်၊ ၵုၼ်ႁဵင်လႄႈ ၵႃလီႉ ၸိုင်ႈတႆး...

ၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ၶူးပွၵ်ႈၵမ်းသွင်

ၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ၶူးပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ယဝ့်တူဝ်ႈလီငၢမ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/01/2023 ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ၶူးပွၵ်ႈၵမ်းသွင် တီႈဝၢၼ်ႈလွႆတႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီ့။ ပီၼႆႉ လႆႈမွပ်ႈပၼ် ၶႅပ်းဝႂ်ယွင်ႈယေႃး ထိုင်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸိူဝ်းဢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈ တီႈၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆးၸိူဝ်းၼႆ့။ မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁဵဝ်းသႅင် ႁူဝ်ပဝ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ဝဵင်းၵႃလီ့ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -   “ ဢေႃႈၶႃႈပီၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸတ်းႁဵၼ်းၼႂ်းလိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဢေႃႈ မိူဝ်ႈၵူႈပီတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်မေႇ ပီၼႆႉလႆႈယိူင်းထိုင်...

ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး (Shan Community College) တေၸတ်း ပၢင်ယိုၼ်ႈ မွပ်ႈဝႂ်ၶူး ပွၵ်ႈၵမ်း(2)

ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး (Shan Community College) တေၸတ်း ပၢင်ယိုၼ်ႈ မွပ်ႈဝႂ်ၶူး ပွၵ်ႈၵမ်း(2)  တီႈဝၢၼ်ႈလွႆတႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီႉၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၼႂ်းႁူဝ်ပီ2023 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 23 ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် တူင်ႇၵူၼ်းတႆး (Shan Community College) တေၸတ်း ပၢင်ယိုၼ်ႈ မွပ်ႈဝႂ်ၶူး ပွၵ်ႈၵမ်း(2)  တီႈဝၢၼ်ႈလွႆတႆးလီ...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွၺ်တႆးလီ တီႈသုၵ်ႈသီလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႁိူင်းႁိူဝ်ႈ

ပိူဝ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းပေႃးတေသိုပ်ႇသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇယိုၼ်းယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်လႆႈထႅင်ႈၼႂ်းမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႃႇၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ တေလႆႈၸၼ်ႉသုင် ၊ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်လူဝ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း လွၵ်းၸွမ်းလၢႆးမၼ်းဝႆႉ ၸင်ႇတေမိူၼ်ၼင်ႇတၢင်းၶႂ်ႈပဵၼ်။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸင်ႇမီးမႃး ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလၢႆလၢႆတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵႃလိ လွၺ်တႆးလီ ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢၼ်မီးပၵ်းပိူင်ၸၼ်ႉသုင် လႄႈ ပဵၼ်တီႈဢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းတႆး ဢၢမ်းၶွႆ ၶႂ်ႈၵႂႃႇထိုင်ၵႂႃႇႁဵၼ်းတီႈၼိုင်ႈ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွၺ်တႆးလီ ၸႄႈဝဵင်းၵႃလိ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႃလီႉ  ၸတ်းပၢင်လဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 75 ပီ

ဝဵင်းၵႃလီႉ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း တႃႇလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်လႄႈတႃႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ တေမၼ်ႈၵိုမ်း  မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 75 ပီ တေထိုင်ၼႆႉ။     မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း  ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵႃလီႉ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပိုတ်ႇပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ...

ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်တၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းၵႃလီႉ ပေႃးဢမ်ႇတူမ်းသူပ်း၊ ဢမ်ႇတိုဝ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ တေၺႃးမႂ်

ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်တၢင်းလူင် ၼႂ်းဝဵင်းၵႃလီႉ ၽႂ်ဢမ်ႇတိုဝ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း ၸိုင် ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၵႃလီႉ ႁိုဝ် တပ်ႉၸုမ်း 7  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေမႂ်ငိုၼ်း ႁူဝ်ႁဵင်တေႃႇႁူဝ်မိုၼ်ႇၵျၢတ်ႉ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ တပ်ႉၸုမ်း 7 လွႆတႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီႉ ၸႄႈဝဵင်ၵုၼ်ႁဵင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၶူဝ်ၼမ်းၶူင်းတႃႈၵေႃႈ တီႈလႆႈယႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းႁဵင်ႁူၵ်းပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉပျႃး

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉၶူင်း တႃႈၵေႃႈၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးၶၼ်ငိုၼ်း ႁဵင်ႁူၵ်းပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉပျႃး (1.6 ပီႊလီႊယၼ်ႊ) လႄႈ ၵုမ်းၵမ်တူဝ်ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 18/11/2020 ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်ၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းရူတ်ႉၵႃး လမ်းၼိုင်ႈ တီႈလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ၶူဝ်ၼမ်ႉၶူင်း တႃႈၵေႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။...

Latest news

- Advertisement -spot_img