Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

ပၢင်ၶုၵ်ႉထူပ်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 66 ပီ တီႈၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼွႆႈသေႃးယၼ်ႇတ

21 မေႊၼႆႉ လုၵ်ႈလၢင်းလုၵ်ႈၼွင်ႉလႄႈ ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းလုၵ့်ၽိုၼ်ႉ တီႈၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼွႆႉ သေႃးယၼ်ႇတ ဝၼ်းတီႈ 21/05/2024 ပဵၼ်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 66 ပီ  - ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၵဝ်ႇလႄႈ ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢိၵ်ႇလုၵ်ႈလၢင်းပီႈၼွင်ႉၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတလႄႈ တင်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျေႃႇ လၵ်းတႅင်ႇ ပဵင်းလူင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တီႈၶုမ်ၵုတ်း...

ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ May 21 ၼႆႉ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မီးဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်!

ဝၼ်းတီႈ 21/5/2024 ၼႆႉ မႅၼ်ႈဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ (ၸိုင်ႈတႆး) ၶွပ်ႈတဵမ် 66 ပီလႄႈ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉမႃး တႃႇၵွပ်ႇၵူႈ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁႂ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃလႄႈ လႆႈလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်။ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈ ၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ သိုပ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်...

မေႊ 21 ၶိုၵ်ႉၶမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈတေႃႇတႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်

“ဝၼ်းတီႈ  21 လိူၼ်မေႊ” ၵွပ်ႈသင်ႁဵၵ်ႈၶၢၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ဝၼ်းလုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉ ဢဝ်ပဵၼ်ၵၢၼ်ၾုၵ်ႇၾင်ၸႂ်ၵၼ်ၼႅၼ်ႈ ၼၵ်းပၵ်းၸႂ် ယွင်ႈၵုၼ်းယွင်ႈမုၼ်ဢူငဝ်း ၸိူဝ်းၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉပိုၼ်း ၸဵမ်လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ ၼႂ်းၸိူဝ်း ၽူႈႁၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလၢႆပၢၼ်လၢႆသႅၼ်းမႃး 66 ပီ ၼပ်ႉတင်ႈတႄႇ 1958 ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်မေႊ။   ပိူင်လူင်မၼ်းလူၺ်ႈၵၢၼ်ဢမ်ႇယုမ်ႇၸႂ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈၸႂ်ၵၼ်သေႁဵတ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇပၢင်လူင်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12...

ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်သၢင်ႈပိုၼ်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၶုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

ဢဝ်ႁိူဝ်ႇလိူတ်ႈၼမ်ႉတႃ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈၾင်တိုၼ်း သၢင်ႈပိုၼ်းၵၢၼ်ယႂ်ႇလူင်သုင်သုတ်း တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း လူၺ်ႈသၢႆၸႂ် ၽူႈႁတ်းငၢၼ် 31 ၵေႃႉ ႁဵတ်းပၢင်ၵိၼ်ၼမ်ႉသၸ်ႉၸႃ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေ ယွမ်းဢဝ် ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ တူဝ်ၸႂ် ႁူမ်ႇတူမ်းပူသိူဝ်ႇၼိူဝ်ၶႂၢၵ်ႇၼၢမ် ပိူဝ်ႈပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းပႆ သူႇၸူးပဝ်ႉမၢႆဢဵၼ်းဢၢၼ်း “ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်” ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇမိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃ”။ ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၵၢပ်ႈပၢၼ်ၽွင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈၵၢၼ်ၶူပ်းၶွပ်ႈ 10 ပီၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေ ယွမ်းၶၢႆးပွႆႇမိူင်းတႆးၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ။...

ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တေထိုင် 65 ပီပႆႇႁၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီ

ယူႇယူႇလိူၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းလိူၼ်မေႊထႅင်ႈယဝ်ႉ ပေႃးၼပ်ႉတႄႇဢဝ်ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ် ၶႂၢၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၶဵၼ်ၶွင်တႆးၸိုင် ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 1958 လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တေႃႇမႃးထိုင်ပီၼႆႉ လိူၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၶွပ်ႈ 65 ပီတဵမ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ  21 ၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵေႃႈတင်ႈပဵၼ်မႃးၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်ဢဵၼ်းဢၢၼ်းတႃႇတိုၵ်းလိုပ်ႈႁေႃႈပႅတ်ႈၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၶႂၢၵ်ႈမိူင်းသေ ပူၵ်း တင်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ ၼႆလႄႈ တႄႇဝၼ်းၼၼ်ႉထိုင်ဝၼ်းၼႆႉ လႅပ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈသင်မႃးၵႃႈႁိုဝ်...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉ ၊ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 2000 ပၢႆ။ ပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/12/2022 ။ ပၢင်ၵႅဝ်ႈတႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း။ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၊ လုၵ်ႈတပ်ႉ ဢိၵ်ႇပႃးပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်မႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းမူတ်းမီး 2081...

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ မေႊ 21 ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 64 ပီ

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈ(တၢၼ်ႈၶႆႈ) မၢႆတွင်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 64 ပီ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆး (Online) ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းထွမ်ႇငိၼ်း 40 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ထိုင် 10 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်း ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းဝၼ်း(မိူင်းၶႄႇ) ဢွၼ်တႄႇၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈလိုမ်းတူဝ်

လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်း 1958 ၶၢဝ်းၵၢင်ၼႂ်ယၢမ်း 7 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းဝၼ်း(မိူင်းၶႄႇ) ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸဝ်ႈၼွႆႉ သေႃးယၼ်ႇတ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 30 ၵေႃႉ (ပႃးမၼ်းၸဝ်ႈ= 31 ၵေႃႉ)  ၵိၼ်ၼမ်ႉသၸ်ႉၸႃႇ ၵၼ်၊ ႁူမ်ႈၵေႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်း ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်...

မေႊ 21 ၶွပ်ႈတဵမ် 64 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလၵ်ႉမွင်း သိုၵ်းတႆးလမ်ၼမ်ႉယၵ်းမိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

မႂ်ႇသုင်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ--- မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းသဝ် လိူၼ်မေႊ 21ဝၼ်းၼႆႉ ၶွပ်ႈႁွပ်ႈထိုင်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တဵမ်ထူၼ်ႈ 64 ပီယဝ်ႉ။ မိူဝ်ပီ 1958 လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်းၼၼ်ႉ သေႃးယၼ်ႇတ ဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈၼွႆႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 31 ၵေႃႉ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယၼ်ႇၸႂ် ၵိၼ်ၼမ်ႉသတ်ႉၸႃႇ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပွင် ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ...

SSPP တေႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ 64 ပီတဵမ် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီ ယၢမ်ႈၸတ်းမႃး

ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵွပ်ႇၵူႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 64 ပီတဵမ် ပီၼႆႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP တေၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ မိူၼ်ၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 21/5/2022 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵွပ်ႇၵူႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 64 ပီ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈ...

RCSS တေၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 64 ပီ လူၺ်ႈလၢႆးၵႅပ်ႈ

RCSS တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 64 ပီ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လူၺ်ႈလၢႆးၵႅပ်ႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 21/5/2022 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵွပ်ႇၵူႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 64 ပီ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး...

ၵၢဝ်ႇလဝ်ႈၶႆႈၵႂၢမ်းလင် ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးပဵၼ်သင်

တႄႇၵဝ်ႉႁၢၵ်ႈငဝ်ႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၾိုၼ်ႉၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမီးမႃး တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်မေႇ 1958 တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈႁဝ်းမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉႁၵ်ႉၸၢတ်ႈႁၵ်ႉၶိူဝ်း ႁၵ်ႉဝၢၼ်ႈႁၵ်ႉမိူင်း မီးၵၢၼ်ပႅင်းၸင်းၶႅၼ်ႉၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်း ၽူႈမႃးပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆ ၽူႈမႃးၶီႇ ၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ၸင်ႇမီးၸႂ်ၶႂ်ႈတွပ်ႇတႅၼ်းၶႂ်ႈၵွပ်ႇၵူႈဢဝ်ၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ မီးၸႂ်ႁတ်းတိုၵ်း ႁတ်းသူႈ ၵွင်ႈတေႃႇၵွင်ႈ လႅဝ်းတေႃႇလႅဝ်းၵေႃႉတေႃႇၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵႃႇထႃႇၾွၼ်ႉထွင်ႈဢူမ်သူပ်း ၾင်မၵ်းပၵ်းၼႅၼ်ႈၼႂ်းဢူၵ်းၼႂ်းၸႂ်ႁဝ်းပိူင်လဵဝ်။ ၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ် ပိူင်ၵၢၼ်ပၢႆးတိုၵ်းလၢႆးတိုၵ်း...

ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 62 ပီ လႄႈ ၵၢပ်ႈၵႃႇလ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉ ပိူင်ပဵၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်း ပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 62 ပီၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ႁူႉၸၵ်းၵၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆး မေႊ 21 ဝၼ်း ၼႆၵၼ်ယဝ်ႉ။ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ တႄႇမႃးမိူဝ်ႈပီ 1958 လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်းသေ...

Latest news

- Advertisement -spot_img