Thursday, June 20, 2024

ၵၢဝ်ႇလဝ်ႈၶႆႈၵႂၢမ်းလင် ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးပဵၼ်သင်

Must read

တႄႇၵဝ်ႉႁၢၵ်ႈငဝ်ႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၾိုၼ်ႉၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမီးမႃး တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်မေႇ 1958 တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈႁဝ်းမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉႁၵ်ႉၸၢတ်ႈႁၵ်ႉၶိူဝ်း ႁၵ်ႉဝၢၼ်ႈႁၵ်ႉမိူင်း မီးၵၢၼ်ပႅင်းၸင်းၶႅၼ်ႉၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်း ၽူႈမႃးပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆ ၽူႈမႃးၶီႇ ၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ၸင်ႇမီးၸႂ်ၶႂ်ႈတွပ်ႇတႅၼ်းၶႂ်ႈၵွပ်ႇၵူႈဢဝ်ၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ မီးၸႂ်ႁတ်းတိုၵ်း ႁတ်းသူႈ ၵွင်ႈတေႃႇၵွင်ႈ လႅဝ်းတေႃႇလႅဝ်းၵေႃႉတေႃႇၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵႃႇထႃႇၾွၼ်ႉထွင်ႈဢူမ်သူပ်း ၾင်မၵ်းပၵ်းၼႅၼ်ႈၼႂ်းဢူၵ်းၼႂ်းၸႂ်ႁဝ်းပိူင်လဵဝ်။ ၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ် ပိူင်ၵၢၼ်ပၢႆးတိုၵ်းလၢႆးတိုၵ်း ၽႅၼ်ၶၢဝ်းပွတ်းၶၢဝ်းယၢဝ်း ယင်းပႆႇမႅၼ်ႈလွၵ်းပႆႇတႅတ်ႈတေႃးလႄႈႁိုဝ် ဢိင်ဢဝ် ၸွမ်းသၢႆငၢႆငဝ်းလၢႆးသၢင်ႇတေႃႇ ထိုင်တႃႈလႂ် ၵဵဝ်ႇတႃႈၼၼ်ႉၵႂႃႇဝၼ်းဝၼ်းၵွႆးႁိုဝ်။

ၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ

ႁူႉႁႅင်းႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉႁႅင်းၶဝ် ႁူႉႁႅင်းၶဝ်ဢမ်ႇႁူႉႁႅင်းႁဝ်း ႁူႉၽႅၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉၽႅၼ်ၶဝ် ႁူႉၽႅၼ်ၶဝ်ဢမ်ႇမေႃတမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ႁဝ်းလႄႈ ၸင်ႇလုတ်ႈႁူဝ် လုတ်ႈႁၢင် ပွတ်းၵၢင်ဝၢင်ႈပဝ်ႇ  လၢၵ်ႈထူလၢၵ်ႈထႆလူမ်ႉလုၵ်ႉၶုပ်ႉၵၢၼ်းၵၼ် ဢဝ်ပဵၼ်ၵၢၼ်ထူင်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ယၢဝ်းၼၢၼ်းမႃးႁူၵ်းသိပ်းပီပၢႆ ၵမ်းၵမ်းၶိုၼ်းလႆႈတႄႇငဝ်ႈ ၵ ၶ င လိုမ်ႉမႂ်ႇ လဵၵ်ႉယႂ်ႇ ပွင်းဝႅပ်ႈ ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးလၢႆၸုပ်ႈလၢႆပၢၼ် ၵမ်းလီၵမ်းၸႃႉ တၢင်ႇၵေႃႉတၢင်ႇၶႅၼ်ႇ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ ယူႇၵေႃႉၸိၵ်းၵေႃႉလွႆ ၵႆႇၼိုင်ႈတူဝ်ၶၼ်ၼိုင်ႈငွၼ်ႈ ထမ်ႈၽႂ်ၵေႃႈသိူဝ်မၼ်း ၵွင်ႉၽႂ်ၵေႃႈဝႃႈမၼ်းယမ် ႁဝ်းတေႃႇႁဝ်းၵုမ်ႇၽိတ်းမေႃး တိုၵ်းတေႃးၵၼ် ၼမ်လိူဝ်တိုၵ်းလိုပ်ႈၽူႈၶဵၼ် ၼပ်ႉပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၶမ်လိုၵ်ႉယူႇတႂ်ႈၵူၼ်ႈမေႃႈၼရူၵ်ႉ(ငရၢႆး)လူင်ၼႆႉႁိုဝ်။

- Subscription -

တၢင်းတုၶ်ႉယၢၵ်ႈၵွတ်းၽၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးတီႈပိုင်ႈ ၼမ်ႉတႃယိုင်ႈလၢင်းႁူၺ်ႇယွႆႉယမ်းၵႅမ်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉႁႅင်ႈတွၼ်ႉႁိူတ်ႇသေမိူဝ်ႈ သေၶၢဝ်း  ႁိူဝ်ႉၵဝ်ႇပႆႇတၼ်းႁၢႆ ႁိူဝ်ႉမႂ်ႉပေႃးၽုတ်းမႃးၵႂ်ႈမႃးၵၢႆထႅင်ႈ ငိူင်ႉဝႄႈၽေးသိုၵ်း ပၢႆႈဢွၵ်ႇၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ၶိုၼ်းမႃး ပႆႇတၼ်းႁိုင် ပေႃးတေလႆႈပၢႆႈထႅင်ႈ ႁဵတ်းၼႆလူင်ယူႇတိၵ်းတိၵ်း ဢမ်ႇမီးၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းငၢၼ်း ႁိူၼ်းယေးတိုၵ်ႉႁဵတ်းယဝ်ႉ ပႆႇတၼ်းသင် ပေႃးထုၵ်ႇၽဝ်ယဝ်ႉၽဝ်ထႅင်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတေႁဵတ်းႁိုဝ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတေႁဵတ်းႁိုဝ်မၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်လႆႈ ၵမ်ႉဝႃႈ ၵဵပ်းသိုၵ်း ၵမ်ႉဝႃႈၵဵပ်းငိုၼ်း လုၵ်ႉဢွၼ်ႇပဵၼ်တိုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယင်းပႆႇတၼ်းယႂ်ႇ မၢႆႁူဝ် တႃႇတေဢဝ်မႃးႁဵတ်းသိုၵ်းယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼႆ ၵူၼ်းမိူင်း တေႁဵတ်းႁိုဝ်မီးငိုၼ်းမီးတွင်း တေဢဝ်ငိုၼ်းတီႈလႂ်မႃးပူၵ်းပွင်ၽဝတူဝ်ၵဝ်ႇ တေဢဝ်ငိုၼ်းတီႈလႂ်မႃးသႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းဢၼ်မီးၼမ်ပေႃးၵပ်ႉၵိဝ်ႇ ၸွမ်းၵဵပ်းၸွမ်းယွၼ်းၶွၼ်ႇ လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ပေႃးတဵမ်ၵႂႃႇသဵင်ႈ။

ပေႃးမႃးၵၢဝ်ႇလဝ်ႈၶႆႈတူၺ်းၶိုၼ်းဝၼ်းလင် ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးပဵၼ်သင်

ဝၢႆးသေဝၼ်းတီႈ 4 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ1948 မိူင်ႈႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ႁူမ်ႈတင်းမၢၼ်ႈဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ။ မၢၼ်ႈႁဵတ်းၵႅင်ႈၸႂ်လီ ၸႂ်ဝၢၼ် ယူၵ်ႉဢဝ်ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈ (ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ယွင်ႁူၺ်ႈ) ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ။

1958 ဝၢႆးမိူင်းတႆးမိူင်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်မႃးလႆႈ 10 ပီ ႁူႉဝႃႈ ထုၵ်ႇမၢၼ်ႈလႅၼ် မၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးၵတိသၸ်ႉၸႃး ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ယဝ်ႉ တေလႆႈတိုၵ်းဢဝ်ၶိုၼ်းၵွႆးယဝ်ႉၼႆလႄႈၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼွႆႉ (ငိူၵ်ႈၵၢင်လၢႆး) ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်း 30 ၵေႃႉ တင်းတူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ 31 ၵေႃႉ ၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း “ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်” ႁဵတ်းၵၢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ NSH မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်မေႊ 1958 ၼၼ်ႉမႃး။

1959 ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းတႆးမွပ်ႈဝၢင်းဢမ်းၼၢၸ်ႈပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႆး (ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ်မၢၼ်ႈ)

1960 ၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ SSIA

1961 ၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး SNUF/SNA

          ပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူႈၸႄႈမိူင်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး – တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း ပဵၼ် ၾႅတ်ႉၻရိူဝ်ႊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ    

          (ၸဝ်ႈငႃးၶမ်း) ၵဵင်းတုင် ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းႁၢၼ်ၸိုင်ႈတႆး SNA

1962 ၼေႇဝိၼ်းႁုပ်ႈယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈ

1963 ၼေႇဝိၼ်းႁွင်ႉဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းတႆးၵေႃႈၵႂႃႇဢုပ်ႇၸွမ်း

1964 မႁႃၻေႊဝီႊၸဝ်ႈၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်း ၼၢင်းၾႃႉယွင်ႁူၺ်ႈ ၵေႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA

         ၵႃႇၵွႆႇယေး လွႆမေႃႇ ၸုမ်းၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းတႆးႁူမ်ႈပွင်း SUA

1968 ပႃႊတီႊၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ CPB မႄႇၶႂၢၵ်ႈၼႃႈလိၼ် ယိုတ်းလႆႈပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၵမ်ႈၼမ်လႄႈ ပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းမိူင်းတႆး  

          မၢင်တီႈ

1969 ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ SURA

1971 SSA ပူၵ်းတင်ႈပႃႊတီႊမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP တီႈပွတ်းႁွင်ႇ

1972 SSA လႄႈ SURA တိုၵ်းၵၼ်တီႈပွတ်းၸၢၼ်း/ပွတ်းႁွင်ႇ

1973 SSPP/SSA ၵႂႃႇၵပ်းသိုပ်ႇမိူင်းၶႄႇ တႃႇလႆႈႁႅင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ

1975 SSA ပွတ်းႁွင်ႇလႄႈပွတ်းၸၢၼ်း တႅၵ်ႇၵၼ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသဵၼ်ႈတၢင်းသွင်သဵၼ်ႈ ၾၢႆႇသၢႆႉ/ၾၢႆႇၶႂႃ (လႅင်/ၽိူၵ်ႇ)

1978 SSA ၶိုၼ်းႁွမ်းၵၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢမ်ႇမိူင်း လူင်းမႃးပွတ်းၸၢၼ်း ၵႂႃႇႁိၼ်တႅၵ်ႇ SUA သေႁၢႆလၢႆပႅတ်ႈ

1979 SSA ၶိုၼ်းႁွမ်း CPB

1981 SURA လႄႈ SSA ၶိုၼ်းတႄႇၶဝ်ႈႁႃၵၼ်

1982 ထႆးပိုတ်ႇသိုၵ်း တိုၵ်း SUA တီႈႁိၼ်တႅၵ်ႇ (ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ – ၾႃႉလင်) လႆႈထွႆဢွၵ်ႇလႅၼ်လိၼ်ထႆး

1983 ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ယိုၼ်းမိုဝ်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

1984 SURA တင်း SSA ပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇမႂ်ႇဢွၼ်ႁူဝ် ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တင်ႈၶွင်ႊသီႊၸိုင်ႈတႆးလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ TRC/TRA

1985 SUA မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း TRC ပဵၼ်မႃး SSRC/MTA

1988 ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းသူဝ်ႊသျႄႊလိတ်ႉမၢၼ်ႈ BSPP ၶွင်ၼေႇဝိၼ်း ယိပ်းၵမ်ဢမ်းၼၢၸ်ႈမႃး   

          26 ပီ

1989 CPB တႅၵ်ႇ (တပ်ႉၸုမ်း 815 ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ UWSA 768 လႄႈ SSA တႄႇၵိုတ်းသိုၵ်းတင်းမၢၼ်ႈ

          ၵေႃႇတင်ႈ SNLD ပႃႊတီႊငဝ်ႈငုၼ်းၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး

1990 ပၢင်လိူၵ်ႈတင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ပေႉၼႂ်းမိူင်းတႆး

1991 ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းသဵင်ႈၵမ်ႊ

          ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၼ်ႇပင်းယႃႉလႅဝ်

1993 MTA ႁိူင်း ႁူဝ်မိူင်းၶုၼ်သႃႇၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်တူဝ်ႈတင်းလူၵ်ႈ

1995 ၸဝ်ႈၵၢၼ်းယွတ်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ MTA ၵႂႃႇပူၵ်းတင်ႈ SSNA ၵိုတ်းသိုၵ်းတင်းမၢၼ်ႈ

1996 MTA ဝၢင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ

          SSNA + SSA တင်ႈတႅဝ်းႁူမ်ႈ ၸုမ်းငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈတႆး SSPC ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း သိုပ်ႇတင်ႈၶိုၼ်း SURA

          SSPC + SNLD ႁူမ်ႈတင်ႈၵေႃၵပ်းသၢၼ် SSCC

          ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလိုပ်ႈႁေႃႈၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းၸၢၼ်း 7 – 8 ၸႄႈဝဵင်း   

          ဝၢၼ်ႈလူႉမိူင်းႁၢမ်း ၵူၼ်းမိူင်း 300,000 ပၢႆ တူၵ်းၵိၼ်းပၢႆႈတၢႆ/ႁၢႆ SSA + SSNA + SURA  3  ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၽွမ်ႉလႆႈ 

          ၸႂ်ၵၼ် ပဵၼ်ၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်းၸုမ်းလဵဝ် SSNO လႄႈတပ်ႉသိုၵ်း SSA ဢၼ်လဵဝ်

          တႆးၼွၵ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်တင်ႈ ႁူမ်ႈတုမ်ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊၸိုင်ႈတႆး SDU

1997 တႆးလႆႈၶဝ်ႈပႃးပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း UNPO (မုၵ်ႉၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ)

          သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်ဢဝ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင်

1998 SURA လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈလႄႈၶိူင်ႈမၢႆသိုၵ်း ပဵၼ် SSA-S ၸွမ်းၶေႃႈလႆႈၸႂ် 3 ၸုမ်းတီႈသႅင်ၵႅဝ်ႉ မိူဝ်ႈ13/09/1996

          SSCC လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈပဵၼ် JAC

1999 SSA-S လႄႈၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ လုၵ်ႉငဝ်ႈငုၼ်း SNLD ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်ႈၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးသိုၵ်း RCSS ထႅင်ႈ

          28/03/1999 ၼၢင်ႈယိင်းတႆး ၼွၵ်ႈမိူင်း ၵေႃႇတင်ႈၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး(SWAN)။ 

2000 ၸဝ်ႈၸၢင်ႉယွင်ႁူၺ်ႈ ဢွၼ်ၸတ်းပၢင်ၵုမ်တႃႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း(တီႈၼွၵ်ႈမိူင်း)

          ၶိၼ်ႇၺုၼ်ႉ တေႃႉပီႈၼွင်ႉဝ လူင်းမႃးယူႇပွတ်းၸၢၼ်း

2002 RCSS/SSA ၶဝ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈ ပၢင်ၵမ်ႉၵေႃႇ မႂ်ႇသုင်

2004 ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၵၢၼ်းယွတ်ႈ ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး SSNA၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၶွင်ႊသီႊငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈတႆး   

          SSPC,JAC  လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် 14/03/2004 တီႈၶၢႆးသိမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

          ၸဝ်ႈၸၢင်ႉယွင်ႁူၺ်ႈ သဵင်ႈမုၼ် 24/07/2004  ၸဝ်ႈၸၢမ်မႂ်ႇ သဵင်ႈမုၼ် 30/07/2004

2005 ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ထဝ်ႈၵႄႇၼွၵ်ႈမိူင်း 5-6 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ISG 25/03/2005

          17/04/2005 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ISG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵွၼ်းၶေႃ။ 

           သိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇသိုၵ်းဝ ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းလွႆတႆးလႅင်း

2010 ၵေႃႇတင်ႈပႃးတီႊ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP /  ၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ 2010

2011 ၶွင်ႊသီႊဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းသိုၵ်း။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈဝႃႈမီးၵၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းသိုၵ်း  

          ယဝ်ႉၵေႃႈ ယင်းသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈယူႇလၢႆပၢင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း