Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လူႉလွၼ်ႇ

ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉတီႇယသထၢၼ် မႄႈတႅင် ၵဵင်းမႆႇ လူႉလွၼ်ႇ

ၸဝ်ႈသြႃႇဝႃႇရိၼ်ႇတ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉတီႇယသထၢၼ် (တႆး) လူႉလွၼ်ႇ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၸပ်းတူဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 5/1/2022 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:19 ၸဝ်ႈသြႃႇဝႃႇရိၼ်ႇတ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉတီႇယသထၢၼ် (ၵျွင်းတႆး) ၸႄႈဝဵင်းမႄႈတႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လူႉလွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် သဵၼ်ႈလိူတ်ႈႁူဝ် ၸႂ်တိပ်ႇ၊ တၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင်၊ တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်ဢိၵ်ႇထႅင်ႈတၢင်းပဵၼ်လၢႆလၢႆမဵဝ်း ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈ 74 ပီ ဝႃႇ...

ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်း ဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေဝႆႉ 100 ဝၼ်း

ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈသြႃႇၼင်ႈၵျွင်း ဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေလုမ်းလႃးဝႆႉတီႈဝတ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 100 ဝၼ်း (3 လိူၼ်) ယဝ်ႉၸင်ႇပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်သၢင်းၵဵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။   ဝၼ်းတီႈ 3/12/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၶူးဝႃးဢႃးၼူၼ်း ဢႃယု 66 ပီ ဝႃႇၸဝ်ႈလႆႈ 44 ဝႃႇသႃ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵျွင်း...

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၸႃႇရိင်ႇတ ဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ပိတၵၢတ်ႈ မိူင်းတူၼ် ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၸႃႇရိင်ႇတ မႁႃသတ်ထမ်မ ၸေႃတိၵထၸ မႁႃၼႃယၵ ဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇပိတၵၢတ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ်  ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇ ႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၽွင်းဢႃယု 100 ပီလႄႈ ဝႃႇသႃ 80 ဝႃႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/12/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5:45 မူင်း ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၸႃႇရိင်ႇတ...

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတေသၢင်းၵဵဝ်ႇၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေး မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ (ၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေး) ၸဝ်ႈပေႃးရိသ   ဢႃယုၸဝ်ႈ  47 ဝႃႇတေႃႇ 35 ဝႃႇ ထမ်ႈၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ဢၼ်လူႉလွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝၼ်းတီႈ 1/9/2021 ၼၼ်ႉ တေၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ 2/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 3 မူင်း ။ ဝၼ်းတီႈ 1/9/2021 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ...

ၸဝ်ႈၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေး ႁူဝ်ပူင်း လူႉလွၼ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 1/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:45 မူင်း မုၼ်ၸဝ်ႈၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေး (ၸဝ်ႈပေႃးရိသ)  ဢႃယု 47 ပီ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူႉလွၼ်ႇသဵင်ႈမုၼ် လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၵျွင်းမၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်တိုဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ။ တၵ်ႉၵႃႇမၼ်းၸဝ်ႈၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းမီး ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း ၽွင်းဢႃယု 63 ပီ ဝႃႇတေႃႇ 33 ဝႃႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:50 မူင်း ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းမီး  (ၽတ်ႉတၼ်ႇတ ဝိမလ) ဝတ်ႉၾႃႉထၢတ်ႈႁူဝ်ၼမ်ႉ မိူင်းလဵၼ်း လႆႈ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၽွင်းဢႃယု 63 ပီ ဝႃႇတေႃႇ 33 ဝႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပႄးတမ်းၸႂ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃး...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလူႉလွၼ်ႇထင်တီႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈလေႃႉၼေႃႇ  ဢိူင်ႇလေႃႉၼေႃႇၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း လူႉလွၼ်ႇထင်တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 14/7/2020 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ၸဝ်ႈသြႃႇၼင်ႈၵျွင်း၊ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်သၢမ်ၸဝ်ႈသၢမ်ၵေႃႉ  ဝတ်ႉၵျွင်းလေႃႉၼေႃႇ  ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၢင်ႈၵႂႃႇပတ်းဝၢင်းၵျွင်းသေ ၵႂႃႇၶီႈလိုတ်းၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ။ ဢူးဢေးမွင်ႇ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸေႈမိူင်း ၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  ၸဝ်ႈသြႃႇဢႃယု 36...

Latest news

- Advertisement -spot_img