မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလူႉလွၼ်ႇထင်တီႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

0
349

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈလေႃႉၼေႃႇ  ဢိူင်ႇလေႃႉၼေႃႇၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း လူႉလွၼ်ႇထင်တီႈ။

Photo Credit to မိုင်းညီမောင်ဉီး – ၸဝ်ႈသြႃႇၼင်ႉၵျွင်း လေႃႉၼေႃႇ ဢၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇသေ လႆႈလူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ

ဝၼ်းတီႈ 14/7/2020 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ၸဝ်ႈသြႃႇၼင်ႈၵျွင်း၊ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်သၢမ်ၸဝ်ႈသၢမ်ၵေႃႉ  ဝတ်ႉၵျွင်းလေႃႉၼေႃႇ  ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၢင်ႈၵႂႃႇပတ်းဝၢင်းၵျွင်းသေ ၵႂႃႇၶီႈလိုတ်းၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ။

Photo Credit to မိုင်းညီမောင်ဉီး – တိၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ

ဢူးဢေးမွင်ႇ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸေႈမိူင်း ၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –  ၸဝ်ႈသြႃႇဢႃယု 36 ပီ ဝႃႇတေႃႇလႆႈ 16 ဝႃႇသႃ လႆႈလူႉလွၼ်ႇထင်တီႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢႃယု 20 ပီ  တၢႆထင်တီႈ။ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈ  ။ – ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း တၢင်ႇဝႆႉၶႅပ်းႁၢင်ႈၼိူဝ် ၾေႉသ်ပုၵ်ႉတႄႉ လႆႈႁၼ်မႅၼ်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႇသႂ်ႇတွင်ႉပုမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သမ်ႉပေႃးတႅၵ်ႇၵီႈ၊မိုဝ်းသၢႆႉပုတ်းၶၢတ်ႇ။ ၶႃၶႅၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းယွၵ်းသိၵ်ႇ။ ၸဝ်ႈသြႃႇတႄႉ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇတင်းတူဝ်။ တိူဝ်ႉၺႃးတီႈၼႃႈၼမ်။ ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈသြႃႇ တေဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းလေႃႉၼေႃႇ မွၵ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈသေ ၸင်ႇၽဝ် ဝႃႈၼႆ။

 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၸုမ်းလႂ်မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉဢမ်ႇႁူႉ။ ထုင်ႉၼၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင် ၵူႈၸုမ်း။ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵႆႉၵႆႉမႃးလိုဝ်ႈသဝ်း ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ၊ မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ႈလိုဝ်ႈထိုင်ႈၼႂ်းဝတ်ႉၵျွင်း ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼင်ႇၵဝ်ႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလေႃႉၼေႃႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ သေပႆႇတႅၵ်ႇ လႅပ်ႈတေမီးထႅင်ႈယူႇ။ ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်တႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈတႄႉတႄႉ၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမႃးၽဵဝ်ႈပၼ်မၢၵ်ႇ ၸိူဝ်းႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉမူတ်းမူတ်း-  ဝႃႈၼႆ။  

ဝၢၼ်ႈလေႃႉၼေႃႇၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆတင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းမွၵ်ႈ 30 လၵ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE