ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်း ဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေဝႆႉ 100 ဝၼ်း

104

ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈသြႃႇၼင်ႈၵျွင်း ဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေလုမ်းလႃးဝႆႉတီႈဝတ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 100 ဝၼ်း (3 လိူၼ်) ယဝ်ႉၸင်ႇပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်သၢင်းၵဵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Image: ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်း ဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ

  ဝၼ်းတီႈ 3/12/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၶူးဝႃးဢႃးၼူၼ်း ဢႃယု 66 ပီ ဝႃႇၸဝ်ႈလႆႈ 44 ဝႃႇသႃ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵျွင်း ဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ (ဝတ်ႉတႃႈၸေႈ)  ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး လူႉလွၼ်ႇၶဝ်ႈပူၺ်ႈ သူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်တႂ် ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ် မီးဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃသူၼ်ၻွၵ်ႊ ၼႆယဝ်ႉ။

တၵ်ႉၵႃႇတပႄးၸဝ်ႈၶူး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃး တိုၵ်ႉမီးတီႈႁူင်းယႃ သူၼ်ၻွၵ်ႊၶႃႈဢေႃႈ။ ပႆႇပၢင်း မႃးတီႈဝတ်ႉၶႃႈ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၸိုင် ၸင်ႇတေပၢင်းယုၵ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် မႃးဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇသေတေဝႆႉ ႁိုင် 100 ဝၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸင်ႇတေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ၶႃႈ။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈလုမ်းလႃး လဵင်ႉလူ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ယူႇတီႈတၵ်ႉၵႃႇၽူႈ ပွင်ၵၢၼ်ဝတ်ႉ တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတူၺ်းထိုင်ၵႂႃႇၶႃႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လူႇတၢၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ၸွမ်းၵၼ် ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေၸွႆႈၶပ်းၶိုင်သိုဝ်ႇသၢၼ်ပၼ်ပႃးယူႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၶူးဝႃးဢႃးၼူၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်၊ လိူတ်ႈသုင်၊ တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ် ။ လႆႈၽႃႇတတ်း  မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 5 ပီ ။ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်တႂ်လႄႈ ၼိုင်ႈဝူင်ႈ  လႆႈၵႂႃႇၾွၵ်ႉတႂ်(လၢင်ႉတႂ်) 3 ပွၵ်ႈ မီးမၢးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ  ယဝ်ႉ။

တၢင်းပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵမ်းလိုၼ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသိူဝ်ႊ(မရဵင်း) တီႈတပ်းလၢမ်းၽႄႈ ထိုင်တီႈတွမ်ႇၼမ်ႉလီလႄႈ တီႈတွင်ႉ (ต่อมน้ำและ ช่องท้อง) လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃသူၼ်ၻွၵ်ႊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/10/2021 သေ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 3/12/2021 ၼႆႉ လႆႈၶဝ်ႈသူၼ် မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်။  

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၸဝ်ႈၵွၼ်း ဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ၼႆႉ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉသၢႆ လုၵ်ႉတၢင်းၵဵင်းတုင်မႃး။ ၸဝ်ႈႁဝ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈၽူႈႁၵ်ႉပႅင်း ၾိင်ႈလႄႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၸဝ်ႈၼိုင်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး ပီႈၼွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းမႆႇ လႆႈပိုင်ႈဢိင်ႁူမ်ႈငဝ်း ၸဝ်ႈမႃးတႃႇသေႇ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ