Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းၵႅတ်ႈ

သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ႈယူႇသဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇႁတ်းၼွၼ်းတီႈႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ဝၢႆးလင်ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းတဢၢင်းလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ယဵၼ်ၵႂႃႇသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးမီးတီႈဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ႈယူႇသဝ်းၼႂ်းဢိူင်ႇမိူ င်းယေႃ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ဢမ်ႇႁတ်းၼွၼ်းတီႈႁိူၼ်း လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇၼွၼ်းၼႂ်းသူၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 3-4 ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး သိုၵ်းၶၢင် သိုၵ်းတဢၢင်း ၶဝ်ႈယူႇသဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ မိူင်းယေႃ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6...

ဝၢၼ်ႈလူင် 2 ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ လႅဝ်ၽႅဝ်ႉယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်း

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉ 500 ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ တူၺ်းႁိူၼ်းယေးသူၼ်ၼႃး၊ ႁိူၼ်းယေးဝတ်ႉဝႃးလူႉၵွႆၼမ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 01/12/2023 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင် လႄႈဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ 2 ဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးတီႈဢိူင်ႇမိူင်းယေႃၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး၊ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၵၢတ်ႇ လႄႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆလႅဝ်ၽႅဝ်ႉလႄႈၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်လဵၵ်ႉၶေႃးၶူမ်။ ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၸင်ႇႁႃထိုင်ၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၶမ်ႈၼႆႉလႄႈ...

TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်းလႆႈပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႈယဝ်ႉ

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 24/11/2023 ဝႃႈ ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်းတဢၢင်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းဢူၺ်းလီ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၸမ်လိူၼ် သိုၵ်းတဢၢင်းယိုတ်းလႆႈ ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်း ဝၼ်းတီႈ 23/11/2023 ၼၼ်ႉ၊ ယိုတ်းလႆႈပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတိုၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းၼႆႉမႃး ႁိုင်ယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းၸွႆႈလႄႈ ဢမ်ႇယိုတ်းလႆႈငၢႆႈ။...

သိုၵ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ၸုမ်း ယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈ မိူင်းၵႅတ်ႈ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 300 ပၢႆ

သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်းလွႆ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇယူႇတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈမွၵ်ႈ 300 ။ ၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းဢၼ်မီး သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA သိုၵ်းရၶၢႆႇ AA သၢမ်ၸုမ်း ႁႅၼ်းသိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးတီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းယေႃ...

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတီႈၸဝ်ႈသူၼ်လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈမီးတၢင်း

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်မိူင်းၵႅတ်ႈ ။ ဝၼ်းတီႈ 27/6/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ဢူးၸၢႆးထုၼ်းယီႇ လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ/ယွမ်ႇ ၵၢင်ႉၵႄႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ဝႂ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ သူင်ႇၸူးၸဝ်ႈသူၼ်ၵူႈၵေႃႉ ၵဵပ်းငိုၼ်း ၼိုင်ႈၸဝ်ႈၼိုင်ႈႁဵင်ပျႃး ။ ၸၢႆးၶမ်းၸၢႆး ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းၵႅတ်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၶဝ်ႁဵတ်းဝႂ်သေၵဵပ်းဢေႃႈ။  ၸဝ်ႈသူၼ်ၼႆႉလႆႈသႂ်ႇ...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၸမ်မႃးသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ် တိုၵ်ႉၼမ်

ၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 8 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း ၸိူဝ်းပႆႇမီး ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် (မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ) တိုၵ်ႉမီးၼမ်။ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/7/2020 ၼၼ်ႉဝႃႈ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2020...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁၢမ်ႈလူတ်ႉတၢင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ် ၶၢမ်ႈၶူင်းသူင်ႇၶိုၼ်ႈၵုၼ်လူင် ႁူဝ်ပၢင်ႇ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉတၢင်းမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ် လတ်းၶၢမ်ႈၶူင်းၶိုၼ်ႈၸူး ၵုၼ်လူင်ႁူဝ်ပၢင်ႇ ၵူၼ်းၵႃႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ၸၢႆးသၢမ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်တၢင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်ၶိုၼ်ႈလႆႈမွၵ်ႈ 3-4 ဝၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵူၼ်းၵႃႉၵေႃႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးၶႆႈတၢင်ႇၶိုၼ်ႈတေလႆႈဢဝ်ဝႂ် ၵမ်ႉတီႈၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇလႄႈ တီႈၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ။ ပေႃးၵႂႃႇဢဝ်ဝႂ်သမ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်းပၼ်ငၢႆႈငၢႆႈတေဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၵႂႃႇ မွၵ်ႈၼၼ်ႉမွၵ်ႈၼႆႉၼႆသေ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်လူတ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ်မႃးၶမ်ဝႆႉတီႈမိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉၼမ်ႉတႄႉတႄႉၶႃႈ။  တင်းၵူၼ်းၵႃႉ တင်းၸဝ်ႈၼႃး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ။”...

 သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ယိုဝ်းၵၼ် 3 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ   သိုၵ်းၶၢင် ၊ သိုၵ်းလွႆ TNLA   လႄႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁိမ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၵွင်းမူး ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/02/2019 တင်ႈဢဝ်ယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းထိုင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img