Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ထုင်ႉယိူင်း

ၸၢႆးဢွၼ်ႇ ထုင်ႉယိူင်း ပႆႇၸၢင်ႈၽႃႇတတ်းၶေႃးၼဵင် မေႃယႃႁႂ်ႈၵိၼ်ယႃပႂ်ႉ

ၸၢႆးသိုဝ်ႉလူႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈထုင့်ယိူင်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇၽႃႇတတ်း ၶေႃးၼဵင်ယဝ်ႉ သေတႃႉ မေႃယႃႁႂ်ႈၵိၼ်ယႃႈယႃႁႂ်ႈၶေႃးၼဵင်လူတ်းယွမ်းထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈ ၽႃႇတတ်းဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 23/2/2023 မေႃသွၼ်လႄႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ် ၸၢႆးသိုဝ်ႉလူႇ ၵႂႃႇထိုင် ႁူင်းယႃလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈတႃႇၽႃႇတတ်း၊ ယူႇတီႈမေႃယႃၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ထႅင်ႈသေ ပၼ်ယႃႈယႃၵိၼ်ဝႆႉ ၊ ပေႃးႁူၺ်ႇၶေႃးၼၼ်ႉလူတ်းယွမ်းမႃးၸင်ႇတေၸၢင်ႈၽႃႇတတ်းဝႃႈၼႆ။ မေႃသွၼ်မွၵ်ႇပဝ်းႁွမ်သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ မေႃယႃၶဝ်တႄႉ တူၺ်းငဝ်းလၢႆးမၼ်းၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃ။ၶဝ်ဝႃႈ ၵွၼ်ႈၼိူဝ်ႉတီႈၶေႃးမၼ်းၼၼ်ႉ ပႆႇၸၢင်းတတ်းဢွၵ်ႇၵမ်းလဵဝ်...

ၵူၼ်းထုင်ႉယိူင်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈၼမ် ၵၢတ်ႇပေႃးႁၢမ်း

ၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇလီလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇလႅၼ်ၼမ် ဝၢၼ်ႈၵေႃႈယဵၼ် ၵၢတ်ႇၵေႃႈႁၢမ်း ၵၢတ်ႇတႆး 5 ဝၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးမႃးလႆႈပီပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၵၢတ်ႇ 5 ဝၼ်း ထုင်ႉယိူင်းၼႆႉ ႁၢမ်းမႃးႁိုင်ယဝ်ႉ တင်ႈတႄႇ ပီ 2022 ၼၼ်ႉမႃး။ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၼမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်...

ၼုမ်ႇၸၢႆးဢွၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၶေႃးၼဵင်ၶေႃးဢွမ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇၽႃႇတတ်း

ၼုမ်ႇၸၢႆးဢွၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈထုင့်ယိူင်း ပဵၼ်ၶေႃးၼဵင်ၶေႃးဢွမ်းတဵမ်လမ်းၶေႃး ထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇၽႃႇတတ်း။ ၸၢႆးသိုဝ့်လူႇ ဢႃႇယု 14 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈၵွင်းၶၢမ်၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ ထုင့်ယိူင်း၊ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၶေႃးၼဵင်ၶေႃးဢွမ်း တဵမ်လမ်းၶေႃးတင်းသွင်ၾၢႆႇ ထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇၽႃႇတတ်း။ ၸၢႆးဢူၵ့်ၵႃႇ တႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶႃႈဢွၼ်ၵႂႃႇ...

ၵူၼ်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၽွင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇၼႃး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸွမ်းၶႃ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ ၸၢႆးသေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆၶူး ဢိူင်ႇၼႃးတဵတ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင်   ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇၼႃး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵတ်း ဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ...

ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈထိုင်ပၢင်လူင် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈမႆႈၸႂ်

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းပၢင်လူင် ဝႆႉ လႆႈၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းထုင်ႉယိူင်းငဝ်းလၢႆးတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ယူႇသေတႃႉ မႆႈၸႂ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁိူၵ်ႈလႄႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽွင်ႈ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇတင်း RCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်၊ ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ႁူဝ်ပူင်း လူင်းမႃးထိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ် ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊၼႆႉ။  ၵူၼ်းထုင်ႉယိူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် 500 ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ 500 ပၢႆ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူဝ်းသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးတဵတ်ႇ၊ ဢိူင်ႇသၼဵၼ်း၊လႄႈပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းပၢင်လူင် ။ သိုၵ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇဢၼ်ပႃး (SSPP) တင်း RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်တၢင်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈယိူင်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးတင်ႈတႄႇဝၼ်သုၵ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 21/2/2022    ပၢႆႈမႃးယွတ်းယႅတ်းၵူႈဝၼ်း။ ၵူၼ်း ပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တၢင်းထုင်ႉယိူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ႁႅင်းလႄႈ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇႁိမ်းထုင်ႉယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈထိုင်ဝဵင်းပၢင်လူင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ 19/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇႁိမ်းဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ် ၼႅတ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် သွင်ႉပၢႆႈထိုင်ဝဵင်းပၢင်လူင်။ ၵူၼ်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ် တီႈၼမ်ႉၶွႆႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵတ်း ဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်းၼႆဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းမီးႁိမ်းႁွမ်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈလူင်းမႃးပၢင်လူင်ၶႃႈဢေႃႈ ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ...

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီတႆး TMF ပၼ်တၢင်းႁူႉလွင်ႈပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈ

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီတႆး Tai Medical Family လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉလွင်ႈပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ/ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လွၵ်း လၢႆးႁႄႉၵင်ႈ လုမ်းလႃး တူဝ်ၵဝ် ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/5/2021 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းပၢႆးယူႇလီတႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ လွၵ်း လၢႆး ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၽွင်းၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉ ၶၢဝ်းၾူၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img