Monday, May 29, 2023

CATEGORY

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၵဵင်းတုင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်လႄႈၶူးသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၵဵင်းတုင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း 11 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်သွၼ်ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 02/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 11 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်တင်း ၶူးသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈတႆး...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺႃလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝၼ်းတေၸတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်းသိပ်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇပၢႆးပၺႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်း တေလႆႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 7-16/3/2018 ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း တွၼ်ႈတႃႇပီသွၼ်လိၵ်ႈပီ 2017- 2018 ။ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းဝၼ်းထိ 18 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2017 ၼၼ်ႉဝႃႈ- ဝၼ်းတီႈ 7/3/2018 တွပ်ႇလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ (Myanmar)။ ဝၼ်းတီႈ 8/3/2018 တွပ်ႇလိၵ်ႈဢိင်ႊၵလဵတ်ႈ(English)။ ဝၼ်းတီႈ 9/3/2018 တွပ်ႇပၢႆးၼပ်ႉ (Mathemetic)။ ဝၼ်းတီႈ 12/3/2018...

ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မထႅင်ႈ

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ မေႃသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ မီးမေႃသွၼ် မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း 153 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 15-20/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈတင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ...

သင်ၶၸဝ်ႈပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်းပၢႆးပၺ်ၺႃ / သႃသၼႃ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇထူပ်းၽေးသိုၵ်း

ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ ယွၼ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ပေႃးလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်-မိူင်းသူႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၶၢဝ်းၵတ်း လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၶဵတ်ႇၼႃးပေ။ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ ၸဝ်ႈၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူး/ရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈၼၢင်းသူႉၸၼ်ႇတီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ- "ႁူင်းႁဵၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၶဵတ်ႇၼႃးပေၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ဢမ်ႇလႆႈပိုတ်ႇမႃးလႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီယဝ်ႉ။...

သင်ၶတႆး 10 တူၼ် ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးတီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႊလၼီႊယ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ

သင်ၶၸဝ်ႈတႆး ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႊလၼီႊယ မိူင်းသီရိလင်းၵႃၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ပီၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး BA 10 တူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸူမ်းၸွမ်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 13/12/2017 သင်ၶတႆးဢၼ်ၵႂႃႇႁဵၼ်းတီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႊလၼီႊယ မိူင်းသီရိလင်းၵႃ University of Kelaniya ပီ 2016 ဢွင်ႇပူၼ်ႉယဝ်ႉတူဝ်ႈ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး BA...

ၶူးလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃတႆး ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈပၢႆးပၺ်ၺႃတီႈမိူင်းမွၼ်း

ၶူးလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸုမ်းၵေႃတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈၵၢၼ်ၸတ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ၺႃ တီႈမိူင်း မွၼ်း ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မီးတၢင်းၶတ်းၸႂ်လွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ။ ႁူဝ်လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 ၼႆႉၶူးလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸုမ်းၵေႃတႆးႁူမ်ႈ 18 ၵေႃႉဢွၼ် ၵၼ်ဢွၵ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈၸတ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ၺႃ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉသုင် Bop Htaw Education and Empowerment program တီႈဝဵင်းမေႃႇလမႅင်ႇ...

ၶူးသွၼ်ထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ပၢႆႈပၢင်တိုၵ်းမႃးမီးတီႈၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၽႂ်မၼ်း

ၶူးသွၼ် ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် 30 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈပၢင်တိုၵ်းသေယူႇဝႆႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈယဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁူင်းႁဵၼ်းၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တင်ႈတႄႇႁူဝ်လိူၼ် တီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊမႃးၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တင်းတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ဝႆႉၶိူဝ်းယႂ်းလႄႈ ၶူးသွၼ် 9 ႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးယူႇတီႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။ ၸၢႆးပႃႉၺၢၼ်ႇ...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ႁူပ်ႉထူပ်း Dr.ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ

ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးပိုၼ်းတႆး Dr.ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/12/2017 တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ မိူၼ်ၼင်ႇသမႃးၶူမ်းပၢႆးပၺ်ၺႃလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး၊ ၸုမ်းသိုဝ်ႇႁႅင်းၼုမ်ႇ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆး ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉၽူႈသူၼ်ၸႂ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ100 ပၢႆ ။ ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉDr.ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းၵၼ်ႇတေႃးၵႃႇရဝၸဝ်ႈၶူးဢိၼ်းတႃးၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈပိုၼ်းၶူးသွၼ်လူင်ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း၊လၢတ်ႈလွင်ႈတူဝ်ထူပ်းဢၼ်ယၢမ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈတႆးမႃး၊ၵူႈၸုမ်းဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵၼ်ႇတေႃးၶူး သွၼ်လူင်သိုပ်ႇၼၼ်ႉ...

ပီမႂ်ႇတႆး မိူင်းသႅၼ်ဝီ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ဢမ်ႇယႅၵ်ႈၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ယုၵ်ႉယွင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ၼႂ်းပီ 2016-2017 တင်းမူတ်း 133 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/11/2017 တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢွၼ်ႁူဝ် ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉ...

ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးတင်းသဵင်ႈ ဢွၼ်တၢင်းႁွင်ႉဝႃႈၶိူဝ်းသယၢမ်

လိၵ်ႈတႆးမႂ်ႇ ဢၼ်တႆးႁဝ်းၸႂ်ႉယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈသၢႆမိူင်းၵဵင်းတုင် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈၶူင်သၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃး။ ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးတင်းမူတ်းၵေႃႈ ဢွၼ်တၢင်းႁွင်ႉဝႃႈသယၢမ် (သျႅၼ်း)။ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပီႈၼွင်ႉတၢင်းမျႃႉဝတီႇၶဝ် တိုၵ်ႉႁွင်ႉမိူင်းထႆးဝႃႈ မိူင်းသယၢမ်၊ ပေႃးတေၵႂႃႇမိူင်းထႆး လၢတ်ႈဝႃႈ တေၵႂႃႇမိူင်းသယၢမ်- ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် လၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 19/11/2017 လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇဝၼ်းၼိုင်ႈ၊ ဢၼ်ပဵၼ်ဝၼ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆးၼၼ်ႉ လိူဝ်သေၸတ်းပၢင်ပွႆး ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ယဝ်ႉ တၢင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး...

ၶူးလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸုမ်းၵေႃတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းတီႈသၽႃး ၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၶူးသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸုမ်းၵေႃတႆးတႃႈၵုင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းတီႈ သၽႃး ၼေႇပျီႇတေႃႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁူႉၸၵ်းၽူႈတႅၼ်းလႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းသၽႃး။ ဝၼ်းတီႈ 14/11/2017 ၶူးသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုမ်းၵေႃတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈၵၢၼ် မိူင်း တီႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ၶၢဝ်းတၢင်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလၢႆလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇၽူႈတႅၼ်းၶဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ မီးဢႃႇၼႃႇတႅပ်းတတ်းလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်? တၢင်ႇယိုၼ်ႈၶေႃႈ ထၢမ်၊ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉၽူႈတႅၼ်း၊ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတႆး ၊...

ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ လႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းသွၼ်ပႃးလိၵ်ႈတႆး

ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းသွၼ်ပႃး လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 10/11/2017 ၶူးသွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼႂ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ လႆႈတိုဝ်ႉတၢင်း တႄႇၶဝ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈတႆးပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ဢၼ်မီးတီႈ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီႊၽုမ်ႊ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ ၸဝ်ႈၶူးသုဝၼ်း ၽူႈၸွႆႈၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တႃႇတေလႆႈသွၼ် လိၵ်ႈတႆးပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ႁဵၼ်းၸွမ်းပိူင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးဢိၼ်းတႃး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း