Wednesday, July 17, 2024

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ယွၼ်းသူးပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း 13 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းထမ်ႈ ၼၢင်းၼွၼ်း တီႈမႄႈသၢႆ

Must read

လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ယွၼ်းသူး/သူင်ႇႁႅင်းၸႂ်ပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း 13 ၵေႃႉ ဢၼ် တိတ်းၶမ်ဝႆႉယူႇ ၼႂ်းထမ်ႈလူင် ၶုၼ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွၼ်း တီႈမႄႈသၢႆၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းဢွၵ်ႇပူၼ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေးၶဵၼ် ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 29/06/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:30 မူင်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ ၶူးသွၼ်လႄႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ ႁူင်း ႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း 621 ၵေႃႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးလႄႈ သူင်ႇႁႅင်း ၸႂ်ၸူး ဢွၼ်ႇၸၢႆး 13 ၵေႃႉ ဢၼ်တိတ်းၶမ်ဝႆႉယူႇ ၼႂ်းထမ်ႈလူင် ၶုၼ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွၼ်း ဢိူင်ႇပူင်ႇၽႃ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈ သၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး။ ပၢင်ယွၼ်းသူးၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆး လႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလၢၼ်တႆး ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ ၶူးသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 600 ပၢႆ ယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈၼွင်ႉၼွင်ႉ တင်း 13 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈၶမ်ယူႇၼႂ်းထမ်ႈၼၢင်းၼွၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈလွတ်ႈၽေးသေ ႁႂ်ႈပူၼ်ႉဢွၵ်ႇထမ်ႈမႃးဝႆးဝႆး ႁႂ်ႈပွၵ်ႈမႃးယူႇၼႂ်းဢူၵ်းပေႃႈမႄႈၶဝ်လႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈမႃးႁူမ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉ ၸုမ်း(မၢၵ်ႇၼင်မူပႃႇ)၊ ႁႂ်ႈလႆႈၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၸွမ်းၵၼ်ထႅင်ႈလႄႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်ၶဝ်မုင်ႈမွင်းဝႆႉၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈလဵဝ်ၵၼ် တင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း 13 ၵေႃႉၼၼ်ႉ သေ မိူဝ်ႈဝၼ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးၼၼ်ႉ ၾူၼ်ၵေႃႈတူၵ်း။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၸေႇ တႃႇၼႃႇ တင်းမႆႈၸႂ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးယွၼ်းသူးပၼ်၊ ၾူၼ်မႃးၵေႃႈဢမ်ႇထွႆ ဢမ်ႇၵၢၼ်ႉပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼိူဝ်လွႆၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် သူင်ႇႁႅင်းၸႂ်” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ် ၼိုင်ႈဝႃႈ ယိၼ်းမႆႈ ၸႂ်ၸွမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း 13 ၵေႃႉ ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းထမ်ႈ။ ယွၼ်းသူးတိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ၽီၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈမိူင်း ၸဝ်ႈလွႆၼၢင်းၼွၼ်း ႁႂ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈတူၺ်းထိုင်ပၼ် ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလွတ်ႈၽေးလႄႈ မီးသၢႆၸႂ်ဢွၵ်ႇမႃးထူပ်း ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ဢၼ်မီးဝႆႉတင်းလင်ၼၼ်ႉသေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်ႇၸၢႆး 13 ၵေႃႉ ဢၼ်တိတ်းၶမ်ဝႆႉယူႇၼႂ်းထမ်ႈလူင် ၶုၼ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွၼ်း ဢိူင်ႇပူင်ႇၽႃ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ၸုမ်းမူပႃႇ ဢႃႇၶႃးၻေးမီး ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈထမ်ႈလူင် ၶုၼ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/06/2018 ယၢမ်းဝၢႆး 3 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇဢွၵ်ႇမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 8 ဝၼ်းယဝ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇထႆးၸိူဝ်ႉသၢႆတႆး ဝႃႈၼႆ။

ထမ်ႈလူင်ၶုၼ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွၼ်းၼႆႉ ယူႇဝႆႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ဝႃႈၼႆ။

Photo – Loi Tai Leng School

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း