Saturday, July 20, 2024

ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမၸိုင်ႈတႆးၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၵေႃပွင်ၵၢၼ်  ၶွပ်ႈႁူၵ်းလိူၼ် တီႈတူၼ်ႈတီး

Must read

(ယိင်းၸၢမ်ၽူၺ်း-သူင်ႇၶၢဝ်ႇ)

ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ႁူၵ်းလိူၼ်ၶွပ်ႈ  တီႈဝတ်ႉဝေႇလုဝၼ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။

- Subscription -
ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမၸိုင်ႈတႆးၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၵေႃပွင်ၵၢၼ် ၶွပ်ႈႁူၵ်းလိူၼ် တီႈတူၼ်ႈတီး

ပၢင်ၵုမ်ၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26 လႄႈ 27 လိူၼ်မေႇ ပီ 2018 ။ မီးသင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၵေႃပွင်ၵၢၼ် လႄႈ မေႃသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ တူင်ႇဝဵင်း  ဢိၵ်ႇ တၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႇထႃး 18 ၸေႈဝဵင်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်။

ၸဝ်ႈၶူး ပၺ်ၺႃၸႃႇရ ၵျႂင်းၵၢင်ဝဵင်း ဝဵင်းသီႇပေႃႉ   ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃပွင်ၵၢၼ် ႁူင်းႁဵတ်းထမ်ႇမ လၢတ်ႈၼႄလွင်ႈယိူင်းဢၢၼ်း ဝႃႈ- ‘‘ၼင်ႇႁိုဝ်မေႃသွၼ်  ၵူႈတီႈတီႈ တေမေႃၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ် ၊ ႁႂ်ႈမေႃၸွႆႈၵႄႈပၼ်ႁႃ ႁူင်းႁဵၼ်းၽႂ်မၼ်း ၊ ၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းၼႃႈ  ႁႂ်ႈလႆႈမီးလွင်ႈ ၵွင်ႉၵၢႆႇၵပ်းသၢၼ်ၵၼ် ဢမ်ႇဝႃႈ လွင်ႈပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ လႄႈ လွင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈႁူႉ ၵၼ် လူင်ႈၼႃႈဢွၼ်တၢင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်းႁႂ်ႈမေႃဢဝ်ထမ်ႇမသေ ပူၵ်းပွင်ၽဝတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇ ၊ ထမ်ႇမၼႆႉ  ပၼ်ၵတ်းယဵၼ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းႁဝ်း’’ – ဝႃႈၼႆ။

သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၵေႃပွင်ၵၢၼ် လႄႈ မေႃသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ တူင်ႇဝဵင်း ဢိၵ်ႇ တၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႇထႃး 18 ၸေႈဝဵင်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်

ပၢင်ၵုမ် 6 လိူၼ်ၶွပ်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 8 ။ ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ မီးပၢင်သွၼ်ၶၢဝ်းမႆႈလႄႈ ပၢင်သွၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်း (တဵမ်ပီ) ။ ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉ ပၢင်သွၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်း 45 ႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈပၢင်သွၼ်ၶၢဝ်းမႆႈ  မီး 15 ႁူင်းႁဵၼ်း ၊ ႁူမ်ႈၵၼ်  တင်းမူတ်းမီး 60 ႁူင်းႁဵၼ်း ၼႆယဝ်ႉ ။

ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ၺႃသႃႇမိ  ၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်း တၢင်ႉယၢၼ်း  ၵႅမ်ၵေႃပွင်ၵၢၼ်လူင်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ  – “တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈမေႃသွၼ် ဢမ်ႇပဵင်းပေႃး ယွၼ်ႉလွင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈသင် လႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇမိူင်း   ပၼ်ႁႃၼႆႉမိူၼ်ၵၼ်ၵူႈတီႈ   ။ ယဝ်ႉၵေႃႈပဵၼ်လွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ ပေႃးဢဝ်ၼႂ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းဝႃႈတေႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ် ၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၶႄႇၼႆႉဢၢၼ်ႇႁူဝ်ႁဵင်။  ပေႃးဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ တေႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ မၼ်း ၵူၺ်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇ မီး။ ၼႆႉမၼ်းဢိင်ၼိူဝ် ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃး ပွင်ၸႂ်ပၼ်   ” – ဝႃႈၼႆ။

မီးသင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၵေႃပွင်ၵၢၼ် လႄႈ မေႃသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ တူင်ႇဝဵင်း ဢိၵ်ႇ တၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႇထႃး 18 ၸေႈဝဵင်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်

ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် မီးဝႆႉ ထိုင်ၸၼ်ႉႁႃႈ  ။   ၽႅၼ်ၵၢၼ် မိူဝ်းၼႃႈတေႉ တေသွၼ်ပၼ်ပႃး လၵ်းသုတ်ႇ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၊ ပပ်ႉႁဵၼ်းလၵ်းသုတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၸၼ်ႉႁူၵ်း ၵေႃႈ တေၸွႆႈၵၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ   ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမၼႆႉ တေႇပိုတ်ႇသွၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးမႃး မိူဝ်ႈပီ 2014 ၊ တင်းမူတ်းမီးယူႇ 28 တူင်ႇဝဵင်း ၼႆယဝ်ႉ။ တၢင်းမုင်ႈမွင်းႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမၼႆႉ ပူၵ်းပွင် ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း