Saturday, July 13, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

တႃႇဢုပ်ႇတင်း SAC ၼၼ်ႉ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလူင်ႈၼႃႈ

 ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၸုမ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်တင်း ၶွမ်ႇမတီႇ ငူပ်ႉငိ တႃႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC ဝႆႉဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးၵျေႃႇၺုၼ်ႉ ဢၼ်ႁပ်ႉဝႆႉပဵၼ်ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶွင်ၸုမ်း NCA-S EAO 7 ၸုမ်းဢၼ်ၵႂႃႇဢုပ်ႇၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇဝႆႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- ပဵၼ်တႃႇႁႂ်ႈၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႆႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း...

ပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ NCA  7 ပီတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ NCAs EAOs  7 ၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 15/10/2022 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 7 ပီ ၾၢႆႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မၢႆတွင်း မီးတူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 7 ၸုမ်း RCSS/SSA ၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ မီး ၸဝ်ႈသႅဝ်းႁၢၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈလွၼ်ႉသၢင်...

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA သၢမ်ၸုမ်းႁွတ်ႈၼေႈပျီႇတေႃႇ တႃႇဢုပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း

တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ  တႃႇဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 ၼႆသေ ဝၼ်းတီႈ 25 /9/2022 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ၸိူဝ်းပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် ၼေႇပျီႇတေႃႇ ။ ၸုမ်း တပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈဝႃႉ UWSA ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢူးလေႃႉယႃႇၵု ဢွၼ်ႁူဝ်၊...

ငမ်းယဵၼ် ပၢၼ် ၼေႇဝိၼ်းလႄႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်

ဝူၼ်ႉၶွပ်ႈၶိုၼ်းပိုၼ်းမိူဝ်ႈသိုၼ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇဢွၼ်ႁူဝ် မွၵ်ႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ်မေႊ 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးပိူင်ၼိုင်ႈယူႇ။ ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးသေၼၼ်ႉ ယင်းမွပ်ႈ သူး (ရင်ႊဝလ်ႊ) ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ပၼ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်း ၶွင်ႊသီႊ ဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး  ယင်းဝႃႈ - ပဵၼ်ၽူႈၵတ်ႉလႅၼ်ႇၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်း (ၵၢၼ်ယွင်ႈယေႃးၽူႈၶဵၼ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးတႄႉတႄႉ)။ ငၢႆးမိူၼ်မိူဝ်ႈပၢၼ်...

ငမ်းယဵၼ်ၵမ်းၼႆႉ ၽႂ်တေလႆႈ ၽႂ်တေသုမ်း ?

SAC ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း RCSS ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 21-22 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ဢီႇသင်ၵူၺ်းၵူၺ်းၼႆ။ ယူႇၾၢႆႇ RCSS ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေတႃႉ လႆႈႁူႉၸွမ်းၽိဝ်မၼ်းတႄႉဝႃႈ ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈၾႅတ်ႊၻရႄႊ၊ လွင်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ၊ လွင်ႈလွၵ်းပိူင်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ပဵၼ်လၢႆယၢင်ႇ၊ လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်...

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းမိူင်းလႃးၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 3/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်း ဢူးသၢၼ်းပိူဝ်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃႇမတီႇလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႄႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် NDAA ၸုမ်းမိူင်းလႃး ဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတၢင်တူဝ်သေ လုၵ်ႉၵဵင်းတုင် ၶိုၼ်ႈႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ။ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉ ဢူးၵျီႇမျိၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၊ ဢူးဢႃးလူႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း...

RCSS ဝႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ငဝ်းလၢႆးလီ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:30 မူင်းထိုင် 11 မူင်းပၢႆ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ   ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ လွင်ႈၵၢၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုၼ်ယၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ 9 ၸုမ်းတေၵႂႃႇဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 9/5/2022 ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်ဝၼ်းၶိတ်ႇသဵၼ်ႈတၢႆ ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းတႃႇသူင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းတေၵႂႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ၸွမ်ႁၢၼ်ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပိုတ်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ဢ VOM ဝႃႈ ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်လူင်းလၢႆမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉတေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 6 ၸုမ်း လႄႈၸုမ်းပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၼၼ်ႉ တေမႃး 3 ၸုမ်း တင်းမူတ်း ဢၼ်ယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈတေမႃးႁူပ်ႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီး 9...

PPST ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလွင်ႈ SAC ယိုၼ်းမိုဝ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

PPST ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6 လႄႈ 7 /5/2022 ၼႆႉ။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶွမ်ႊမတီႊ ၼၢႆႇဢွင်ႇမိၼ်း လၢတ်ႈတီႈပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ဝႃႈ - လွင်ႈၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုၼ်းမိုဝ်းမႃးတႃႇဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်ယဵၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈၸုမ်း PPST ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်၊ လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵၼ်ၵႂႃႇလူင်ႉလူင်ႉလႅင်းလႅင်းသေ ႁႂ်ႈလႆႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ၵၼ်။ ယူႇတီႈလုၵ်ႈၸုမ်း PPST ဢၼ်တေၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႈၶေႃႈယၼ်ႇၸႂ်ၸုမ်း PPST မီးဝႆႉဝႃႈ...

SSPP ပႆႇတႅပ်းတတ်း လွင်ႈတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢွၼ်ႁူဝ်

ပၢင်ၵုမ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယိုၼ်းမိုဝ်း ႁွင်ႉဢုပ်ႇၵူႈၸုမ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ SSPP တေၶိုၼ်ႈဢမ်ႇၶိုၼ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈတႅပ်းတတ်းၵၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/5/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  သူင်ႇလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ယိုၼ်ႈထိုင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူႈၸုမ်း ၊...

ပၢင်ၵုမ် NCA-S EAO ပွၵ်ႈၵမ်း 4 တွၼ်ႈ 2 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ

ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA-S EAO ပွၵ်ႈၵမ်း 4 တွၼ်ႈ 2 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း ။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ 29/3/2022 တေႃႇထိုင် 2/4/2022 ။ ဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉ ၵၢၼ်လွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် PPST ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈၼမ်းၼႃႈၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း...

လၢႆးသႂ်တႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ/ပၢတ်ႇၶဝ်ႈ

လၢႆးသႂ်တႆး ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ၊ ၽူႈတႅမ်ႈႁၢင်ႈလူၼ်ႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ် တုၵ်းယွၼ်းထိုင် သိုၵ်း ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး လႄႈ သိုၵ်း ငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၽွင်းၶၢဝ်းၾိင်ႈထုင်းတႆး ဢွၵ်ႇဝႃႇ ဢွၵ်ႇသႃ လူႇတၢၼ်း လႄႈ ၶၢဝ်းပၢတ်ႇၶဝ်ႈ သႂ်ႇယွင်သႂ်ႇယေး။ ဝၼ်းတီႈ 18/10/2021 ၼႆႉ လၢႆးသႂ်တႆး တႅမ်ႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်ဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူတ်းပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း 100 ပၢႆ ၼႂ်းဝၼ်းNCA ၶွပ်ႈတဵမ် 6 ပီ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပူတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်ၸွႆးတြႃး ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တင်းမူတ်း 114 ၵေႃႉ ၼႂ်းဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းတဵမ် 6 ပီ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/10/2021 ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်း ပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 6 ပီၼႆသေ...

လွတ်ႈတၢႆမႃးလူၺ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတဵမ်တူဝ်

 ၽွင်းၵၢင်ၼႂ် မိူင်းၸမ်လႅင်းသမုင်သမၢင်ၼၼ်ႉ လုင်းလႃႉၽေႇ   ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထွမ်ႇသဵင်ႁွၵ်ႈၵႂၢႆးသေ  ပႆလူင်မႃး  ၽိူဝ်ႇတိၼ်မၼ်းယဵပ်ႇၺႃးသေဢၼ်ဢၼ် သဵင်လင်မေႃး “ၵလႅၵ်ႉ” ၼႆယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင် လႆႈငိၼ်းသဵင်  “ဢိုင်း” ၼႆသေ တူဝ်မၼ်းၵေႃႈ သဵၼ်လူင်ၵႂႃႇ ။ ၽိူဝ်ႇမၼ်းတင်ႈသတိၸပ်းတူဝ်ၶိုၼ်း မၼ်းလႆႈႁူႉဝႃႈ  ၸွမ်းတူဝ်မၼ်း  ပဵၼ်လိူတ်ႈပဵၼ်ယၢင်ၵႂႃႇမူတ်း၊ ႁူၵေႃႈၼူၵ်ႇတၼ်လူင်ၵႂႃႇသေ ႁၢင်ႈႁူဝ်ၵေႃႈမဝ်းမႃးဝိုင်းဝိုင်း။  မၼ်းၸင်ႇ ႁူႉတူဝ်ဝႃႈ...

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇငိုၼ်းတွင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ ၺႃးတီႉထႅင်ႈ

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇငိုၼ်းတွင်း လႄႈၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ  ၺႃးတီႉတီႈတႃႈၵုင်ႈမိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 5/3/2021 ။ ပလိၵ်ႈလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁွင်ႈဢၼ်ၶဝ်ယူႇဝႆႉ တီႈတိုၵ်းဢၼ်ၼိုင်ႈၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ တီႉလႆႈပႃး ဢူးယႄးလၢႆႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်။ တင်ႈဢဝ်သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆ 6 ဝၼ်းၼႆႉ ဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉလုၼ်ႇၺႃးတီႉ  ပဵၼ်ၵမ်းတီႈ 3။ ဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉလုၼ်ႇၼႆႉ  သိုၵ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႃႇတီႉၺွပ်းမၼ်းၸၢႆးဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊပူၼ်ႉမႃး။   ၽွင်းမၼ်းၸၢႆး သိူင်ႇတူဝ်သွၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးၵႆႉၵႆႉတႅမ်ႈတၢင်ႇတီႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉမၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း