Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸဝ်ႈၼွႆႉ

ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈထိုင် 65 ႁွပ်ႈ

ဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ။ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆး၊ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမိူင်းတႆး၊ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး၊ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး - ထွႆႈၵႂၢမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မိူင်းတႆးလႆႈမႃး၊ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ဝၢႆးလင် ပီ 1958 ၼီႈမႃးတၢင်းၼႆႉလႄႈ ၸႂ်ႉယူႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ထွႆႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵိူတ်ႇမီးမႃးယွၼ်ႉၵၢၼ်ဢမ်ႇတြႃး၊ ဢမ်ႇသိုဝ်ႈယူဝ်း၊ ဢမ်ႇမီးၵတိသၸ်ႉၸႃႇၼိူဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၼႆယူႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၸီႉၼႄဝႃႈ - ၵွပ်ႈမီးလွင်ႈဢမ်ႇတြႃးၸိူင်ႉၼင်ႇဝႃႈလႄႈ ၸင်ႇမီးလွင်ႈပိူင်ႈတႃၸူးၵၼ်၊ ငမ်ႉၽိၼ်ႇသူပ်းသႂ်ႇၵၼ်၊...

လုၵ်ႈလၢင်းၵၢင်တဝ်ႈလႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢဝ်တဝ်ႈၽဝ်ႇလုပ်ႇၸဝ်ႈၼွႆႉ ထႃႇပၼႃႇပၼ်တီႈၶုမ်ၵုတ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/2/2023 မႅၼ်ႈဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ ပၢင်ထႃႇပၼႃႇလုပ်ႇၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃယၼ်ႇတ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵုင်းၵျေႃႇ ဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင် ဝဵင်းႁႅင်ၸိုင်ႈထႆး  ။ ၼႂ်းပၢင်ထႃႇပၼႃႇလုပ်ႇၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတၼၼ်ႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလၢႆတူၼ် လၢႆၵေႃႉ ႁွတ်ႈမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၊ မႄႈၶၢဝ်လူႇ(မေးၼၢင်းၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ) ၊ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း မင်းၵွၼ်း( လုၵ်ႈၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ) ၊ ၸဝ်ႈၶူး ဝတ်ႉၾႃႉထၢတ်ႈၽႃသွၼ်ႉၵႅဝ်ႉ(เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว)...

ပေႃႈလဵင်ႉၵုင်ႇၼ ပဵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁူမ်ႈသၢင်ႈၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်

မွၼ်းၶိူဝ်း -ႁွၼ်ႈတွမ် ဢွမ်ၶေႃႈမုလ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝၢႆးသေပၢင်ၵုမ်တီႈမိူင်းယႆ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ဢၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တင်းၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းတႆးၶဝ် ႁဵတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈပီ 1957 ယဝ်ႉတူဝ်ႈ မုၼ်ၸၢင်းၸဝ်ႈပၼ်ႇတိတ ၸဝ်ႈၶိူဝ်းသိူဝ် (ဝတ်ႉၶိူဝ်းတႆးပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈဢႆႇ လႃႈသဵဝ်ႈ) ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၽူႈတႅၼ်း မိူင်းတႆးသေ ၵႂႃႇထူပ်းဢူးၼု (ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်) တီႈတႃႈၵုင်ႈ တႃႇႁႂ်ႈမိူင်းတႆးမိူင်းမၢၼ်ႈၵွၼ်းၶေႃ ပူၵ်းပွင် ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းလႄႈယူႇၽႂ်ယူႇမၼ်းၼၼ်ႉ...

ၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ တေၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉတီႈ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး

လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်းလႄႈ ပီႈၼွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းပဵင်းလူင် ဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးတေႁူမ်ႈ ၵၼ်သၢင်ႈ ၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ (ၸဝ်ႈပေႃႈလူင်ၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး)  တေၵေႃႇသၢင်ႈပဵၼ်ႁၢင်ႈၵွင်းမူးသေ ဢဝ်ၽဝ်တဝ်ႈလုပ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၾင် ထႃႇပၼဝႆႉ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ၵိုၵ်းပိုၼ်း ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ  ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်း တႆး ၵူႈတီႈ ပေႃးတေၵႂႃႇဢႅဝ်ႈယဵမ်ႉ တၵ်ႉယမ်ၵၼ်...

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်

ၶူၼ်ႉၶွၵ်းၶိုၼ်း ပိုၼ်းဝၼ်းလင် “ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်” ၸိုဝ်ႈတဵမ် “တပ်ႉသိုၵ်းၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်တိုၵ်းဢဝ်မိူင်းတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ” ၸိုဝ်ႈၼုမ်ႇသိုၵ်း ႁၢၼ် ၼႆႉ လႆႈဢဝ်ဝႅပ်ႇယၢင်ႇ(copy) ယိူင်ႈမိူၼ် ၸိုဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင် လႆႈ ၵေႃႇတင်ႈဝႆႉ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပိုၼ်းဝၼ်းလင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်မီးလိၵ်ႈမၢႆလၢႆးမိုဝ်းသေ ၵဵပ်းႁွမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇၸုမ်း ဢမ်ႇပေႃး မီးၼမ်မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ(ၸိုင်ႈတႆး) SURA ၼွၵ်ႈလိူဝ် သေပပ်ႉမၢႆဝၼ်း Diary...

 ၽူႈဢၼ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ လူႉသဵင်ႈမုၼ်

ၸဝ်ႈသီႇႁ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တႆး  ဢၼ်ယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈၸွမ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ၼႂ်းတပ်ႉၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈမုၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ။ ဝၼ်းတီႈ 25/06/2020 ၸဝ်ႈသီႇႁၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တႆးၸဝ်ႈၼိုင်ႈ၊ ဢၼ်ယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉ ၵၢၼ်သိုၵ်းမႃး ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵွၼ်းၶေႃ ဢၼ်ၸဝ်ႈၼွႆႉ (သေႃးၼၼ်ႇတ) ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃလူင်သူၼ်ၻွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး၊ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်ဝၢႆး/ ႁူဝ်ၸႂ်လူမ်ႉလႅဝ်...

ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 62 ပီ လႄႈ ၵၢပ်ႈၵႃႇလ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉ ပိူင်ပဵၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်း ပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 62 ပီၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ႁူႉၸၵ်းၵၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆး မေႊ 21 ဝၼ်း ၼႆၵၼ်ယဝ်ႉ။ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ တႄႇမႃးမိူဝ်ႈပီ 1958 လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်းသေ...

Latest news

- Advertisement -spot_img