Friday, July 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း

ဢွၼ်ငွၵ်ႈတူၺ်းၶိုၼ်း ပိုၼ်ႉပိုၼ်းလင် ယွၼ်ႉသင်ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းလႆႈၼွၼ်းၽႄး

ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းပွၼ်ၼႆႉ  ထုၵ်ႇၸုမ်းၵူၼ်းႁၢႆႉမၢၼ်ႈ လၵ်ႉလွမ်ယိုဝ်းမိူဝ်ႈမိူဝ်ႈၵၼ်တင်း ၸွမ်သိုၵ်း ဢွင်ႇသၢၼ်း ၽွင်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၵဵဝ်ႇလွင်ႈတေၵေႃႇသၢင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၼႂ်းႁွင်ႈ ပၢင်ၵုမ်သၽႃး ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 9 ၵေႃႉ တိူဝ်ႉဝၢတ်ႇလူမ်ႉတၢႆၵမ်းလဵဝ် 8 ၵေႃႉ။ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းပွၼ်တႄႉႁူမ်ႈဝႃႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈတၢႆလႄႈ တၼ်းလႆႈဢဝ်ၵႂႃႇ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင်တႃႇၵုင်ႈယူႇ။ ၵွႆးၵႃႈ မေႃယႃ...

ၸဝ်ႈၶေႇမႃႇဝတီႇ မင်းရၢႆး လုၵ်ႈပႂ်ႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း မိူင်းပွၼ် လူႉသဵင်ႈၼွၼ်းၽေး

မႁႃႇတေႇဝီႇ ၶေႇမႃႇဝတီႇ မင်းရၢႆး မေးၼၢင်း ၸဝ်ႈသိူဝ်ႁူမ်ႇ လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ( မိူင်းပွၼ်) လူႉသဵင်ႈၼွၼ်းၽေး တီႈမိူင်းဢေႃႊသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/12/2021 ၸဝ်ႈၼၢင်းၶေႇမႃႇဝတီႇ  ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈပႂ်ႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းပွၼ် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ၼၼ်ႉ လူႉ သဵင်ႈ ၼွၼ်းၽေးၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းလူင် သိတ်ႊၼီႊ...

ၵူၼ်းမိူင်းပွၼ် ပူၵ်းပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈတွင်းၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပွၼ်

ဝၼ်းတီႈ 20/10/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပွၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ပူၵ်းပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈတွင်းၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းၼႆႉ ပူၵ်းပၵ်းၼႃႈႁေႃမိူင်းပွၼ်တီႈပၢင်ႇလၵ်းသဝ်ႁိၼ်။ တၢင်းသုင်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈမီး 9 ထတ်းပၢႆ 3 ၼိဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းပွၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “တႃႇႁႂ်ႈပိုၼ်းႁဝ်းတေဢမ်ႇႁၢႆလႄႈ တႃႇႁႂ်ႈပိူၼ်ႈလႆႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်းၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းႁဝ်းၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈမႃးပူၵ်းပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ” - ဝႃႈၼႆ။ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸၢႆးသူမ်ၶျၢႆး ပဵၼ်ၵဝ်ႉပဵၼ်ၵၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈသေ...

မေႃယႃတူၼ်ႈတီး ၵႂႃႇၸွႆႈတီႈတႃႇၵုင်ႈၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တႃႇ 6 ၵေႃႉ

မေႃယႃ  တီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း  ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၸုမ်းၼိုင်ႈ လူင်းၵႂႃႇတႃႈၵုင်ႈ တႃႇၸွႆႈလွင်ႈႁႄႉၵင်ႈယူတ်းယႃ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19၊ ၽွင်းတိုၵ်ႉထိုင်တႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉၺႃးၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တႃႇ 6 ၵေႃႉ ၸွမ်းသွပ်ႇထၢမ်ၵူၼ်းလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းယူႇၸမ် မီး 100 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။      ဝၼ်းတီႈ 4/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မေႃယႃၸုမ်းၼိုင်ႉၸိူဝ်းလုၵ်ႉတီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းသေ ဢၢၼ်းၵႂႃႇၸွႆႈလွင်ႈၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ...

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁၢမ်းၼမ်ႉလႅမ်ႉ ပပ်ႉပိုၼ်း“ၽႂ်ၽိတ်းၽႂ်ထုၵ်ႇ”

ဢွၼ်ၼႃႈတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း 5 (19-21/08/2020) ၼၼ်ႉ မီးပပ်ႉပိုၼ်းၸိုဝ်ႈဝႃႈ “ၽႂ်ၽိတ်းၽႂ်ထုၵ်ႇ တဵမ် 10 ပီ” ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး။ ၽူႈတႅမ်ႈပပ်ႉပဵၼ် ၸၢႆးၶိူဝ်းလိူၼ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝၢၼ်ႈႁိၼ်တႅၵ်ႇ...

ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးမီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လိူဝ်မႃးထႅင်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 29/8/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ထႅင်ႈ 13 ၵေႃႉ  ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီးထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉမႂ်ႇၼႆႉပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 42 ပီ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႉတီႈ 652 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။  မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်း ယၢမ်ႈႁူပ်ႈထူပ်းၵၼ်တင်း ၼၢင်းယိင်းဢႃယု 45 ပီ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မၢႆ...

ထုၵ်ႇလီသၢင်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ပူၵ်းပၵ်းတီႈမိူင်းပွၼ်

ပိူဝ်ႈတႃႇဢႃႇၼႃႇၸိၵ်းၸွမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း တေမၼ်ႈၵိုမ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီသၢင်ႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ပူၵ်းပၵ်းတင်ႈဝႆႉတီႈမိူင်းပွၼ် ၶုၵ်းထူပ်းၵုၼ်းမုၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 20/07/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် မိူင်းပွၼ်၊ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း သဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ် ႁူမ်ႇပူၼွၼ်းၽႄးၵႂႃႇၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 73 ပီ၊ ဝၢႆးသေမၼ်းၸဝ်ႈထုၵ်ႇ ၸုမ်းၵူၼ်းႁၢႆႉယိုဝ်း ၸွမ်းၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း ၽွင်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းၽွင်းလူင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈ...

ဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ်တႆး ၶွပ်ႈႁွပ်ႈ 73 ပီ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း (ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းပွၼ်)

ဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ်တႆး ၶွပ်ႈႁွပ်ႈ 73 ပီ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း (ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းပွၼ်) ၽူႈႁတ်းငၢၼ်ၸိုင်ႈတႆး ၵျူႊလၢႆႊလိူၼ်ၽူႈႁတ်းငၢၼ် ပိူဝ်ႈပူတ်းဢႅၵ်ႇၵၢၼ်ၵွၼ်းၶေႃၸဝ်ႈၽွင်းႁေႃဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်တႆးဢွၵ်ႇၼမ်းၼႃႈထုၵ်ႇၶႃႈယိုဝ်းတင်းဢွင်ႇသၢၼ်း ၽွင်းဝၢင်းၽႅၼ်ဢုပ်ႇဢၢၼ်းသၢင်ႈပုၼ်ႈပၢင်ႈတႃႇမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ လႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇႁေႃဝၢင်းၽႃႈၶႃႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသေလၢႆ ဢွင်ႇသၢၼ်းတၢႆ 19 ဝၼ်းၸဝ်ႈယင်းတၼ်းထိုင်ႁူင်းယႃ 20 ဝၼ်းၸီႉဝိတ်းႁႃတဵင်ႈၸဝ်ႈၸင်ႇသဵင်ႈမုၼ်ၼွၼ်းၽႄး တႃႇပွင်မႄးဝၢၼ်ႈမိူင်းမႂ်ႇၾင်ၸႂ်သႂ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူင်ႉၵၢတ်ႈၽိတ်းၽၢတ်ႈယိူင်းမၢႆပိုၼ်ႉသၢႆၸႂ်တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵွပ်ႈပိူၼ်ႈလဵၼ်ႈၸိူင်းတေႃႇႁဝ်းယုၵ်ႉယွင်ႈငဝ်းမုၼ်ၸူဝ်ႈပၢၼ် ၽူႈႁတ်းငၢၼ်ၸိုင်ႈတႆး “ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း” ဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ်တႆး ၶွပ်ႈႁွပ်ႈ 73 ပီ ဝၼ်းတီႈ 19/07/2020...

ၵူၼ်းထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီးပၢၵ်ႇပၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

တႄႇႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ငမ်းငဝ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19  တင်းမူတ်းမီး 100 ပၢႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1-4/6/2020 ၼႆႉ  ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ငမ်းငဝ်းသေ ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ဝႆႉၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 130 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၼိၼ်းဢိၽိဝ်ႇ ၵႅမ်ၽူႈၸီႉသင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၸပ်းငၢႆႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img