ၸဝ်ႈၶေႇမႃႇဝတီႇ မင်းရၢႆး လုၵ်ႈပႂ်ႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း မိူင်းပွၼ် လူႉသဵင်ႈၼွၼ်းၽေး

122

မႁႃႇတေႇဝီႇ ၶေႇမႃႇဝတီႇ မင်းရၢႆး မေးၼၢင်း ၸဝ်ႈသိူဝ်ႁူမ်ႇ လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ( မိူင်းပွၼ်) လူႉသဵင်ႈၼွၼ်းၽေး တီႈမိူင်းဢေႃႊသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ။

ၸဝ်ႈၶေႇမႃႇဝတီႇမင်းရၢႆး လုၵ်ႈပႂ်ႉၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း မိူင်းပွၼ် လူႉသဵင်ႈၼွၼ်းၽေး 20/12/2021

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/12/2021 ၸဝ်ႈၼၢင်းၶေႇမႃႇဝတီႇ  ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈပႂ်ႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းပွၼ် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ၼၼ်ႉ လူႉ သဵင်ႈ ၼွၼ်းၽေးၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းလူင် သိတ်ႊၼီႊ (Sydney) မိူင်းဢေႃႊသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ(Australia) ၽွင်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5:15 မူင်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ) ၼႆ ယဝ်ႉ။

ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ် ၶိူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ  ၸဝ်ႈၼၢင်းၶေႇမႃႇဝတီႇၼၼ်ႉ  လူႉသဵင်ႈၼွၼ်းၽေး ၵႂႃႇတီႈ  မိူင်းဢေႃႊသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊၶႃႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ လူၺ်ႈတၢင်း ပဵၼ်ၵၢပ်ႈၵႃႇလၼႆႉ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶေႇမႃႇဝတီႇၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း ၵေႃႉထူၼ်ႈ 2  ၸဝ်ႈၶုၼ်မိူင်း မင်းရၢႆး  လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၸဝ်ႈၵွၼ်ႈၵႅဝ်ႈ ဢိၼ်းထလႅင် ၵဵင်းတုင်။ ၸဝ်ႈၶေႇမႃႇဝတီႇ မီးပီႈၼွင်ႈႁူမ်ႈတွင်ႉ 6 ၵေႃႉ ၊ ၸဝ်ႈပဵၼ်ၵေႃႉထူၼ်ႈသွင်။

ၸဝ်ႈသိူဝ်ႁူမ်ႇၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း (ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် မိူင်းပွၼ်) လႄႈ ၸဝ်ႈၶိၼ်ႇတွင်း   (လုၵ်ႈယိင်း ၸဝ်ႈၶိၼ်ႇမွင်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈၼၢင်းဢိင်ႇ ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းမိတ်ႈ)။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ