Saturday, July 13, 2024

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁၢမ်းၼမ်ႉလႅမ်ႉ ပပ်ႉပိုၼ်း“ၽႂ်ၽိတ်းၽႂ်ထုၵ်ႇ”

Must read

ဢွၼ်ၼႃႈတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း 5 (19-21/08/2020) ၼၼ်ႉ မီးပပ်ႉပိုၼ်းၸိုဝ်ႈဝႃႈ “ၽႂ်ၽိတ်းၽႂ်ထုၵ်ႇ တဵမ် 10 ပီ” ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး။ ၽူႈတႅမ်ႈပပ်ႉပဵၼ် ၸၢႆးၶိူဝ်းလိူၼ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝၢၼ်ႈႁိၼ်တႅၵ်ႇ (ဝၢၼ်ႈထိူတ်ႉထႆး) လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး။

ပပ်ႉပိုၼ်း“ၽႂ်ၽိတ်းၽႂ်ထုၵ်ႇ”

ဢိင်ၼိူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း ဢၼ်မီးၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ဢွၼ်ႁူဝ် ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၸိုဝ်ႈ “ပၢင်လူင်” သေ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးၶိူဝ်းလိူၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ၼႆႉဢွၼ်တၢင်း။

- Subscription -

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ၼၼ်ႉ မီးတူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 10 ၸုမ်း (ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ) ၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၸႂ်ၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တွၼ်ႈၵၼ် 3 ၊ ပိူင်လူင်မၼ်း – 1.ၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် NCA ။ 2. ၵၢၼ်ၵေႃႇတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ။ 3.မူႇပိူင်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ – ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸၢႆးၶိူဝ်းလိူၼ် ထတ်းသၢင်ဝႃႈ- “ၵၢၼ်မိူင်းႁဝ်းၼႆႉတႄႉ ၵူႈၵေႃႉၼႆႉ ၽႂ်ယႃႇၵုမ်ႇၵႂႃႇၼႄးၵၼ်၊ ယႃႇၵုမ်ႇႁၼ်လွၵ်းၽႂ်လၢႆးမၼ်းၵူၺ်း၊ မိူဝ်ႈပႆႇလုတ်ႈတိုဝ်ႉတၢင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေလႆႈဝၢင်းၽႅၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ႁဝ်းတေလႆႈႁၢင်ႈၶိူင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ မၼ်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈၵေႃႉ။ႁဝ်းတႄႉႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမၢႆပိုၼ်းၵူၺ်း။ ၵူၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်မိူင်းမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းတႅမ်ႈပိုၼ်း။ ပိုၼ်းႁဝ်းတေတႅမ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁႂ်ႈမၼ်းႁၢင်ႈလီ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸိူဝ်း ၼႆႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၶဝ်ၸဝ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈလီ ႁဝ်းၵေႃႈထတ်းသၢင်လွင်ႈလီ တႅမ်ႈမၢႆလွင်ႈလီ၊ ၸူဝ်ႈလုၵ်ႈၸူဝ်ႈ လၢၼ်ႁဝ်းၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်။ တွၼ်ႈသွၼ်ႁဝ်းမၼ်းမီးၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉလူး၊ ႁဝ်းမေႃဢဝ်ၵူၺ်း” ။

ပပ်ႉပိုၼ်း“ၽႂ်ၽိတ်းၽႂ်ထုၵ်ႇ”

ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ တႆးႁဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈတႅမ်ႈလွင်ႈတႄႉ လၢတ်ႈဢၼ်တႄႉမၼ်း၊ ယႃႇပေဢဝ်ၸႂ် ၵဵင်ၸႂ်ၵၼ်။ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈမုလ်းဢၼ်တႄႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈပိူင်ပဵၼ်ဢၼ်တႄႉမၼ်းၼႆ ႁုၼ်ႈလုၵ်ႈႁုၼ်ႈလၢၼ် ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ မၼ်းမီးပၼ်ႁႃသင်ၼႆ ႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉ ပၼ်ႁႃမၼ်းတႄႉတႄႉ။ ပေႃးႁဝ်းမႃးတူၺ်းပိုၼ်း ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ် ၸဝ်ႈၾႃႉၵေႃႈလီ၊ ပၢၼ်ဢၼ်တိုၵ်ႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈလီ၊ ၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇယူႇ၊ ၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈၶတ်းၸႂ်ယူႇတႄႉတႄႉ။

မိူဝ်ႈပၢၼ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈႁဝ်းပႆႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတႄႉတႄႉ ႁဝ်းၵုမ်ႇသႄႉၼႄးၵမ်ႈၼမ်ၵူၺ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၶဝ်ၸဝ်ႈၶတ်းၸႂ်မႃးၼၼ်ႉ ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးမၼ်းသေ မၼ်းလႆႈၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ ႁဝ်းၵေႃႈ ဢဝ်ၵုင်ႇဢဝ်မုၼ်ယူႇ။

မိူၼ်ၼင်ႇၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းၶဝ်၊ ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျႃႇပူႉၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း၊ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းတီႈၶဝ်ယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶတ်းၸႂ်တိုၵ်းသူၼ်းမႃး တႃႇပူၼ်ႉဢွၵ်ႇလွတ်ႈမႃးတႄႉတႄႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးမၼ်းသေ မၼ်းလႆႈပဵၼ်မႃးလွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၸိူင်းၶႅပ်းၵဝ်ႇၵူၺ်း။

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 10 ၸုမ်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵၼ်ပႃး လွင်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ “ဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ” ပဵၼ် “ၼင်ႇႁိုဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တေမၼ်ႈၵိုမ်း” ။

လွင်ႈၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ၸဵင်ႇမုင်ႈၶွင်ၽႂ်ၶွင်မၼ်း၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းမႃးတူၺ်းၼႆ ႁဝ်းၶတ်းၸႂ်မႃးလၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ၊ 1.ပၢၼ်ႁဝ်းႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ၵေႃႈ ႁဝ်းဢၢၼ်းဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ၊ ၼႆမႃးတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။ 2.မိူဝ်ႈႁဝ်းဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ႁဝ်းၵေႃႈဢဝ်လွင်ႈၾႅတ်ႊၻရႄႊ၊ ဢဝ်လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ၼႆမႃးတွၼ်ႈၼိုင်ႈ၊ ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်မႃးယူႇ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ တေၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈတေလၢတ်ႈယၢပ်ႇ၊ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၵေႃႈယဝ်ႉ ငဝ်းလၢႆးႁဝ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းယင်းပႆႇလႆႈၸိမ်းလႆႈလႅမ်ႉမႃးတူၺ်းသေပွၵ်ႈ၊ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ႁဝ်းလႄႈသင်၊ လွင်ႈၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းလႄႈသင်၊ လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းလႄႈသင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပေႃးႁဝ်းၵုမ်ႇမႃးဢဝ်လွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ယႂ်ႇယူႇၼႆတႄႉ လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း ႁဝ်းတေႃႇႁဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေတႅၵ်ႇၵၼ်မႃးထႅင်ႈ မီးတင်းၼမ်။ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁဝ်းတေႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉ တေလႆႈဢဝ်ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးမၼ်းသေႁဵတ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ – ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတွၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးၶိူဝ်းလိူၼ် ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပပ်ႉလိၵ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ- ႁဝ်းတႅမ်ႈမႃး 4 ပပ်ႉပႃးၼႆႉယဝ်ႉ။ ဢွၼ်တၢင်းႁဝ်းတႅမ်ႈ 1.ႁိူၼ်း (လိၵ်ႈတႆး၊ လိၵ်ႈထႆး)၊ 2.ပူႇႁဝ်းငၢၼ် လၢၼ်သိုပ်ႇၶႆႈ၊ 3.ပိုၼ်းမိူဝ်ႈသိုၼ်းၵဵင်းတုင်၊ 4.ၽႂ်ၽိတ်းၽႂ်ထုၵ်ႇ။

ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းသင်လႄႈမိူင်းတႆးႁဝ်း ၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း မီးသွင်ဢၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်း၊ တႆးၵဝ်ႇဝႃႇ၊ တႆးမႂ်ႇဝႃႇ၊ ၸုမ်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်း၊ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ပႃႇတီႇတႆးႁဝ်း တိုၵ်ႉမီးယူႇသွင်ဢၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တူင်ႇဝူင်း ႁဝ်းႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇပူၼ်ႉလႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေပွၵ်ႈ။ ၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆးၵေႃႈယဝ်ႉ မၼ်းပၼ်ႇတူင်ႇ ထူင်ႇထဵဝ်ႈယူႇ ၸိူင်ႉၼႆတိၵ်းတိၵ်း။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် မၼ်းမီးပၼ်ႁႃသင်တႄႉတႄႉ ၶတ်းၸႂ်သေႁႃႁွမ်ပိုၼ်းၵႃႈၼင်ႇႁပ်ႉႁူႉလႆႈၼၼ်ႉသေ သိုပ်ႇၶႆႈပၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်း တႃႇတေသိုပ်ႇယိပ်းၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း လုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်း ၵူၼ်းႁုၼ်ႇမႂ်ႇႁဝ်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾိုၵ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈၼမ်ၼမ်၊ လပ်ႉပၢႆၵမ်ႁဝ်းၽၢႆၽၢႆ၊ တႅမ်ႈဝႆႉတိၵ်းတိၵ်း၊ ႁဝ်းဢဝ်ၵႂၢမ်းၸဝ်ႈၶူးလူင်ႁဝ်း ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမေႃလိၵ်ႈႁဝ်းမီးယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈပပ်ႉတႃႇဢၢၼ်ႇႁဝ်းတိုၵ်ႉမီးဢေႇ။ ဢၼ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလွင်ႈၽႃႇသႃႇၵေႃႈ ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇၵႂႃႇ၊ ၸိူဝ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလွင်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ မီးဝႃႇသၼႃႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈၵႂႃႇၼမ်ၼမ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း။ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈဢၼ်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉမၼ်း ၼမ်ၼမ်သေၵမ်း ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ပပ်ႉပိုၼ်း“ၽႂ်ၽိတ်းၽႂ်ထုၵ်ႇ”

ပပ်ႉပိုၼ်း “ၽႂ်ၽိတ်းၽႂ်ထုၵ်ႇ တဵမ် 10 ပီ” ၼႆႉ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ 2,200 ပပ်ႉ၊ ဢိတ်ႇတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး၊ ၼႃႈလိၵ်ႈမီး 200 ပၢႆ။ ႁူဝ်ၶေႃႈယႂ်ႇယႂ်ႇၼႂ်းပပ်ႉလိၵ်ႈၼႆႉ မီးမိူၼ်ၼင်ႇ- လွင်ႈမိူင်းတႆး၊ လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းယူႇၸွမ်းၵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ လွင်ႈၸဝ်ႈၽရႃႉၼရေးသူၼ်၊ လွင်ႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းဢဝ်ၵွၼ်းၶေႃမႃး၊ ပၢၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ ပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း တေႃႇထိုင်မႃးပၢၼ် ပၢၼ်ၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႉ တေႃႇထိုင်မႃးပၢၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း၊ ပၢၼ်ၵေႃၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တေႃႇထိုင်ပၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းယူႇပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၾၢႆႇၾိင်ႈငႄႈႁဝ်းၵေႃႈသႂ်ႇလွင်ႈ “ၵွပ်ႈသင်လႄႈႁၢမ်ႈ” မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းသင်လႄႈႁၢမ်ႈ ၵၼ်ယူႇ၊ ဢၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈႁဝ်းၸႂ်ႉႁၢမ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆး၊ လွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လွင်ႈ“ႁၢမ်ႈ” ၼႆၼၼ်ႉ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း “လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇလီၵိၼ်တိၼ်ၵႆႇ” ပေႃးၵိၼ်လၢႆးမိုဝ်း ဢမ်ႇႁၢင်ႈလီ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ပေႃးႁဝ်းမႃးတူၺ်းပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းတေဢမ်ႇလႅပ်ႈၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်၊ တိၼ်ၵႆႇၼႆႉမၼ်းၸၢင်ႈဝူၺ်ႇႁင်ႈ၊ မၼ်းမီးလုပ်ႇပွတ်းလုပ်ႇပႅတ်းၼမ်၊ မၼ်းၸၢင်ႈၶမ်ၶေႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းထဝ်ႈႁဝ်းဢဝ်လွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉမႃးႁၢမ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးၵိၼ် ပေႃးႁဵတ်းၽိတ်းၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵူႈပွၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်သင်ၼႆ ၵူၼ်းထဝ်ႈသမ်ႉဢမ်ႇသပ်းလႅင်းၼႄႁဝ်း။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈႁႃၶေႃႈမုလ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၶိုၼ်းတႅမ်ႈဝႆႉ။ လွင်ႈႁၢမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မီးမွၵ်ႈ 50-60 ႁူဝ်ၶေႃႈ- ၸၢႆးၶိူဝ်းလိူၼ် လၢတ်ႈၶွတ်ႇယွတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း