Friday, February 23, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ယိုတ်းမိူင်း

ယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈ လိူၵ်ႈတင်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်တဵင်ႈထမ်း ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊပၼ်ႇတူင်ႇတႂ်ႈၵမ်ငမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈဝႃႈဢမ်ႇၵႆႉၵႆႉမီးၵၢၼ်ယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈပေႃးယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈယဝ်ႉ ၵေႃႈ ယူႇယိုၼ်းယူႇယၢဝ်းပေႃးလိုမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွႆးၵႃႈ ပေႃးဢမ်းၼၢၸ်ႈလုတ်ႈမိုဝ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ တၵ်းလႆႈႁၼ် ၵၢၼ်ယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈမိူဝ်ႈၼၼ်ႉသေယူႇလၢၵ်ႈယၢဝ်းၵႂႃႇၼပ်ႉသိပ်းသိပ်းပီ။ ဢမ်ႇဝႃႈၸုပ်ႈလႂ်ပၢၼ်လႂ် ပေႃးယိုတ်း ဢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ တႄႇမႂ်ႇတင်ႈပၵ်းမႂ်ႇပိူင်မႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ သိုၵ်းၵေႃႈတိုၼ်းယိပ်းၵုမ်းၵမ်ငမ်းၵၢၼ်မိူင်းယူႇၵူႈ မိူဝ်ႈၶိူဝ်းၶိူဝ်း။ ဝၢႆးမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 2 ပီ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵွႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈတူဝ်ၽူႈယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈတေထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇပူၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းလႄႈဝၢင်းမိုဝ်းပွႆႇၽႃႈဢမ်းၼၢတ်ႈဝၢႆးၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ ၼႂ်းသၢႆတႃႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႁၼ်ဝႃႈ ၵၢၼ်ႉလိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ...

သူၼ်းၾႆးယွၵ်ႈမွၼ်ႇ ႁွၼ်ႁဝ်ႇၶႂၢင်လူၵ်ႈ

တင်းလုမ်ႈၾႃႉ သႄႉသွမ်းတၢင်းႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉမႂ်ႈမႅၼ်သမ်ႇပႅၼ်သၢင်းၽႅပ်ႉ ၸၢဝ်းလူၵ်ႈလႄႈလူလၢႆ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်တင်းလူၵ်ႈပၵ်းၸွင်ႉ ဢွင်ႉတႃတူၺ်းမႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ ဝၢႆးသေပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ၵၢၼ်ႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊရ် 2020 သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇသိုဝ်ႈသႂ်၊  မီးလွင်ႈၵူတ်ႉငေႃးယွၵ်းလႅၼ် ၼႆသေ ၸွမ်သိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊ 2021။ ဢိင်ၼိူဝ်ပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉသေ  ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်...

ၽဵတ်ႇႁၢႆႉလူင်လွၵ်ႇ လပ်ႉလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်ဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 7 - 8 လိူၼ်ၼႆႉ လွင်ႈယူႇ လွင်ႈၵိၼ် လွင်ႈၵႂႃႇလွင်ႈပၢႆ ၵၢၼ်ၵႃႉၵၢၼ်ၶၢႆ ၶၼ်ငိုၼ်း ၶၼ်ၶမ်း ပဵၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈမူတ်း။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈ လၢမ်းၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ် ၼႆႉ သမ်ႉ ၸိူဝ်းတၢႆၵေႃႈတၢႆ ၸိူဝ်းႁၢႆၵေႃႈႁၢႆ - ၸိူဝ်းႁူႉတၢႆၼၼ်ႉ ယင်းၸၢင်ႈႁႅၼ်းလူႇတၢၼ်းပၼ်၊ ၸိူဝ်းႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်ႈလၢၼ်ႇ/ ၵဵတ်ႉ ပႂ်ႉထဵတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၸၢင် – ၶူဝ်လမ်ထႅင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၶိုၼ်းမီးၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႉပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်း ပၢင်လူင် လၢႆးၶႃႈ မိူင်းၼွင် မိူင်းသူႈ၊ သဵၼ်ႈတၢင်း တူၼ်ႈတီး ၼမ်ႉၸၢင် ၶူဝ်လမ် ၵုၼ်ႁိင်း တႃႈၵေႃႈ မိူင်းပဵင်း ၵဵင်းတုင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း။ သဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉၸၢင် မိူင်းၼၢႆး လၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းပၼ်ႇ...

ၸုမ်းသိုၵ်း တႃႊလီႊပၢၼ်ႊလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိုတ်းလႆႈမိူင်း ဢႅပ်ႊၾ်ၵၢၼ်ႊၼိတ်ႉသ်တၢၼ်ႊ

ၸုမ်းသိုၵ်းတႃႊလီႊပၢၼ်ႊ  ၸၢဝ်းမုတ်ႊသလိမ်ႊလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်ပႆသဵၼ်ႈတၢင်းပႅၼ်ပႄႈသေ တိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢႅပ်ႊၾ်ၵၢၼ်ႊ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 27 ပီၼၼ်ႉ  ဝၼ်းတိတ်ႉမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယိုတ်းလႆႈၸိူင်ႈမိူင်း ဢႅပ်ႊၾ်ၵၢၼ်ႊၼိတ်ႉသ်တၢၼ်ႊ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ 15/8/2021  ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢႅပ်ႊၾ်ၵၢၼ်ႊၼိတ်ႉသ်တၢၼ်ႊ ဢၼ်ပဵၼ် ဢသျရႅပ်ႉ ၵႃႊၼီႊ လႄႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႊရူႊလႃႊ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢိူၵ်ႇလိူတ်ႈၵူဝ်ႈယၢင်လႄႈ...

NUG ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ်ယဝ်ႉ

ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၸႂ်ၶႂ်ႈလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁိုၼ်ႇႁၢဝ်ႈပဵၼ်ယႂ်ႇသေယဝ်ႉ လႆႈႁၼ် ၵူၼ်းႁဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇယိႉပႂ်ႉလႆႈ လွင်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၼၢၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵႂႃႇၶဝ်ႈၸွမ်း ၼႂ်း NUG ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ႁူႉပွင်ႇၸႅင်ႈလႅင်းၸွမ်းယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 60 ပီ ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ၸိူဝ်းၶတ်း ၶၼ်ႉလူၺ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img