NUG ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ်ယဝ်ႉ

ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၸႂ်ၶႂ်ႈလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁိုၼ်ႇႁၢဝ်ႈပဵၼ်ယႂ်ႇသေယဝ်ႉ လႆႈႁၼ် ၵူၼ်းႁဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇယိႉပႂ်ႉလႆႈ လွင်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၼၢၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵႂႃႇၶဝ်ႈၸွမ်း ၼႂ်း NUG ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ႁူႉပွင်ႇၸႅင်ႈလႅင်းၸွမ်းယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 60 ပီ ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ၸိူဝ်းၶတ်း ၶၼ်ႉလူၺ်ႈ တၢင်းၵၢၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 30 ပီမိူင်းလိူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ၶဝ်ၼႆႉ လၢတ်ႈလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻ ရႄႊမႃးၸဵမ်ပိုင်း၊ ၶဝ်ၼႆႉ ၶတ်းၸႂ်တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊမႃးၸဵမ်ပိုင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလီလူင်လိုမ်း။

ၵမ်းၼႆႉ ယူႇလၢႆလၢႆ တေလၢမ်းဝႃႈ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢမ်ႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းသင်၊ ၶတ်းၶၢၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးမႃး 50-60 ပီမိူင်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်လွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၵၼ်လႆႈမႃး ဢမ်ႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်မိူင်းၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉသင်မႃး ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးတေဝႃႈ ၵၼ် ၼႄးၵၼ်ၼႆတႄႉၵေႃႈ ၵေႃႉၼႄးဢမ်ႇႁၢႆ ၵေႃႉထွမ်ႇတႄႉ တေႁၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်းလူၺ်ႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းသေ လႆႈၼႅတ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ NUG လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇ ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆး ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈမိူၵ်ႈလိူင်းႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝႆးသေ ယူႇတီႈ CRPH ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၶွမ်ႊမတီႊတႅၼ်းတၢင်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပၢႆးမိူင်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် သေယဝ်ႉ တေႃႇသူႈၽူႈၶဵၼ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉၶဝ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ပွင်ႇၸႂ်ယွမ်းႁပ်ႉလႆႈယူႇ။

ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးသေ လႆႈၸဵဝ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵႂႃႇ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးလႄႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၸဝ်ႉၸဝ်ႉၸဵဝ်းၸဵဝ်း ၼႆႉဢမ်ႇ မီးပၼ်ႁႃသင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေတိူဝ်းလႆႈ လွင်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်းယိုၼ်ယၼ်မၵ်းမၼ်ႈ ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ UNGA ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တေယွမ်းႁပ်ႉၵမ်ႉယၼ်ဝႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ် တေမႅၼ်ႈႁွႆႈၸွမ်း လၢႆးၵၢၼ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႉ တိတ်ႊ ဢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း ၼႂ်း UNGA ဝႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ် ၶဝ်တေယွမ်းႁပ်ႉလႆႈၼၼ်ႉ တေလႆႈပူၵ်းတင်ႈ NUG ႁႂ်ႈၶႅင်ႁႅင်းတိူဝ်းလိူဝ်ၼႆႉၵွၼ်ႇၼႆ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးၵႅၼ်ႇၶႅင်ႁႅင်းၵိုၼ်းမႃး လိူဝ် ၼၼ်ႉ NUG ၼႆႉ တေလႆႈပဵၼ်ၸုမ်း တူဝ်တႅၼ်းတင်းလၢႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တႅပ်းတတ်းလႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇ လၢႆးတင်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊ သီႊ။

ပွင်ႇဝႃႈ ၼႂ်း NUG ဢၼ်ပႃးယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပေႃးဢဝ် လၢႆးတၢင်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊဝႃႈ လွင်ႈတေတႅၼ်းတၢင်လႆႈၼၼ်ႉ လွင်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁဵတ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ မၼ်းပႆႇပေႃးၵႂၢင်ႈၶႂၢင် ၶႂ်ႈဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈ။

ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်မႃး ယူႇတီႈပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းလႄႈ တင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ ၶွင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၼႆႉ ၸင်ႇၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ Assembly ဢၼ်ၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈတႅၼ်းတၢင်ၶဝ်ႈပႃးလႆႈ ၵူႈၸုမ်းၵူႈၸၢဝ်း တိူဝ်းသၢၼ် ၶတ်း တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇၼၼ်ႉၼႆ ၶဝ်မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပႃးၼႂ်း CRPH လႄႈ NUG ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းလႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ပႃးတင်းၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉၼၼ်ႉ မီးၵၢင်ၸႂ် ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်ၼႆ- ၸုမ်းၸၢဝ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇပႃးၼႂ်း CRPH လႄႈ NUG ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈသိုပ်ႇပႃးၵႂႃႇ ၼႂ်း NUCC ၶွမ်ႊမတီႊတီႈၵိူဝ်း ၵုမ်ၸၢဝ်း ၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼၼ်ႉၵႂႃႇယႂ်းယႂ်း။ NUCC ၼႆႉ တေလႆႈမေးမၵ်းၶၢၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်းၵႅပ်ႈလႅပ်ႈတႅတ်ႈတေႃးသေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး ၸုမ်းတႅၼ်းတၢင်ဢၼ်ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်တိူဝ်းလိူဝ်ၵဝ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ NUCC ၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်မႃးတီႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းလမ်ႇလွင်ႈတိူဝ်းလိူဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇ ၼႃႈၵၢၼ်ငူပ်ႉငီႉ ဢုပ်ႇၵုမ်တမ်း ဝၢင်းၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပိူင်ၵၢၼ် – ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း
ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ပေႃးၼႆ ပိုၼ်ႉထၢၼ်လႄႈ ပိူင်ၵၢၼ် ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇ NUG သမ်ႉၶိုၼ်း NUCC သွင်ဢၼ်ၼႆႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ငူပ်ႉငီႉၵၼ် ယဝ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈမိူဝ်းမၵ်းမၼ်ႈတီႈဢႃႊသမ်ႊပႃႊလီႊ။ NUG ၼႆႉ တေလႆႈပဵၼ်ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈ ဢႃႊသမ်ႊပႃႊလီႊ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈပဵၼ်ၵိင်ႇၽႄၶွင် NUCC ၵူၺ်း ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ NUCC ၼႆႉ တေလႆႈပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ NUCC ၼႆႉသမ်ႉ တေလႆႈဢဝ် ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ တီႈ Assembly ။ ပေႃးၼႆ ပုၼ်ႈၽွၼ်းလူင် Assembly  ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်လႃႇ မၼ်းတေလႆႈ ၶဵၼ်ႇ တႅမ်ႈပိူင်ပိုၼ်းမိူင်းၵၢင်ၸူဝ်ႈ ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇမီးပိူင်ပိုၼ်းမိူင်းၵၢင်ၸူဝ်ႈၼႆ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ NUG ဢၼ်တေပဵၼ် မႃးၵိင်ႇၽႄၶွင် NUCC ၼၼ်ႉ မၼ်းတေႁဵတ်းသင်ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈပေႃးထုၵ်ႇၸႂ်ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေ ဢမ်ႇ ငၢႆႈ။

ၵွပ်ႈၼႆ တေလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွမ်ႊမတီႊၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈလၵ်းမိူင်း ဢၼ်ၸုမ်းၸိူဝ်းမီးသုၼ်ႇ တႅၼ်းတၢင်ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃး ၸေး ၸွတ်ႇၵႂႃႇၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ပိူင်ပိုၼ်းမိူင်း ၵၢင်ၸူဝ်ႈ ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ သမ်ႉတေလႆႈ သိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈၸုမ်းလူင် ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ။ ပေႃးဝႃႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈယဝ်ႉ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ။  NUCC ၼႆႉၵေႃႈ သမ်ႉတေလႆႈ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းပႂ်ႉပႃး လူၺ်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်ပိုၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းၵၢင်ၸူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵွၼ်ႇ။

ပိူင်ပိုၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းၵၢင်ၸူဝ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃး ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း လူၺ်ႈၵၢင်ၸႂ်ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူႈၸႄႈမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လမ်ႇလွင်ႈသုတ်း မၼ်းတေလႆႈပဵၼ် NUCC တေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်း။ NUCC ၼၼ်ႉ တေလႆႈပဵၼ် ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈပႃး ၸွမ်း။ NUCC ၼႆႉသမ်ႉ တေလႆႈၵႂႃႇဢဝ်ၶေႃႈ တႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈတီႈ Assembly လၢႆးၵၢၼ်မၼ်းတေမီးၸိူင်ႉ ၼၼ်။

ပေႃးၼႆ Assembly ၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမွပ်ႈပၼ်ဢမ်းၼၢတ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼႆ တေပဵၼ်မႃး ၶေႃႈထၢမ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၽႂ်သမ်ႉတေမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၽႂ်လႃႇ ဝႃႈငၢႆႈမၼ်းၵေႃႈ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ တေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၵၼ်သေယဝ်ႉ တႅပ်းတတ်းလူၺ်ႈၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼမ် လၢႆးၼၼ်ႉၵူၺ်းၸင်ႇတေထုၵ်ႇ။ ၸုမ်းလႂ်ၵူၺ်း တေလႆႈႁဵတ်း ၽႂ်ၵူၺ်း တေလႆႈပႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈဢဝ်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းၼမ်သေလႄႈဢုပ်ႇ။

ၵမ်းၼႆႉ မီးမႃးၵႂၢမ်းထၢမ်ထႅင်ႈၶေႃႈၼိုင်ႈတႄႉ ၼႂ်း Assembly  ၼၼ်ႉ တေပႃးၽႂ်ၵူၺ်းၵူၺ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၼင်ႇ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ဝူၼ်ႉဝႆႉတႄႉ – 1) ၸိူဝ်းၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၶဝ်၊ 2) ၸိူဝ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်း တူဝ်တႅၼ်း CDM ၊ 3) တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လႆႈသဵင် ၵမ်ႉယၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႆႉ ဢမ်ႇ ယွမ်း ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 50 ဝၢၵ်ႈ 25% ၼၼ်ႉ၊ 4) ၸိူဝ်းတူဝ်တႅၼ်းႁူဝ်ၼႃႈၾၢႆႇၶွမ်ႈၶတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်၊ 5) တေမီး ၸုမ်းၸိူဝ်းပွင် ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း CSO ၶဝ်လႄႈ 6) ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း၊ 7 ) ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈၶဝ်ႈပႃး ႁႂ်ႈမၼ်း ပေႃးၸုမ်ႇၵူႈၵႂႃႇမူတ်းမူတ်း။

ပေႃးၼႆႉ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ မၼ်းတေႁဵတ်းဢီႈသင် ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လွင်ႈၸႅၵ်ႇ မႅင်ႇဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းလွၵ်းပိူင်ၾႅတ်ႊၻရႄႊမိူဝ်းၼႃႈ တေမီးမႃးၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ တေလႆႈၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်ပိုၼ်းၸႄႈ မိူင်းလႄႈ ပိူင်ပိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ တၢမ်ၼင်ႇ ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၸိူဝ်းၸႄႈမိူင်းလႄႈ တင်းမုၵ်ႉၸုမ်း ဢၼ်တၢင်တူဝ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ။

ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းမၼ်း မၼ်းတေလႆႈၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်ပိုင်း ၸႄႈမိူင်းဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ပႃးတင်း ပိူင် ပိုင်း  မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းတႄႉ တေႁႂ်ႈမၼ်းမႅၼ်ႈၸွမ်းၵၢင်ၸႂ်၊ ၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်ၸႄႈမိူင်းလႄႈ ဢိၵ်ႇ လူၺ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသုတ်းဢၼ်ယူႇတီႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸူဝ်ႈ ၶၢဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶဝ် တေလႆႈႁဵတ်းၼၼ်ႉ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးတႅမ်ႈယဝ်ႉၼႆ မၼ်းတေလႆႈသိုပ်ႇၽေႃႇၼမ်ႉ ၼႄတူဝ် ၸွမ်းၼင်ႇ သုၼ်ႇၸတ်းပွင်ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်ၶဵၼ်ႇ တႅမ်ႈပိူင်ပိုင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊတမ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆ ပဵၼ်လၢႆးၵၢၼ်ဢၼ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၶႂ်ႈ လႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇၶဝ် ဝူၼ်ႉၽႅၼ်တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉ။

လၢႆးၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ပေႃးၼႆ ယူႇတီႈ CRPH ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် တေႁပ်ႉႁိုဝ် ဢမ်ႇႁပ်ႉ။ ယူႇတီႈ NUG လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼၼ်ႉ တေယွမ်းမေးႁိုဝ် ဢမ်ႇမေး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢိင်ၼိူဝ်ႁူဝ်ၸႂ်ၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ၵႅပ်ႈႁိုဝ်ၵႂၢင်ႈႁိုဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ၸၢမ်းႁႂ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈ CRPH လႄႈသင်၊ NUG လႄႈသင် ယၼ်ႇၸႂ်ဝႆႉဝႃႈ တေသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ဢၼ် ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မီးသုၼ်ႇတႅပ်းတတ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁင်းၶေႃထၢင်ႇႁၢင်ႈၽႂ်မၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆတႄႉ တေလႆႈၼပ်ႉယမ် သုတ်ႉၸူး ဢုပ်ႇၵုမ်ၸွမ်းလၢႆးၵၢၼ်ပိူင်ၵၢၼ် ဢၼ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ။

ဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တိုၵ်ႉတႄႇမႃးႁၢင်ႈႁႅၼ်းယွၼ်းမိုဝ်ႉၼႆႉ ဝၼ်းၼႆႉ ၊ၸဵမ်မိူဝ်ႈ CRPH ပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၾႅတ်ႊၻရႄႊၻီႊ မူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၶျႃႊတႃႊၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပေႃးလႆႈယိုၼ်ႈတၢင်ႇသပ်းလႅင်းၼႄၵၼ်မႃးပွၵ်ႈၼိုင်ႈ သွင် ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။

ၸင်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈ CRPH ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း တီႈမၼ်းသေ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၾႅတ်ႊတရႄႊ  ၶျႃႊတႃႊ မၼ်းတင်းၸဝ်ႉ တင်းၸဵဝ်း ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ဢၼ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းၼမ်လႆႈၸႂ်လႄႈ ၶႂ်ႈလႆႈ ၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈဢဝ်ဝႆႉၼၵ်း သႂ်ႇၸႂ်မႃးသေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးတေသိုပ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ႁႂ်ႈၵူႈမိူင်း မိူင်းၵမ်ႉယၼ်လႄႈသင် ႁႂ်ႈပၼ်ႁႃၼႂ်းမိူင်းပေႃးၸၢင်ႈပၢတ်ႈပေႇလေႇသႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေႃႇသူႈလႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းယိုတ်း သိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၼၼ်ႉလႄႈသင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵႃႈတၵ်းတေလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ဝူၼ်ႉဝႆႉ ၽႅၼ်ဝႆႉ တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉယူႇ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်သေ ယွၼ်းပၢႆးၼႄၵၼ် မွၵ်ႈၼႆႉသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆ ၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

 ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

30/4/2021

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ