သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းႁူဝ်ႉၶႄတူဝ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ   တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းႁူဝ်ႉၶႄတူဝ် လႄႈ သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်း ပိုတ်ႇၼႃႇသိုၵ်း ၸူး RCSS/SSA ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

Image: SHRF/ ဢွင်ႈတီႈဢၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS ပွတ်းၸၢၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 3/5/2021 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ် တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တဵၵ်းၸႂ်ႉ ႁႅင်းလၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်းႁႄႉၶႄတူဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈ သွၵ်ႈ တဝ် ဢဝ်လၢႆ ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ငႃးသိုၵ်း လၢႆၾၢႆႇတိုၵ်းတေႃး RCSS/SSA တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉ ၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈၽွင်းႁၢင်လိူၼ်ဢေႊၿရိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SHRF လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လၢႆးႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မိူၵ်ႈလိူင်းၼႃႇယဝ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမိူဝ်ႈလႂ် တီႈလႂ်ၵေႃႈ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇၶဝ်တိၵ်းတိၵ်း။ သူပ်းၶဝ်တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း။ လၢႆးႁဵတ်းၶဝ်သမ်ႉ ပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃႉထုပ်ႉ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆ။ ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၶဝ်ဝႆႉမိူၼ်ၶူဝ်း ၶွင်ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈသေ ၶႂ်ႈဢဝ်သင်ဢဝ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ႁဵတ်းလူင်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်လၢႆးမိူၵ်ႈၵဝ်ႇၵဝ်ႇၶဝ် ဢၼ် ယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃးလႄႈ ပႆႇတွၼ်ႉလႅၵ်ႈလၢႆႈသေပွၵ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉတႄႉ – မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/4/2021 ၸွမ်ႁၢၼ်ၸေႃႇၸေႃႇၼၢႆႇ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်း ဢွၵ်ႇၵၢင် ၶၢၼ်းႁွင်ႉဢဝ် ၽူႈၼမ်းၸုမ်းပျီႇ တုၸိတ်ႉ သီႇၸုမ်းႁူပ်ႉၵၼ်ၼႂ်းႁွင်ႈပၢင်ၵုမ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် သေၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈသူင်ႇ ၵူၼ်း ၸွႆႈၽဵဝ်ႈလၢင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းၶဝ်လႄႈ ၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈၸုမ်းသိုၵ်း တႆး (RCSS/SSA) တၢင်းပိုၼ်ႉတီႈပွတ်းၸၢၼ်း ၵဵင်းတွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉသူင်ႇၵူၼ်းပၼ်ၶဝ်ၸုမ်းလႂ် 100 ။ ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉပဵၼ် ၸုမ်းပျီႇတု ၸိတ်ႉ မၢၵ်ႇ ၵႅင်း၊ ၼႃးယၢႆႈ၊ SSS တူဝ် (မႁႃႇၵျႃႇ) လႄႈၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၵႃလိ ၸိူဝ်းပၵ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၸိုင်ႈ တႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/4/2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 3:10 ဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 574 လႄႈ 576 100 ပၢႆဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉ တီႈၵဵင်း တွင်း တင်းပျီႇတုၸိတ်ႉသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၽႃသွၼ်ႉ ဢၼ်ယူႇတၢင်းၸၢၼ်း ၶူဝ်လမ် မွၵ်ႈ 25 ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ ႁိမ်း မႄႈၼမ်ႉတဵင်း။ တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး 7 ၵေႃႉ ႁႂ်ႈဢဝ်ထေႃႈ 2 လမ်း ၵႂႃႇတဵၵ်းၼမ်ႉ ၵိၼ်ၼမ်ႉဢၢပ်ႇ ပၼ်ၶဝ် တီႈၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ တၢင်းၽႄ ဝၢၼ်ႈၽႃသွၼ်ႉ။

မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 3:30 ဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶၢၼ်းႁွင်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၽႃသွၼ်ႉ ၵႂႃႇၸု တုမ်ၵၼ်တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းၽႃသွၼ်ႉ။ ဝၢၼ်ႈၽႃသွၼ်ႉၼႆႉမီး 80 လင် ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽႄပဵၼ်သွင် ၸုမ်းသေ ၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ တႃႇထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈသမ်ႉ ပႂ်ႉဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်း ၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်။

မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 5 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇသေလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၽႃသွၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇ ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးတီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းၽႃ သွၼ်ႉၼၼ်ႉတီႉမတ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 6 ၵေႃႉတီႈဝတ်ႉသေမတ်ႉၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်။

မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 7 မူင်းၸမ်ၶမ်ႈ ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၽႃသွၼ်ႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇသွၵ်ႈ တဝ်ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 6 ႁိူၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/4/2021 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈ 7 လၵ်း တၢင်းၸၢၼ်းၶူဝ်လမ် 10 ၵီႊလူဝ်ႊ မဵတ်ႊတိူဝ်ႊ ၼၼ်ႉ ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉ ၵႂႃႇသူင်ႇတၢင်းၶဝ်ထိုင်ၼႃးလေႃး ႁိမ်းမႄႈၼမ်ႉတဵင်း။ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉၶိုၼ်းပွႆႇ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း မိူဝ်ႈ7:30 မူင်းၸမ်ၶမ်ႈ။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ