ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈပတ်းပိုၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ 2 မေႊၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးတၢႆ 2 ၵေႃႉ တီႉၺွပ်းတင်းၼမ်

ဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်မေႊ 2021 မိူဝ်ႈဝႃး ပဵၼ်ဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၽွမ်ႉၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း  ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ပတ်းပိုၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းႁူမ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၊ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆလႄႈ ၺႃးတီႉၺွပ်းတင်းၼမ်။

Photo CJ- ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈၵျွၵ်ႉမႄး 2 မေႊ 2021

ဝၼ်းတီႈ 2/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တႃႇဢွၵ်ႇတႃႈ ပႆတၢင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတင်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈရႃႊပႃႊလႄႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း 2 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼွင်ၶဵဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –  “ၵေႃႉတၢႆၼၼ်ႉမီးဢႃယု 40 ပီ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လဵၵ်ႉဝႆႉ 3 ၵေႃႉ။   ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉတိူဝ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း။ ၵူၼ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်ဢၼ်ၺႃး တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵေႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ် ပွႆႇမႃးပၼ်ၶိုၼ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈဝႃးၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၊ တိူဝ်ႉတီႈၼႃႈၽၢၵ်ႇသေ လူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၵူဝ်ႇၽူဝ်းလူင် (ကိုဖိုးလုံး) ဢႃယု 19 ပီ ယူႇပွၵ်ႉမၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  မၢၵ်ႇၵွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉၸပ်းတီႈၼႃႈၽၢၵ်ႇမၼ်းၸၢႆးလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈၵမ်းလဵဝ် ။ ဢၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းမီး 3 ၵေႃႉ။   ၵေႃႉၼိုင်ႈတိူဝ်ႉ တီႈတိၼ် ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း၊ ထႅင်ႈၵေႃႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး တိူဝ်ႉၺႃးတီႈၶႃလူင်ၾၢႆႇသၢႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈသီႇပေႃႉၼႆႉဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉ လိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်းထႅင်ႈ လႆႈၵႂႃႇ 18 ၵေႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်မႃးမိူဝ်ႈဝႃး ၵမ်းလဵဝ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 May Spring Revolution မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်မိူၼ်ၼင်ႇ  ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၊ ႁူဝ်ပူင်း၊ ပၢင်လူင်၊ ၼမ်ႉၸၢင်၊ ယွင်ႁူၺ်ႈ၊ ၾၢႆၶုၼ်၊  သီႇပေႃႉ၊ၵျွၵ်ႉမႄး၊ၼွင်ၶဵဝ်၊ မူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း။

ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းယႃႉၾုင်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈပႃး။   

 

ၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇပေႃႉဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းယွၼ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ် 2 မေႊ 2021

“တီႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇယၢင်ယိုဝ်းသႂ်ႇ လႆႈတိူဝ်ႉၺႃး 3 ႁွႆး၊ တီႈၵွၵ်းႁူဝ် 1 ႁွႆး လႄႈ တီႈတိၼ် 2 ႁွႆး။ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇတၢႆ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၵေႃႈ မီးထႅင်ႈတင်းၼမ်”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 2 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ တင်းမူတ်း 6 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ 2 ၵေႃႉ  ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း တဵမ် 3 လိူၼ်/ 90 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉမႃး ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ယိုဝ်းတၢႆ 765 ၵေႃႉ၊ တီႉၺွပ်း 3,555 ၵေႃႉလႄႈ ပိုတ်ႇလိူင်ႈၸွႆးတြႃးဝႆႉ 1,396 ၵေႃႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ