ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄး သင်ႇသွၼ်ၽူႈၸွပ်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဢလ ၽဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၶဝ်ပႅတ်ႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄး ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ပတ်းပိုၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸွမ်းလင်ၸုမ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းဢဝ်ၶၢဝ်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဢလ ၼႆသေ ၺွပ်းတူဝ် ၵူၼ်းဝႆႉ ၽဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈပႅတ်ႈ 2 လမ်း။

Photo CJ- ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄး ၽဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၻလၢၼ်ႇ( ၵူၼ်းဢဝ်ၶၢဝ်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမဢလ )

 ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – မီးၶဝ် 2 ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းလင်ၸုမ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်။ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ထၢမ်သင်ၵေႃႈၶႃသွင်ၵေႃႉလၢတ်ႈဢမ်ႇပွင်ႇပိုင်ႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈ တိုၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းပၼ်ၶၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းမႃးၵူၺ်းၼႆႉ ၼႆသေ ၺွပ်းၶႃလူင်းရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ၽဝ်ရူတ်ႉၶႃပႅတ်ႈ။ လႆႈဝႃႈသင်ႇသွၼ်ၵူၺ်း။ ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉတႄႉ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းယူႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ဢမ်ႇထုပ်ႉဢမ်ႇပေႃႉၼင်ႇၵဝ်ႇ- ဝႃႈၼႆ။

 ဝၼ်းတီႈ 2/5/2021 ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈၵျွၵ်ႈမႄး မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်မႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်မီးမွၵ်ႈ ႁဵင်။   

 တီႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်မီးၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸွမ်းဢဝ်ၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမႃးယႃႉၵဝ်းပိုတ်းယိုဝ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးမိူင်းမၢၼ်ႈ လၢႆလၢႆဝဵင်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီး ၻလၢၼ်ႇ(ၵူၼ်းပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမဢလ)   လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇႁူႉႁိူၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃးၼႄၵၢင်ၸႂ် သေ ၸင်ႇၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ မႃးတီႉၺွပ်းထိုင်ႁိူၼ်း – ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇGen.Z သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ၸင်ႇလႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပၼ်ၾၢင်ႉၽူႈႁၵ်းလင်ၼႂ်းပွၵ်ႉ ၽူႈသူင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈႁူႉတူဝ်သေ ၵိုတ်းၵၢၼ်သူင်ႇၶၢဝ်ႇ။ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ “ႁႂ်ႈ ၻလၢၼ်ႇ ႁူႉတူဝ်သေ ပၢႆႈဢွၵ်ႇပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈ။ ႁႂ်ႈၸူဝ်းဢဝ်ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇပႃးတင်းမူတ်း ။ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ်တႄႉ ႁၼ်တီႈလႂ်တေပေႃႉထုပ်ႉႁဵတ်းႁၢႆႉတီႈၼၼ်ႈ”ဝႃႈၼႆသေ ဢဝ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉပိုၼ်ဝႆႉၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းၵိဝ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇ ဝဵင်းလူင် မိူၼ်ၼင်ႇတူၼ်ႈတီး၊ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵူႈဝၼ်း။ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉၼၼ်ႉ မီးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မႃးပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၵႂႃႇမီး 4 ၵေႃႉ။ တႃႇ 2 ၵေႃႉတႄႉပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး။ တႃႇ 2 ၵေႃႉသမ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇသီႇပေႃႉသေ ၵႂႃႇပွႆႇတီႈသီႇပေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ