သိုၵ်းၶၢင် KIA ယိုဝ်းႁိူဝ်းမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းလမ်းၼိုင်ႈ

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ၵႂႃႇယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းၶၢင်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇလႄႈ သိုၵ်းၶၢင်ယိုဝ်းၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်ႈလမ်းၼိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ။

Photo CJ / ဢွင်ႈတီႈႁိူၼ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းလေႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 9 မိုဝ်ႉ 10 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းၶၢင်ၵူႈဝၼ်း ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/5/2021 ၵေႃႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ၵႂႃႇယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းၶၢင်  တပ်ႉၵွင် 25 ဢၼ်ပၵ်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းမႂ်ႇ မိူင်းမွၵ်ႇၼၼ်ႉသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇၵိုတ်း ။ သိုၵ်းၶၢင်ၸင်ႇလႆႈယိုဝ်း ၶိူင်ႈမိၼ်ၼၼ်ႉတူၵ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းတူင်ႈၼႃး ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵုင်းလေႃးသီႇႁၵ်ႉ ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၼေႃႇပူႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ KIA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်းမႃးယိုဝ်းႁဝ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇလႄႈႁဝ်းလႆႈယိုဝ်းႁိူဝ်းမိၼ်ၶဝ်တူၵ်း ။ ၶိူင်ႈမိၼ်ၶဝ်တူၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းလေႃး။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆမီးယူႇၽွင်ႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

 ၵူၼ်းသိုၵ်းဢၼ်ပႃးၼႂ်းၶိူင်ႈမိၼ်ၼၼ်ႉမီးလၢႆၵေႃႉဢမ်ႇလႆႈႁူႉတႅတ်ႈတေႃးသေတႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်း မိူင်းမွၵ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးတီႈဝတ်ႉၵုင်းလေႃး တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇ သေ လႆႈလွၼ်ႉၵႂႃႇတူၼ်ၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းလေႃး ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်းသေ လႆႈလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈၼၢင်းယိင်း ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈမီးထႅင်ႈတင်းၼမ် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈပႆႇယဵၼ် တိုၵ်ႉ ယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ”-  ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း KIA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တင်းသွင်ၾၢႆႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ ၼင်ႇၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ မွၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈ သေ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼိုင်ႈဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 ပွၵ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီး 4,000 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ