Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပိၵ်ႉ

ၵၢတ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်း လိူၼ်ၼႃႈ

ၵၢတ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ် ၼၼ်ႉ လိူၼ်ၼႃႈ ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊတေမႃးၼႆႉ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼႆႉ ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်လႆႈ ပိၵ်ႉ ဢိုတ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ၼၼ်ႉ တေပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း...

ၶၢဝ်ႇပွမ်ၽႄႈလၢမ်းဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ

ၽွင်းၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်း လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၊ တုၵ်းယွၼ်းပွႆႇတူဝ် ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇၶိုၼ်း ၼႆယူႇတီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ တူၼ်ႈတီး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶမ်ႈၼႆႉမီးၶၢဝ်ႇပွမ်ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇတူဝ်တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/2/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်လၢႆလၢႆဝဵင်းဢမ်ႇႁိုင်မွၵ်ႈ ၸူဝ်ႈမူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတတ်းၶၢတ်ႇၼႅင်ႈသၢၼ်ဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊၼႅတ်ႉပႃးၸဵမ် သၢႆၾူၼ်း။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတိတ်းတေႃႇသိုဝ်ႇ သၢၼ်ၵၼ်။ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုၼ်ၽႄႈၼေၵူၼ်းလုမ်ႈၾႃႉလႆႈႁၼ်သင်။ ဢၢႆႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးသိုပ်ႇၾူၼ်းတွင်ႈထၢမ်မႃးတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - ဢမ်ႇမီးဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊၼႅတ်ႉလႄႈႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇ...

ႁူင်းၸၢၵ်ႈႁုင်ႁဵၵ်ႇ တီႈၼမ်ႉတူႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ႁႅင်း ၵၢၼ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢမ်ႇလႆႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်း

ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉတီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈႁုင် ႁဵၵ်ႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လႆႈလိုဝ်ႈၵၢၼ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ ပီၵၢႆ ၊ ဢမ်ႇလႆႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းၼင်ႇၾၢႆႇႁူင်းၸၢၵ်ႈတူၵ်းလူင်းဝႆႉလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်။ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈႁုင်ႁဵၵ်ႇဝႃႈ   ၽွင်းႁူင်းၸၢၵ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် ဝႆႉၼၼ်ႉတေသၢႆႈတႅၼ်း ပၼ်ၵႃႈ ႁႅင်းၶိုၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼိုင်ႈဝၼ်း 3000 ပျႃးၼႆသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇလႆႈၼင်ႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်။  ႁႅင်းၵၢၼ်တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -...

ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်တူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈမီးမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသင်ႇပိၵ်ႉၵၢတ်ႇဝႆႉ

ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် တူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသႅဝ်ဢၢႆလႄႈၵႂႃႇၵူတ်ႇ ထတ်းတၢင်းပဵၼ်ထူပ်းႁၼ်ဝႃႈမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ယၢမ်းလဵဝ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသင်ႇပိၵ်ႉၵၢတ်ႇလူင်ဝႆႉ။ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႂ်ၼႆႉဝၼ်းတီႈ 30/11/2020 ဝႃႈ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ဝႆႉလႄႈ တင်ႈဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 2 မူင်းၵႂႃႇ တေပိၵ်ႉၵၢတ်ႇလူင်။ တေပိၵ်ႉဝႆႉတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း။ ၼၢင်းသႅင် ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈဝႃႈ -...

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 16 ဝၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမဵဝ်ႉၵျီး ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီး 20 ပၢႆ လႄႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပိၵ်ႉဝဵင်းဝႆႉ

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ပုင်ႈၶိုၼ်ႈလိူဝ်ႁႅင်းလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းLock Down ဝႆႉ ဝၢၼ်ႈမဵဝ်ႉၵျီး၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ၊ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵဵပ်းငိုၼ်းတွင်း လႄႈၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တႃႇၵႂႃႇၵမ်ႉၸွႆႈလူႇတၢၼ်း ။ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း  တင်ႈဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29/10/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 16/11/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထႆး-မၢၼ်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ႁႂ်ႈရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ

ၵူၼ်းၵႃႉ သွင်ၾင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း ထႆး-မၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇသူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶၢႆ ယွၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသွင်ၸိုင်ႈမိူင်းပိၵ်ႉဢိုတ်းၶူဝ်သူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇဝႆႉႁိုင်ၼၢၼ်းၼိုင်ႈလိူၼ် လႄႈ ဢုပ်ႇၵုၼ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ တေပၼ်ရူတ်ႉၵႃးသူင်ႇၵုၼ်ႇၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/9/2020 ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း မႄႈသၢႆ လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း လွင်ႈရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း။ ဝၢႆးလင်  သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတူၵ်းလူင်းပိၵ်ႉၶူဝ်မၢႆ 2 တႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/9/2020 ယဝ်ႉ...

ပေႃးသိုပ်ႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ထႅင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်

တင်ႈတႄႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး မႃး မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် တေႃႇထိုင် တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ် ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်လိူဝ်ႁႅင်း။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆးၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 တေႃႇထိုင် လိူၼ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2...

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 3 ဢၢၼ် ထုၵ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇပိၵ်ႉ

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၸုမ်းၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း သၢမ်ဢၼ် ၶွင်လုၵ်ႈၸုမ်း  BNI  ၺႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ပိၵ်ႉ  ယူႇတီႈ BNI ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပိုတ်ႇၶိုၼ်းၽႂ်းၽႂ်း ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 29/3/2020 ၼႆႉ ၸုမ်းၼႅင်ႇသၢၼ်ၶဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း BNI ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 23-24/3/2020 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႅပ်ႉသၢႆႉၾၢႆႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img